Dzisiaj jest: 25.1.2021, imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

Zaprojektowanie i wykonanie spójnej sieci dróg rowerowych

Miasto Białogard - Urząd Miasta Białogard

Zaprojektowanie i wykonanie spójnej sieci dróg rowerowych w mieście Białogard poprzez modyfikację, przebudowę i budowę infrastruktury drogowej i pieszej miasta Białogard dla potrzeb ruchu rowerzystów oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 505478-N-2018 z dnia 2018-01-17 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Miasto Białogard - Urząd Miasta Białogard

Regon: 330920452

ulica: 1-go Maja

Numer domu: 18

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 78-200

Miejscowość: Białogard

Województwo: zachodniopomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 943122310

e-mail: um.sekretariat@bialogard.info

Fax:

Adres strony internetowej (URL): http://bip.bialogard.info

Adres profilu nabywcy: http://bip.bialogard.info/index.php?id=63706

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://bip.bialogard.info

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://bip.bialogard.info

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty składa się pod rygorem nieważnosci w formie pisemnej.

Adres:

Urząd Miasta Białogard - sekretariat (pokój nr 224), ulicy 1 Maja 18, 78-200 Białogard

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zaprojektowanie i wykonanie spójnej sieci dróg rowerowych w mieście Białogard poprzez modyfikację, przebudowę i budowę infrastruktury drogowej i pieszej miasta Białogard dla potrzeb ruchu rowerzystów oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Numer referencyjny:

IZP.271.1.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie spójnej sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą poprzez modyfikację, przebudowę i budowę infrastruktury drogowej i pieszej miasta Białogard dla potrzeb ruchu rowerzystów oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją. Budowa sieci dróg rowerowych w mieście Białogard jest realizowana w ramach Projektu pod nazwą "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard" nr RPZP.02.03.00-32-0001/17-00 i została podzielona na dwie części. 2.1.1 Część pierwsza budowy dróg rowerowych w mieście Białogard, realizowana w oparciu o wykonaną wcześniej dokumentację, jest przedmiotem odrębnego zamówienia. Dodatkowo, ze względów uzasadnionych technicznie, zakres zamówienia publicznego dotyczącego części pierwszej poszerzony został o przebudowę ulicy Młynarskiej, przebudowę ulicy Kościuszki oraz przebudowę skweru przy skrzyżowaniu ulic Kopernika, Młynarskiej i Matejki. 2.1.2 Część druga zadania, realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj" polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu spójnej sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, stanowi przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. 2.2 Przedmiot zamówienia dotyczy: 2.2.1 Wykonania kompletnej dokumentacji budowlanej zawierającej uzgodnienia, pozwolenia i decyzje niezbędnych do wykonania inwestycji osobno dla każdej z ulic wchodzących w zakres sieci dróg rowerowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U z 2013 r. poz. 1129) - wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego na podstawie założeń i rozwiązań zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym opracowanym przez firmę Utila sp. z o. o., ulicy Białostocka 11/80, 03-748 Warszawa, projektant Radosław Woźniak. 2.2.2 Wykonania w oparciu o opracowaną dokumentację zatwierdzoną pozwoleniem na budowę spójnej sieci dróg rowerowych, powiązaną z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną miasta poprzez budowę nowych, przebudowę, modyfikację istniejących dróg i pieszych ciągów komunikacyjnych miasta Białogard. Przedmiot niniejszego zamówienia jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. 2.3 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 2.3.1 W ramach wykonania dokumentacji budowlanej na podstawie założeń oraz rozwiązań zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym: 2.3.1.1 pozyskanie wszelkich niezbędnych materiałów do wykonania prac projektowych, w szczególności aktualnych map i opinii geotechnicznych, 2.3.1.2 opracowanie koncepcji projektowej z podaniem rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych oraz przedstawienie jej Zamawiającemu w terminie 30 dni od podpisania umowy, 2.3.1.3 wykonanie projektów budowlanych branży drogowej dla każdej z ulic wchodzących w zakres sieci osobno, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie, 2.3.1.4 wykonanie projektów budowlanych branży architektonicznej i konstrukcyjnej dla obiektów wchodzących w zakres budowy sieci dróg rowerowych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, 2.3.1.5 wykonanie projektów budowlanych stałej organizacji ruchu dla każdej ulicy, 2.3.1.6 wykonanie projektów budowlanych czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót dla każdej ulicy, 2.3.1.7 wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 2.3.1.8 uzyskanie stosownych pozwoleń, uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych wymaganych przepisami, pozwalających na realizację robót oraz ponoszenie opłat z nimi związanych, 2.3.1.9 wykonanie projektów wykonawczych branży drogowej dla każdej z ulic wchodzących w zakres sieci osobno, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie, 2.3.1.10 wykonanie projektów wykonawczych branży architektonicznej i konstrukcyjnej dla obiektów wchodzących w zakres budowy sieci dróg rowerowych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, 2.3.1.11 zapewnienie wykonania i sprawdzenia (w przypadku takiego wymogu) projektu pod względem zgodności z przepisami prawa przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane, 2.3.1.12 wykonanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (sporządzonej na podstawie wydawanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji technicznych), 2.3.1.13 wykonanie przedmiarów i kosztorysów robót (kalkulacja uproszczona z podaniem parametrów cenotwórczych RMS) dla każdej z ulic wchodzących w zakres sieci osobno, 2.3.1.14 przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie papierowej i cyfrowej na nośnikach CD lub DVD (rysunki .dwg i .pdf, opisy .docx i .pdf, tabele .xls i .pdf) do uzyskania akceptacji Zamawiającego dla wykonanej dokumentacji do dnia 30 kwietnia 2018 r., 2.3.1.15 uzyskanie w imieniu i na podstawie upoważnienia Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę spójnej sieci dróg rowerowych w mieście Białogard. 2.3.1.16 przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji, o której mowa w ppkt 2.3.1.14 oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę do dnia 10 czerwca 2018 r. 2.3.1.17 opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robót budowlanych dla każdej ulicy, lub wyznaczonej grupy ulic osobno. 2.3.1.18 pełnienie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). 2.3.2 W ramach wykonania spójnej sieci dróg rowerowych: 2.3.2.1 roboty pomiarowe, przygotowawcze, 2.3.2.2 roboty rozbiórkowe i demontażowe, rozbiórka ciągów komunikacyjnych o nawierzchni bitumicznej, z betonowej kostki brukowej, kostki brukowej kamiennej, wraz z podbudową, 2.3.2.3 roboty ziemne - korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie nasypów pod drogi rowerowe, podjazdy i schody, 2.3.2.4 podbudowy, warstwy konstrukcyjne oraz przygotowanie i wykonanie nawierzchni dróg utwardzonych, 2.3.2.5 roboty konstrukcyjne - wykonanie barier spowalniających na przejeździe kolejowym, kładki o konstrukcji metalowo-drewnianej 50 m, przesunięcia barier ochronnych, parkingów typu Bike&Ride oraz samoobsługowych stacji naprawczych, 2.3.2.6 roboty nawierzchniowe - wykonanie nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej, nawierzchni bitumicznej, 2.3.2.7 oznakowanie poziome - malowanie trasy ścieżek na nawierzchni bitumicznej, z kostki brukowej betonowej, malowanie oznakowania poziomego na drogach rowerowych, przejazdów przez drogi kołowe wg stałej organizacji ruchu, 2.3.2.8 oznakowanie pionowe - wykonanie i zamontowanie na słupach oznakowania pionowego dróg rowerowych, przejazdów przez drogi kołowe wg projektu stałej organizacji ruchu, 2.3.2.9 regulacja włazów, wpustów i studzienek, zagospodarowanie terenu przyległego wraz z nasadzeniami zieleni niskiej, obsianie i pielęgnacja trawników, 2.3.2.10 zakończenie wszelkich robót budowlanych, opracowanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacyjnej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz przekazanie decyzji - w terminie do 31 października 2019 r. 2.4 Szczegółowy zakres prac i robót budowlanych zawiera: Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany przez firmę Utila sp. z o. o., ulicy Białostocka 11/80, 03-748 Warszawa, projektant Radosław Woźniak. 2.5 Inne wymagania: 2.5.1 dostarczenie wszelkich niezbędnych fabrycznie nowych, pozbawionych wad materiałów stanowiących przedmiot umowy, w kolorystyce i kształcie uzgodnionym Zamawiającym, 2.5.2 ochrona istniejących obiektów naziemnych oraz urządzeń uzbrojenia podziemnego, a w przypadku ich odkrycia zabezpieczenie przed uszkodzeniem i utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz utrzymanie terenu wykonywania przedmiotu umowy w należytym stanie i porządku, wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 2.5.3 wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego zaplecza oraz ochrona terenu budowy, ochrona zieleni znajdującej się w strefie odziaływania budowy, 2.5.4 zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 2.5.5 przeprowadzenie wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów, 2.5.6 uporządkowanie terenu objętego placem budowy, 2.5.7 pełnienie funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do prac realizowanych przez Podwykonawców, 2.6 Wykonawca jest zobowiązany do: 2.6.1 zorganizowania zaplecza robót oraz urządzenia i zabezpieczenia na własny koszt terenu budowy (koszty bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej, elektrycznej, itp. podczas realizacji przedmiotu umowy będzie ponosić Wykonawca), 2.6.2 przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia przez Zamawiającego, 2.6.3 zabezpieczenia mediów na czas robót, zapewnienie materiałów, energii, urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy, 2.6.4 oznakowania zgodnie z tymczasową organizacją ruchu i zabezpieczenie terenu na czas robót oraz oznakowanie tablicami informacyjnymi, 2.6.5 sporządzenia przed rozpoczęciem robót budowlanych planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 2.6.6 zapewnienia na terenie budowy oraz terenach przyległych należytego ładu i porządku, przestrzegania przepisów bhp, ochrony obiektów i sieci znajdujących się na terenie robót, 2.6.7 zapewnienia na koszt własny bieżącej obsługi geodezyjnej przez osoby uprawnione, 2.6.8 zgłaszania inspektorowi nadzoru / inżynierowi kontraktu terminu zakończenia robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt, 2.6.9 wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją budowlaną, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, harmonogramem rzeczowo-finansowym przedłożonym Zamawiającemu oraz oddania przedmiotu umowy w terminie, 2.6.10 utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składowania urządzeń i materiałów w sposób niepowodujący kolizji, 2.6.11 zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 2.6.12 stosowania się do zaleceń Zamawiającego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji i wprowadzania robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych, 2.6.13 skompletowania wszystkich wyników badań, pomiarów, świadectw jakości, certyfikatów, kart gwarancyjnych, schematów i instrukcji przed zgłoszeniem robót do odbioru, 2.6.14 wykonania dokumentacji powykonawczej, 2.6.15 wykonania dodatkowych badań, pomiarów lub ekspertyz w porozumieniu z Zamawiającym w przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości robót lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztów w przypadku wyników negatywnych, 2.6.16 zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe, 2.6.17 po zakończeniu robót budowlanych doprowadzenia stanu terenu przylegającego do terenu budowy do stanu pierwotnego, uporządkowania terenu budowy, oznakowania zgodnego ze stałą organizacją ruchu i przekazanie go Zamawiającemu, 2.6.18 niezwłocznego informowania Zamawiającego o wystąpieniu zdarzeń lub okoliczności, które mogą utrudnić terminową realizację części lub całości przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia, 2.6.19 ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

II.5) Główny kod CPV:

45233120-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV71320000-771330000-071420000-871248000-845100000-845110000-145111200-045232451-845233120-645233129-945233252-045310000-345233200-145223800-445233290-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

1. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych prac w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia. 2. Przez prace podobne Zamawiający rozumie roboty i usługi, których zakres jest zgodny z zakresem zamówienia podstawowego. 3. Szczegółowy zakres zamówienia określony zostanie w toku odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i może dotyczyć: - usług wykonania dokumentacji projektowej w zakresie budownictwa lądowego i instalacji, - robót z branży drogowej, - robót w zakresie małej architektury i nasadzeń. 4. Wskazane w pkt 3 prace zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i przyjętym przez Zamawiającego kosztorysem. 5. Zarówno Zamawiającemu, jak i Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy na prace wskazane w pkt 3, jest to jedynie możliwość zawarcia umowy z dotychczasowym wykonawcą po wynegocjowaniu jej postanowień w toku wskazanego odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 6. W przypadku gdy wartość zamówienia podobnego będzie niższa bądź równa równowartości kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp, Zamawiający udzieli zamówienia w oparciu o regulacje wewnętrzne dotyczące zasad i trybu udzielania w Urzędzie Miasta Białogard zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

1. Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i przekazania Zamawiającemu do 10 czerwca 2018 r. 2. Termin wykonania robót budowlanych do 31 października 2019 r. 3. W zakresie pełnienia nadzoru autorskiego - od dnia rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych do dnia ich zakończenia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytowa w wysokości co najmniej 1.500.000,00 PLN (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa).

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał zgodnie ze sztuką budowlaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj" obejmujące dokumentację projektowo-kosztorysową branży architektonicznej, konstrukcyjnej i branży drogowej, oraz wielobranżowe roboty budowlane, polegające na realizacji zadania obejmującego branżę konstrukcyjną i drogową o wartości 1.500.000,00 zł brutto każda (w tym branża drogowa o wartości nie mniejszej niż 1.300.000,00 zł brutto). lub łącznie: - Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dokumentacje budowlane (projektowo-kosztorysowe) o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 zł brutto każda, obejmujące swoim zakresem co najmniej branżę architektoniczną, konstrukcyjną i branżę drogową. - Wykonawca wykaże, że wykonał zgodnie ze sztuką budowlaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwa zadania obejmujące wielobranżowe roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto każda, polegające na realizacji zadania obejmującego branżę konstrukcyjną i drogową, (w tym branża drogowa o wartości nie mniejszej niż 1.300.000,00 zł). 2. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej siedmioma osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia: - 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, -1 osoba posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, - 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do projektowania w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej, - 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, - 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej.

Tak

Informacje dodatkowe:

Zamawiający wymaga aby w wykazie osób wskazano, która z wymienionych w pkt 4.2.3.2 SIWZ osób pełniła będzie funkcję kierownika budowy oraz głównego projektanta, ponadto od osób tych wymagane jest minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień) w projektowaniu/kierowaniu robotami danej specjalności, przy czym zasadą jest, że nakładające się na siebie okresy projektowania/kierowania robotami nie sumują się. Warunek zostanie uznany za spełniony również wtedy, gdy Wykonawca dysponował będzie osobą lub osobami, które łącznie posiadać będą uprawnienia oraz doświadczenie, o którym mowa powyżej. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jesli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 4.2.2, 4.2.3.1 i 4.2.3.2 SIWZ musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 4. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), według załącznika nr 6 do SIWZ; 5. dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego wskazane w pkt 5.3.1 - 5.3.4 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.3.1-5.3.3 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.4 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 7. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 2 i 8 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według załącznika nr 9 do SIWZ; 2. oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej, wg załącznika nr 10 do SIWZ; 3. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 4. dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego; 5. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, według załącznika nr 7, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; - Zamawiający żąda przedstawienia w wykazie jedynie robót budowlanych, które potwierdza spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia w niniejszym postępowaniu. - Dowodami potwierdzającymi czy roboty budowlane zostały wykonane należycie są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 6. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, według załącznika nr 8, z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Dowód wniesienia wadium. 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy (jeżeli dotyczy). 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ (jeżeli dotyczy). 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiazany do przekazania Zamawiającemu w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem kwalifikowanym, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 10

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ w wysokości 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2019-10-31

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany terminu realizacji umowy o taką ilość dni, w jakiej wystąpiły wskazane okoliczności oraz usuwanie ich skutków, w związku z: a) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, b) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek warunków klimatycznych: (gwałtowne opady deszczu, gradobicie, śnieżyce, powodzie i inne anomalia klimatyczne) uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób (sprawdzeń), dokonanie odbiorów, przez okres powyżej 4 dni, c) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, d) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy, e) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, f) innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy (koniecznością wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych; koniecznością wykonania robót przez innego Wykonawcę w miejscu wykonywania prac budowlanych), 2) zmiany osób wykonujących zamówienie, o których mowa w § 7 ust. 2 wzoru umowy- w sytuacji kiedy wymiana ta będzie spowodowana przyczynami losowymi, niezależnymi od Wykonawcy, a leżącymi po stronie tych osób. Osoby zastępujące osoby wskazane w ofercie przetargowej muszą spełniać warunek zdolności technicznej lub zawodowej określony w SIWZ, 3) zwiększenia liczby osób wykonujących zamówienie, o których mowa w § 7 ust. 2 wzoru umowy - w sytuacji kiedy zmiana ta będzie konieczna do prawidłowego (np. terminowego) wykonania przedmiotu zamówienia. Wskazane osoby muszą spełniać warunek zdolności technicznej lub zawodowej określony w SIWZ, 4) zmniejszenia liczby osób wykonujących zamówienie, o których mowa w § 7 ust. 2 wzoru umowy - w sytuacji kiedy zmiana ta będzie spowodowana przyczynami losowymi niezależnymi od Wykonawcy, a warunek zdolności technicznej lub zawodowej określony w SIWZ, będzie spełniony. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; wartość netto wynagrodzenia nie ulega zmianie, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie wówczas modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzeń o pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości minimalnej stawki godzinowej za pracę albo do wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; wynagrodzenie wykonawcy ulegnie wówczas modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu wykonawcy, jaki będzie on zobowiazany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, 4) zmiany sposobu przeprowadzenia robót, ograniczenia zakresu robót lub wprowadzeniem robót zamiennych. Wykonawca wykona wycenę robót wynikającą ze zmiany sposobu prowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą wskazaną poniżej, przy zastosowaniu następujących czynników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetobud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego): a) stawka roboczogodziny "R" - średnia dla woj. zachodniopomorskiego, b) koszty pośrednie "Kp" - średnie dla woj. zachodniopomorskiego, c) zysk kalkulacyjny "Z" (R+S+Kp) - średnie dla woj. zachodniopomorskiego, d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp., e) nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR, f) roboty wynikające z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem, o którym mowa w §2 ust. 10 wzoru umowy. 3. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez wykonawcę wniosku wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w ust. 2, na wynagrodzenie wykonawcy. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 2, zostaną wprowadzone aneksem, który będzie obowiązywał od dnia jego podpisania i będzie obejmował wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 2, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3. 5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-02-01

godzina:

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.