Dzisiaj jest: 18.1.2021, imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra

Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pi

Urząd Miasta i Gminy Myślenice

Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenic oraz zimowe utrzymanie dróg na ternie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice - sołectwa Bysina, Jasienica

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 503277-N-2018 z dnia 2018-01-10 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Myślenice

Regon: 52549300000

ulica: Rynek

Numer domu: 42591

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 32400

Miejscowość: Myślenice

Województwo: małopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 126 392 300

e-mail: info@myslenice.pl

Fax: 126 392 305

Adres strony internetowej (URL): www.myslenice.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.myslenice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenic oraz zimowe utrzymanie dróg na ternie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice - sołectwa Bysina, Jasienica

Numer referencyjny:

INW.271.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenic, oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice jest świadczenie usług: odśnieżania dróg, posypywania piaskiem dróg i chodników, stosowanie solanki w chwili pojawienia się gołoledzi oraz bieżąca likwidacja śliskości w tym śliskości pośniegowej. 2. Zamówienie dotyczy Sołectw Bysina, Jasienica. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, zaś szczegółowe warunki realizacji zamówienia - Część II SIWZ - Projekt Umowy. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących pod kierownictwem Wykonawcy czynności w trakcie realizacji zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Szczegółowo tryb oraz sposób prowadzenia powyżej opisanej weryfikacji regulują postanowienia Wzoru umowy tj. Części II SIWZ - wzorze umowy.

II.5) Główny kod CPV:

90620000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV60630000-290610000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p. W szczególności Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia powyższych zamówień: - w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych, trudnych warunków atmosferycznych, wywołujących konieczność przedłużenia terminu świadczenia usług przez Wykonawcę, lub - w przypadku zaistnienia konieczności zlecenia zimowego utrzymania na dodatkowych drogach.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

2

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

Termin realizacji zamówienia wynosi trzy miesiące od momentu ogłoszenia akcji zimowej przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1) Warunek, o którym mowa w punkcie 9.1.3) IDW dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę, odpowiadającą przedmiotowi niniejszego zamówienia, polegającą na świadczeniu usług zimowego utrzymania przejezdności dróg, o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto. Ponadto 2) Warunek, o którym mowa w pkt 9.1.3) dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi: a) ładowarka - 1 szt., b) ciągnik z pługiem, z napędem na 4 koła o mocy min. 130 KM - 2 szt. Uwaga 2: W przypadku uszkodzenia sprzętu zamiennik sprzętowy musi być o identycznych parametrach. 3) Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż nie określa wymagań dla warunków wskazanych w pkt 9.1.1) oraz 9.1.2) a co za tym idzie warunków tych nie precyzuje.

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia; Dokumenty składane na podstawie art. 25 ust 1 pkt 3) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą: - stosowne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, sporządzone w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 2 do IDW oraz - stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzone w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej IDW; oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do IDW, z zastrzeżeniem, iż zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, zaznacza się, iż wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust 1 pkt 12) - 23) ustawy pzp (obligatoryjne podstawy wykluczenia). Uwaga 1: Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Powyższego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. Uwaga 2: w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, przedmiotowe oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; Uwaga 3: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu w składanym oświadczeniu zamieszcza informacje o tych podmiotach; Uwaga 4: Jeżeli zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 37 IDW, Wykonawca w ofercie wskazuje elementy/części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, w takim przypadku wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu w składanym oświadczeniu zamieszcza informacje o podwykonawcach.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający informuje, że przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie następujących, aktualnych na dzień złożenia; oświadczeń lub dokumentów, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25 ust 1 pkt 1) niżej wymienionych dokumentów: 1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW; Uwaga 5; dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, sporządzony w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej IDW.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Kompletna oferta musi zawierać: a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW, b) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu sporządzone w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 2 do IDW; c) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzone w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 3 do IDW; d) pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW, jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku określonego w punkcie 9.1.3) polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych; e) dokument potwierdzający wniesienie wadium; Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów, do których złożenia wezwie Wykonawcę lub Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć je samodzielnie tj.; a) oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej - oświadczenie takie sporządzone w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 7 do IDW - składane jest w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert; b) wykaz usług wraz z załączeniem dowodów sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW - składany zgodnie z pkt 10.3.1) na wezwanie Zamawiającego; c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, składane na podstawie pkt 10.3.2) IDW na wezwanie Zamawiającego; d) dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, wymienionych w lit b) - c) powyżej, w celu wykazania braku istnienia wobec tego podmiotu podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu trzeciego - składane na podstawie pkt 10.2 IDW na wezwanie Zamawiającego ;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie: 1.500,00 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn.zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja i/lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać, między innymi następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; b) przytoczenie nazwy niniejszego postępowania; c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem; d) kwotę gwarancji/poręczenia; e) termin ważności gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż okres związania ofertą; f) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: "nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: (i) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. (ii) Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub (iii) Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub (iv) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy". 4) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołane i bezwarunkowe, w szczególności musi jasno opisywać warunki formalne konieczne do skutecznej realizacji uprawnień Beneficjenta z tytułu gwarancji/poręczenia; 5) Gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice Nr: 89 8619 0006 0020 0000 0071 0003 z dopiskiem: Wadium - zamówienie nr INW.271.1.2018 b) Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć w oryginale dołączonym do oferty, zaleca się złożenie oryginału w odrębnej kopercie składanej wraz z ofertą (celem bezpiecznego zdeponowania u Zamawiającego) oraz umieszczenie w ofercie kopii oryginału dokumentu wadium. 4. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt 2 ustawy Pzp. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 2) W wymienionym przypadku zaleca się dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę, ale nie jest to wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Wykonawca, którego Oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Ofercie; 3) Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed wyznaczonym terminem podpisania Umowy. 3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu (PLN) Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice Nr: 89 8619 0006 0020 0000 0071 0003 5. W przypadku wniesienia w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do niej odpowiednio treść pkt.12.2.2) IDW z wyłączeniem pkt. (i) - (iv) oraz zastrzeżeniem postanowień ppkt 8 poniżej. 8. Zamawiający zastrzega; 1) zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy obowiązywania zabezpieczenia 2) w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, wypłata taka musi nastąpić nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Uwaga: Postanowienia dokumentu gwarancyjnego sprzeczne z powyższymi zapisami lub utrudniające realizację uprawnień Zamawiającego są nieważne i skutkować będą odrzuceniem gwarancji przez Zamawiającego. 3) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do niej odpowiednio treść pkt.12.2.2) IDW z wyłączeniem pkt. (i) - (iv). 4) w przypadku przedłożenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji/poręczenia bankowego, musi być ono wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 5) zabezpieczenie należytego wykonania Umowy musi zawierać oświadczenie gwaranta / poręczyciela, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Umowy, które mają być wykonane lub któregokolwiek z dokumentów Umowy, uzgodnione pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą w żaden sposób nie zwalnia gwaranta / poręczyciela z żadnego zobowiązania w ramach gwarancji / poręczenia oraz nie wymaga konieczności powiadamiania gwaranta / poręczyciela o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji; 6) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty; w związku z tym, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie gwarancji czy poręczenia musi zostać dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie umożliwiającym Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia dokumentu bez zastrzeżeń lub prawo zgłoszenia do niego zastrzeżeń; Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia zastrzeżeń lub potwierdzenia przyjęcia dokumentu bez zastrzeżeń w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania dokumentu (gwarancji, poręczenia). 9. Zawarcie Umowy może nastąpić po przyjęciu przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy bez zastrzeżeń. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 PZP. 10. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych. 11. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną, co zostanie potwierdzone podpisaniem ostatniego protokołu odbioru z wykonania usług.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust 2 - 12. 2. Zmiana może obejmować: a) pominięcie jakiejkolwiek części usług (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim), b) zmiany w kolejności i terminach wykonywania usług, c) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania usług innym zakresem usług przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji umowy, d) w przypadku wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego, e) w wypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, f) zmianę wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 u.p.z.p., tj. zmiany: ? stawki podatku od towarów i usług, ? wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, ? zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. g) w sytuacjach i na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 u.p.z.p. 3. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: a) Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, propozycja zmian może również zostać zgłoszona telefoniczne pod warunkiem bezzwłocznego jej pisemnego potwierdzenia, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą zoptymalizować częstotliwość realizacji czynności z zakresu przedmiotu Umowy lub obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego. b) Zamawiający może przedłożyć pisemną propozycję zmian jak również propozycja zmian może zostać zgłoszona telefoniczne pod warunkiem bezzwłocznego jej pisemnego potwierdzenia, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla zabezpieczenia porządku publicznego lub ochrony zdrowia publicznego, które w razie przyjęcia pozwolą zoptymalizować częstotliwość realizacji czynności z zakresu przedmiotu Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika z decyzji krajowych instytucji właściwych w sprawach zabezpieczenia porządku publicznego i ochrony zdrowia publicznego, ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 4. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust 3, wraz z tą propozycją przedłoży: a) opis proponowanych zmian i ich wpływ na zasady świadczenia usług i harmonogram wykonania zmian, b) propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w zasadach świadczenia usług opisanych postanowieniami § 2 Umowy i szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy, c) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. 5. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 3 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust. 4. 6. W przypadku upływu terminu podanego ust. 5 traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona. 7. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 5 i 6. 8. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem. 9. Zmiana nie może powodować zmiany zryczałtowanych kwot za jeden miesiąc świadczenia usług i/lub kwot dyżurów dobowych czynnych i biernych, ustalonych w ofercie Wykonawcy, przy przyjęciu, których w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy zostałaby wybrana inna oferta, aniżeli oferta Wykonawcy. 10 Cena Umowy zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób: a) w stosunku do usług, które są pomijane - zostanie zmniejszona o wartość nie wykonanych usług ustaloną zgodnie z cenami rynkowymi za usługi nie wykonane, b) w stosunku do usług, które będą realizowane, a które nie są pod względem ilościowym objęte ofertą oraz usług nie objętych ofertą - zostanie zwiększona zgodnie z cenami rynkowymi za usługi wykonywane w ramach zmiany. 11. Każda zmiana do Umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do Umowy - Aneksu. 12. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień Klauzul ust. 1 - 11 jest nieważna. 13. Niezależnie od powyższych zapisów, zmiana Umowy może zostać dokonana w sytuacjach i na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-18

godzina:

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.