Dzisiaj jest: 25.1.2021, imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu

Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu w projektowanej drodze łączącej ul. Traugutta z ul. Tuwima na odcinku od ul. Traugutta do posesji 21/23 w Łodzi

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 499897-N-2018 z dnia 2018-01-05 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.

Regon: 100077301

ulica: Piotrkowska

Numer domu: 190

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 90-368

Miejscowość: Łódź

Województwo: łódzkie

Państwo: Polska

Numer telefonu: +48426649100

e-mail: zamowienia@lsi.net.pl

Fax: +48426649102

Adres strony internetowej (URL): www.bip.lsi.net.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.bip.lsi.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.lsi.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. 90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 190, w sekretariacie (I piętro)

Adres:

90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 190

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu w projektowanej drodze łączącej ul. Traugutta z ul. Tuwima na odcinku od ul. Traugutta do posesji 21/23 w Łodzi

Numer referencyjny:

BZU.KS.2291-34/17

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: "Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu w projektowanej drodze łączącej ul. Traugutta z ul. Tuwima na odcinku od ul. Traugutta do posesji 21/23 w Łodzi". 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej zw. PFU), stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV:

45231300-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV71248000-871320000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniżej 5 548 000 euro. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 32 ust. 7 Regulaminu Sektorowego. Zakres tego zamówienia będzie obejmować: a. projekt i wykonanie nowego wodociągu o długości około 10 m, w przypadku gdy w projektowanym układzie drogowym realizowanym na zlecenie ZIM węzeł wodociągowy znajdzie się pod jezdnią, b. przebudowę/przełączenie przyłączy wodociągowych nie ujętych w dokumentacji max. 3 szt (wraz z projektem - jeżeli zajdzie taka potrzeba), c. montaż i regulację dodatkowej armatury w zakresie objętym zamówieniem podstawowym (wraz z projektem - jeżeli zajdzie taka potrzeba), d. odtworzenie nawierzchni po robotach wodociągowych na odcinku objętym przebudową układu drogowego realizowanego na zlecenie ZIM (w zakresie objętym zamówieniem podstawowym), w przypadku rozwiązaniu umowy z wykonawcą wybranym przez ZIM i/lub jeśli będzie to warunkowało zakończenie przedmiotu zamówienia (wraz z projektem - jeżeli zajdzie taka potrzeba). Zamówienie to zostanie udzielone w ramach odrębnej umowy, która będzie zgodna z umową dotyczącą zamówienia podstawowego, w zakresie terminów odbioru, płatności, sposobu naliczania kar.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2019-01-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

1. Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniżej 5 548 000 euro. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o.o. (zwanego dalej Regulaminem Sektorowym), który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.lsi.net.pl. W związku z tym, zamiast dokumentów wymaganych ustawą, Zamawiający żąda ich odpowiedników określonych w Regulaminie Sektorowym. 2. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny w tym zakresie - ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w III.5.1) 1. ogłoszenia.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

1. Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniżej 5 548 000 euro. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o.o. (zwanego dalej Regulaminem Sektorowym), który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.lsi.net.pl. W związku z tym, zamiast dokumentów wymaganych ustawą, Zamawiający żąda ich odpowiedników określonych w Regulaminie Sektorowym. 2. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny w tym zakresie - ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w III.5.1) 1. ogłoszenia.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1. Zgodnie z art. 5 Regulaminu Sektorowego o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym celu wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia na roboty budowlane (1 umowa), polegającego na budowie lub przebudowie (modernizacji) sieci wodociągowej o długości min. 60,00 m. Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w III.5.1) 1. i 2. ogłoszenia (Rozdziale 6 ust. 1 pkt 1) i 2) SIWZ). Ocena spełniania warunku, o którym mowa powyżej, w stosunku do Wykonawcy, który powołuje się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem (tj. Wykonawca realizował zamówienie jako jeden z wykonawców wspólnych/członków konsorcjum) zostanie dokonana na podstawie udziału danego Wykonawcy w realizacji tego zamówienia, na które powołuje się w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca ten może powołać się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w realizacji wykazanej części zamówienia. b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym celu Wykonawca musi dysponować co najmniej: i. 1 osobą - Kierownikiem budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Dopuszcza się ważne, odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci wodociągowych. ii. 1 osobą - Projektantem, posiadającą: aaa. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń. Dopuszcza się ważne, odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. do projektowania w zakresie sieci wodociągowych. oraz bbb. doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień, o których mowa powyżej) polegające na sporządzeniu jednego projektu budowlano-wykonawczego na budowę lub przebudowę (modernizację) sieci wodociągowej o długości min. 60,00 m. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z poźn zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278). Zamawiający dopuszcza posiadanie przez osoby wskazane powyżej uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. Z 2016 r., poz. 65). lub kwalifikacji zawodowych równoważnych względem wymaganych, ważnych w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby na każde z w/w stanowisk, pod warunkiem łącznego spełniania postawionych w lit. b) wymagań. Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w III. 5.1) 1., 3., 4. i 5 ogłoszenia (Rozdziale 6 ust. 1 pkt 1), 3), 4) i 5) SIWZ).

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniżej 5 548 000 euro. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o.o. (zwanego dalej Regulaminem Sektorowym), który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.lsi.net.pl. W związku z tym, zamiast dokumentów wymaganych ustawą, Zamawiający żąda ich odpowiedników określonych w Regulaminie Sektorowym. 2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 Regulaminu Sektorowego. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: a) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; b) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; c) Wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia albo odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; d) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzje administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; e) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; f) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; g) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; h) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji (nie dotyczy uprzednio przeprowadzanego dialogu technicznego); i) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; j) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; k) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; l) Wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 181-188, art. 218-221, art. 228-230a, 270-277, art. 278-295, art. 296-305 oraz za przestępstwo skarbowe. 3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt. g - l, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdanie pierwsze nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania zakazu. 4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 7 ust. 1 pkt e Regulaminu Sektorowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 5 Regulaminu Sektorowego - sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; 2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były Wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz robót powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ; Za najważniejsze roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i załączenia ww. dowodów uznaje się co najmniej roboty niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w Rozdziale 5 ust. 1 lit. b) SIWZ; Dowodami, o których mowa powyżej są: - poświadczenie, - oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, przy czym z przedstawionego wykazu musi jednoznacznie wynikać spełnianie warunku określonego w Rozdziale 5 ust. 1 pkt c). SIWZ; 4) decyzje o wydaniu uprawnień budowlanych lub inny dokument potwierdzający, że osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia; 5) zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego z uwzględnieniem przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniżej 5 548 000 euro. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o.o. (zwanego dalej Regulaminem Sektorowym), który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.lsi.net.pl. W związku z tym, zamiast dokumentów wymaganych ustawą, Zamawiający żąda ich odpowiedników określonych w Regulaminie Sektorowym.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a. Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ; b. Formularz cenowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do niniejszej SIWZ; c. dowód wniesienia wadium d. zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia swoich zasobów (o ile Wykonawca będzie korzystał z takich zasobów), sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ; e. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w odniesieniu do podmiotów udostępniających swoje zasoby (o ile Wykonawca będzie korzystał z takich zasobów); f. stosowne pełnomocnictwo (a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; g. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument ustanawiający Pełnomocnika (oryginał lub odpis notarialny stosownego pełnomocnictwa wystawionego lub udzielonego przez osoby do tego upoważnione) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące zł i 00/100); 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 gwarancjach bankowych; 2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych; 3. Wszelkie informacje dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy znajdują się w rozdz. 10 SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2019-01-31

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany terminów, o których mowa w § 6 ust. 1, spowodowanej okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy lub okolicznościami niezależnymi od Stron w tym m.in.: a) zmiany terminu określonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy w razie zmian, odnoszących się do treści PFU i/lub treści Dokumentacji Projektowej, które to zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia przyjętego założenia, jak również w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych, wstrzymujących z przyczyn technicznych realizację przedmiotu umowy lub wpływających z innych przyczyn na wydłużenie terminu zakończenia inwestycji, możliwa będzie w szczególności zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, terminu zakończenia inwestycji nie dłużej jednak niż o okres trwania odnośnej przeszkody, wynagrodzenia jeżeli koszty wynikające z tych zmian będą pozostawały w bezpośrednim związku z tymi zmianami; b) zmiany terminu określonego w §6 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy dla Dokumentacji Projektowej, spowodowanej okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego lub Wykonawcy, w szczególności: i. przedłużający się termin uzyskania uzgodnień, postanowień i decyzji wydawanych przez Organy Administracyjne, gestorów sieci oraz innych podmiotów których uzgodnienia są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, ii. trudności terenowo - prawne, iii. konieczność zmiany wcześniej przyjętych i zaakceptowanych rozwiązań; c) konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, d) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy i uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności: i. niekorzystne warunki atmosferyczne tj. utrzymywanie się w ciągu min. trzech dni temperatury poniżej 0 0 C , ciągłe opady deszczu albo śniegu trwające dłużej niż 5 dni, uniemożliwiające realizację robót zgodnie z przyjętą technologią ii. niekorzystne warunki archeologiczne, geologiczne, hydrogeologiczne, (tj. wykrycie obecności obiektów archeologicznych i konieczność prowadzenia badań archeologicznych; konieczność wykonania odwodnienia nie przewidzianego w dokumentacji projektowej) iii. kolizje z sieciami infrastruktury: wod-kan, gazowej, ciepłowniczej, telefonicznej, telekomunikacyjnej, energetycznej, elektroenergetycznej oraz z zielenią miejską i innymi obiektami zagospodarowania terenu, iv. przedłużający się termin uzyskania wszelkich pozwoleń, uzgodnień, protokołów postanowień i decyzji wydawanych przez organy administracyjne lub konieczność uzyskania nowych decyzji lub uzgodnień, v. odmowa udostępnienia terenu do celów realizacji przedmiotu umowy przez właścicieli oraz zarządcę drogi, vi. gdy nastąpi przedłużenie prac projektowych zleconych przez ZIM co uniemożliwi zakończenie prac realizowanych na zlecenie ŁSI e) w przypadku, gdy wykonanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy, f) w przypadku, gdy wykonanie robót nie będzie możliwe ze względu na rozpoczęcie robót związanych z budową drogi "B" łączącej ul. Traugutta z ul. Tuwima, g) wystąpienie robót dodatkowych, oraz robót zamiennych i/lub zmiany technologii przy czym zmiana terminów musi być udokumentowana, a pisemny wniosek o jej dokonanie Strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć niezwłocznie po powzięciu wiadomości o takiej okoliczności, h) w razie zmian odnoszących się do dokumentacji projektowej i/lub PFU, które to zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia przyjętego założenia. Strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć go niezwłocznie po powzięciu wiadomości o takiej okoliczności. i) w przypadku konieczności wykonania zamówień, o których mowa w art. 13432 ust. 67 pkt 3) ustawy Pzp Regulaminu Sektorowego, wstrzymujących z przyczyn technicznych realizację robót lub wpływających z innych przyczyn na wydłużenie terminu realizacji umowy, możliwa będzie w szczególności zmiana terminów umownych. Zmiana terminów musi być udokumentowana, a pisemny wniosek o jej dokonanie Strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności, potwierdzonej wpisem w dziennik budowy (obowiązek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt. 1) lit. c), g) i h) niniejszego paragrafu. Przedłużenie terminu nastąpi o okres proporcjonalny do czasu jaki wynika z okoliczności uzasadniających przedłużenie terminu, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt. g) i h) niniejszego paragrafu. W przypadku, gdy Strona występująca nie dochowa ww. terminu, nie będzie uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o zmianę terminów umownych. 2) zmiany wynagrodzenia, w wyniku: a) zmian odnoszących się do treści PFU i/lub Dokumentacji Projektowej, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszego paragrafu, które zostanie ustalone na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego, opracowanych w oparciu o następujące założenia: i. ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju, co w zamówieniu podstawowym, zostaną ustalone na podstawie zapisów przyjętych z kosztorysu opracowanego przez Wykonawcę w ramach Dokumentacji Projektowej; ii. w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania z publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót (dla województwa łódzkiego); b) zmian odnoszących się do treści Dokumentacji Projektowej, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b) niniejszego paragrafu, które zostanie ustalone na podstawie Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych c) robót dodatkowych - roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia: i. ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej złożonego przez Wykonawcę w ramach Dokumentacji Projektowej, ii. w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania z publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót (dla województwa łódzkiego). - Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również składników cenotwórczych podanych w kosztorysie przekazanym Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową. d) robót zamiennych i/lub zmiany technologii - roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia: iii. ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej złożonego przez Wykonawcę w ramach Dokumentacji Projektowej, ii. w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania z publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robot (dla województwa łódzkiego). - Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również składników cenotwórczych podanych w kosztorysie sporządzonym metodą kalkulacji szczegółowej przekazanym Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową. e) odstąpienia od części umowy, zaniechania robót na zasadach określonych w § 14 ust. 5. 3) zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz warunków realizacji zawartych w PFU lub rozwiązań w Dokumentacji Projektowej, przy czym zmiana taka może być spowodowana wyłącznie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: a) trudnościami uzyskania prawa do dysponowania terenem dla planowanej inwestycji, b) warunkami geologicznymi, c) ewentualnymi kolizjami z projektowaną i istniejącą infrastrukturą o ile kolizji tych nie można było przewidzieć na etapie opracowania Dokumentacji Projektowej przy dołożeniu należytej staranności, W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu i wynagrodzenia, pod warunkiem, że taka zmiana zakresu przedmiotu umowy wpływa na termin lub kwotę wynagrodzenia. 4) zmiany Kierownika budowy i/lub Projektanta - na wniosek Wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego jeżeli Zamawiający uzna, że osoba ta nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie określonym przez Zamawiającego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawcę na stanowisko Kierownika budowy i/lub Projektanta musi spełniać wymagania określone w załączniku nr 2 do umowy (SIWZ) na moment dokonania zmiany, 5) oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich 6) odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji zamówienia wraz z podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, o którym mowa art. 22a ust. PZP8 ust. 4 Regulaminu Sektorowego - na wniosek Wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego, na zasadach określonych w § 15 ust. 18 umowy. 7) zmiany Wykonawcy która nastąpi w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa jeżeli: a. nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment dokonywania zmiany, b. nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany, c. nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy 8) zmiany Wykonawcy w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców 9) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany 10) w przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana, w szczególności: a) zmiany stawki podatku VAT; b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - dopuszcza się zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez Wykonawcę poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących, jaki wpływ miał ten wzrost przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia, a Inspektor zaakceptuje powyższą kalkulację. W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić zestawienie: - wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiającego wraz ze składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi, - wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług na koszty związane z wykonaniem umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów na które ta zmiana miała wpływ, w którym zostanie wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych powyżej wartości oraz jaki te zmiany wpływ na zakładany zysk. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień przez wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego. W przypadku złożenia w trybie określonym powyżej wniosku o dokonanie zmian opisanych w ust. 1 pkt. 10) lit. a-c niniejszego paragrafu, Zamawiający w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów zgłosi zastrzeżenia do złożonych dokumentów lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie od zastrzeżonego terminu Zamawiający uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień i uzupełnień jeśli uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez zamawiającego. Nieuzupełnienie dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję na podstawie posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie złożonego wniosku o wprowadzenie zmian opisanych w ust. 1 pkt. 10) lit. a-c niniejszego paragrafu powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od daty przekazania przez wykonawcę wniosku o zmianę wraz z dokumentami uzasadniającymi tą zmianę. W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7 dni zawrą aneks do umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu o przesłanki określone w ust. 1 pkt. 10) lit. a-c niniejszego paragrafu obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu, o którym mowa w zdaniu powyżej. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 10) lit. c) niniejszego paragrafu wartość cen jednostkowych netto nie zmieni się, a określona w aneksie wartość cen brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 10) lit. b) niniejszego paragrafu ceny jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; d) zmiany przepisów ustawy Pzp. 2. Wszelkie istotne zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 8 ust. 8, § 10 ust. 9 i 10 oraz § 12 ust. 1 pkt 5), § 19 ust. 3 umowy. 3. W przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-22

godzina:

12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

45

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.