Dzisiaj jest: 21.1.2021, imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory

Elbląg przetarg na rozbudowę przebudowę i remont Centrum Spotkań Europejskich

Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID

Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 505033-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID

Regon: 95144500000

ulica: Plac Kazimierza Jagiellończyka

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 82300

Miejscowość: Elbląg

Województwo: warmińsko-mazurskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 055 6112050, 6112082

e-mail: monika.denisiuk@swiatowid.elblag.pl

Fax: 556 112 060

Adres strony internetowej (URL): www.swiatowid.elblag.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.swiatowid.elblag.pl (zakładka zamówienia aktualne)

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.swiatowid.elblag.pl (zakładka zamówienia aktualne)

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Adres:

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu, Pl. K. Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg (I piętro, pokój 31 - sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu

Numer referencyjny:

|NP.261.2.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia "Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu" są roboty budowlane polegające na rozbudowie, przebudowie i remoncie obiektu - siedziby Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu przy Placu Kazimierza Jagiellończyka 1 w Elblągu. Zamawiający informuje, że obiekt użytkowany jest wspólnie przez dwie instytucje (Zamawiającego oraz Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu) i stanowi współwłasność obu instytucji. UWAGA - zamówienie dotyczy części obiektu w zakresie CSE "Światowid". 2. Zakres zamówienia określony w dokumentacji projektowej obejmuje rozbudowę budynku o bryły B4 i C3 (1 884,9 m2), remont i przebudowę istniejących powierzchni (4 084,7 m2), montaż OZE, wymianę instalacji m.in. sanitarnych, wod.-kan., elektrycznych. Przedmiot zamówienia obejmuje: I. Rozbudowa budynku o bryłę B4 i C3 - w tym do wykonania: 1 Konstrukcja 2 Prace wykończeniowe zewnętrzne 3 Prace wykończeniowe wewnętrzne 4 Instalacje sanitarne 5 Instalacje elektryczne i niskoprądowe 6 Prace w części istniejącej 7 Zagospodarowanie terenu II. Remont budynku w części istniejącej - w tym do wykonania: 1 Prace wykończeniowe zewnętrzne 2 Prace wykończeniowe wewnętrzne 3 Instalacje sanitarne 4 Instalacje elektryczne i niskoprądowe Przeznaczenie budynku w części należącej do CSE Światowid to funkcje użytkowe w zakresie: kulturalnym, edukacyjnym, medialnym i informacyjnym oraz administracyjno-biurowym i gastronomicznym. Realizacja robót odbywać się będzie w czynnym obiekcie. Załącznikiem do SIWZ jest Plan pracy CSE "Światowid" na rok 2018. Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie i zamontowanie dwóch tablic informacyjnych zgodnie z zasadami promocji i wytycznymi POIiŚ wg "Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 - 2020 w zakresie informacji i promocji", znajdującego się pod linkiem: http://poiis.mkidn.gov.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu W ramach powyższego Wykonawca będzie zobowiązany do dbałości o stan techniczny zamieszczonych tablic przez cały okres realizacji zamówienia, a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia zobowiązany będzie do ich naprawy lub wymiany na nowe. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa (projekty budowlane i wykonawcze, przedmiary robót*) wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót opracowane przez firmę Pas Projekt Sp. z o.o., ulicy Plantowa 5, 05-830 Nadarzyn. PROJEKTY BUDOWLANE (PB) (ZAŁĄCZNIK B-1 do SIWZ) 1) PB TOM I ?- Dokumenty formalne, Projekt zagospodarowania terenu, a w tym: ROZDZIAŁ 1 - Dokumenty formalne, ROZDZIAŁ 2 - Projekt Zagospodarowania terenu, ROZDZIAŁ 3 - Projekt sieci zewnętrznych - Załącznik B-1.1 2) PB TOM II ROZDZIAŁ 1 - Architektura - Załącznik B-1.2 3) PB TOM II ROZDZIAŁ 2 - Projekt konstrukcyjny - Załącznik B-1.3 4) PB TOM II ROZDZIAŁ 3 - Projekt instalacji elektrycznych i niskoprądowych - Załącznik B-1.4 5) PB TOM II ROZDZIAŁ 4 - Projekt instalacji sanitarnych - Załącznik B-1.5 PROJEKTY WYKONAWCZE (PW) (ZAŁĄCZNIK B-2 do SIWZ) 1) PW TOM I ROZDZIAŁ 1 - Projekt zagospodarowania terenu - Załącznik B-2.1 2) PW TOM I ROZDZIAŁ 2 - Projekt sieci zewnętrznych - Załącznik B-2.2 3) PW TOM II ROZDZIAŁ 1 - Projekt architektury - Załącznik B-2.3 4) PW TOM II ROZDZIAŁ 2 - Projekt konstrukcyjny - Załącznik B-2.4 5) PW TOM II ROZDZIAŁ 3 - Projekt instalacji elektrycznych - Załącznik B-2.5 6) PW TOM II ROZDZIAŁ 4 - Projekt instalacji niskoprądowych - Załącznik B-2.6 7) PW TOM II ROZDZIAŁ 5 - Projekt instalacji wod-kan - Załącznik B-2.7 8) PW TOM II ROZDZIAŁ 6 - Projekt instalacji CO-CT - Załącznik B-2.8 9) PW TOM II ROZDZIAŁ 7 - Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji - Załącznik B-2.9 10) PW TOM II ROZDZIAŁ 8 - Elektroakustyka i multimedia - Załącznik B-2.10 11) PW TOM II ROZDZIAŁ 9 - Mechanika scen - Załącznik B-2.11 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ZAŁĄCZNIK B-3 do SIWZ) 1) TOM III STWIORB - ST.1_ Architektura - Załącznik B-3.1 2) TOM III STWIORB - ST.2_ Konstrukcja - Załącznik B-3.2 3) TOM III STWIORB - ST.3_ Instalacje elektryczne - Załącznik B-3.3 4) TOM III STWIORB - ST.4_ Instalacje niskoprądowe - Załącznik B-3.4 5) TOM III STWIORB - ST.5_ Instalacje wod-kan - Załącznik B-3.5 6) TOM III STWIORB - ST.6_ Instalacje CO i CT - Załącznik B-3.6 7) TOM III STWIORB - ST.7_ Instalacja wentylacji i klimatyzacji - Załącznik B-3.7 8) TOM III STWIORB - ST.8_ Elektroakustyka i multimedia - Załącznik B-3.8 9) TOM III STWIORB - ST.9_ Mechanika scen - Załącznik B-3.9 PRZEDMIARY ROBÓT - TOM IV Przedmiary robót (ZAŁĄCZNIK B-4 do SIWZ) UWAGA: Przedmiary robót stanowiące ZAŁACZNIK B-4 do SIWZ - stanowią jedynie materiał pomocniczy do wyceny ofertowej przedmiotu zamówienia i tym samym wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie dzieła stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia. 3. Wymagania i warunki wykonania zamówienia: 1) Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający sugeruje Wykonawcom przeprowadzenie we własnym zakresie i na własny koszt wizji lokalnej terenu do zainwestowania oraz zaleca wnikliwe zapoznania się ze wszystkimi warunkami realizacji zadania w celu: ? identyfikacji wszystkich uwarunkowań realizacyjnych przedmiotu zamówienia, ? złożenia prawidłowej i trafnej oferty gwarantującej, w przypadku jej wyboru przez Zamawiającego, wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją, ? przyjęcia na siebie wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności z tytułu realizacji wszystkich czynności objętych zamówieniem w zakresie, w jakim doświadczony wykonawca może i powinien przewidzieć. Rezygnacja z powyższego jest wyborem i ryzykiem Wykonawcy, jeśli niewłaściwie oceni szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i jego wartość. Zamawiający informuje, że w związku z tym, iż część obiektu nie jest dostępna osobom postronnym, wizja lokalna, na każdy wniosek Wykonawcy, odbędzie się w ustalonym przez Zamawiającego terminie, który zostanie podany Wykonawcy występującemu z takim wnioskiem. . Do wniosku o przeprowadzenie wizji lokalnej z dostępem do wszystkich pomieszczeń stosuje się przepisy jak do składania zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ. 2) Realizacja robót odbywać się będzie w czynnym obiekcie. Obiekt będzie użytkowany przez Zamawiającego i Teatr im. A.Sewruka w Elblągu. Działania inwestycyjne prowadzone będą tylko w części będącej w zarządzie Zamawiającego; 3) Część obiektu poddawana remontowi i przebudowie będzie udostępniana Wykonawcy w terminach określonych na podstawie dokonanych obustronnych ustaleń z odpowiednim wyprzedzeniem, a określonych w Harmonogramie robót, który Wykonawca sporządzi w terminie do 14 dni od podpisania umowy i który będzie podlegał bieżącym aktualizacjom, nie rzadziej niż jeden raz na kwartał; Plan pracy CSE "Światowid" na rok 2018 zawiera ZAŁĄCZNIK B-5 do SIWZ. Plan pracy na rok 2019 zostanie przekazany wybranemu Wykonawcy w IV kwartale 2018r. Plan pracy może ulegać modyfikacjom; 4) Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia; 5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych; 6) Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 7) Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, jak również w nich nieujęte, a niezbędne do wykonania zadania tj.: obsługę i inwentaryzację geodezyjną wykonywanych robót, wykonanie i zamontowanie dwóch tablic informacyjnych, roboty przygotowawcze, porządkowe, utrzymanie zaplecza i terenu budowy (dostawa wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną, telefon, dozorowanie itp.), koszty dopuszczenia do czynnych urządzeń oraz wyposażenia budowli w instalacje i urządzenia techniczne zapewniające możliwość korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, koszty opracowania świadectwa energetycznego, jak również wszelkich opłat związanych z odbiorem robót oraz dopuszczeniem inwestycji do użytkowania, np. opłat za czynności odbiorowe itp. 8) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych; 9) Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia przez Wykonawcę umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców należnych im za wykonane roboty za uprzednim wyrażeniem zgody na zawarcie takiej umowy przez Zamawiającego; 10) Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ubezpieczenia na warunkach jak niżej: a) Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu aktualnej polisy ubezpieczeniowej obejmującej odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub użytkowania mienia, związanej z przedmiotem zamówienia (OC deliktowo - kontraktowa), b) Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na okres od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia robót przedłużony o 1 miesiąc, obejmującego: ? ubezpieczenie robót, urządzeń, sprzętu budowlanego i dostaw do wysokości 100% umownego wynagrodzenia, ? ubezpieczenie wobec osób trzecich z minimalną sumą ubezpieczenia 5.000.000 zł, c) Wykonawca zobowiązuje się, w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, do przedłożenia dokumentów ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniami ich opłacenia. Do czasu przedłożenia tych dokumentów Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy, a zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy, d) Zamawiający dopuszcza przedstawienie polisy ubezpieczeniowej z krótszym terminem ważności niż cały okres realizacji przedmiotu umowy, nie krótszym jednak niż 6 miesięcy, przy czym nie później niż na 30 dni przed upływem ważności polisy Wykonawca przedstawi przedłużenie ważności polisy na kolejny okres lub nową polisę zgodną z wymaganiami Zamawiającego, e) Wykonawca nie zostanie dopuszczony do robót, jeśli nie zawrze wymaganych ubezpieczeń, f) Polisy muszą obejmować odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego; 11) Wykonawca będzie zobowiązany w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren; 12) Wykonawca zobowiązany będzie do ochrony urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych na obszarze i w bezpośrednim sąsiedztwie realizacji inwestycji; 13) Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacja przedmiotu zamówienia i przedłożenia go do zatwierdzenia w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania umowy z uwzględnieniem uwarunkowań jak w SIWZ; 14) Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany będzie do składania comiesięcznych raportów/sprawozdań z realizacji przedmiotu zamówienia. Zakres i wzór raportu/sprawozdania określi Inżynier Kontraktu; 15) Wykonawca będzie zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów, które będą spełniać wymagania dokumentacji projektowej, wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane (Art.10), tj. z materiałów, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Dla potwierdzenia spełnienia wymogów dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać akceptację Inżyniera Kontraktu; 16) Zamawiający wymaga, aby odpady powstałe w wyniku realizacji robót były przetransportowane i zmagazynowane w miejscu unieszkodliwiania odpadów. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów; 17) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z fakturą składał Zamawiającemu oświadczenia swoje i podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 18) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962): a) obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, b) wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia. Szczegółowe wymagania, w tym: sposób dokumentowania zatrudnienia osób wyżej wymienionych oraz uprawnienia Zamawiającego w tym względzie, w zakresie kontroli (sankcje i uprawnienia) określono w Pkt. XXVI. SIWZ; 19) Zamawiający nie przewiduje wymagań obejmujących aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. Do decyzji Wykonawcy należy określenie w ofercie liczby osób bezrobotnych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.), które Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia przez cały okres wykonywania zamówienia, a co będzie podlegało ocenie w "kryterium społecznościowym". 20) Zamawiający zapewni w swojej siedzibie pomieszczenie do organizacji narad koordynacyjnych/technicznych/problemowych. W przypadku, gdy ze względu na postęp robot nie będzie to możliwe, takie pomieszczenie będzie zobowiązany zapewnić Wykonawca. 21) Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty budowlane i dostawy stanowiące przedmiot zamówienia, co najmniej 60 miesięcy gwarancji jakości i rękojmi za wady, licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego odbioru robót. Okres gwarancji jakości i rękojmi zaoferowany przez Wykonawcę będzie jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 22) Zamawiający wymaga, aby wykonawca w ramach realizacji zamówienia opracował świadectwo energetyczne budynku po zakończeniu realizacji robót budowlanych. 23) W przypadkach, gdy z uwagi na wykonywanie przez Wykonawcę robót budowlanych lub czynności lub działań niezgodnych z postanowieniami umowy, dokumentacją, SIWZ wystąpią roszczenia podmiotów i osób trzecich z tytułu poniesionych strat spowodowanych tymi działaniami Wykonawcy, odpowiedzialność za zadośćuczynienie tym stratom oraz koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

II.5) Główny kod CPV:

45212300-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45262700-845262800-945262690-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2019-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnianiu warunku będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dla potrzeb oceny spełniania powyższego warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN przyjmując średni kurs PLN do tej waluty podawany przez Narodowy Bank Polski (NBP) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NBP nie publikuje tabeli średniej kursów walut, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli średnich kursów walut opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze minimum 10 000 m3 brutto i wartości min. 10 000 000,00 zł brutto każda. Zamawiający informuje, że powyższy warunek nie podlega sumowaniu - oznacza to, że: . albo Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót budowlanych, . albo, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót budowlanych, . albo, w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a Pzp, podmiot, na zasoby którego powołuje się Wykonawca, wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót budowlanych. Jako datę wykonania roboty budowlanej Zamawiający przyjmuje datę zakończenia roboty budowlanej bez okresu gwarancyjnego. Zamawiający informuje, że definicję budynku użyteczności publicznej, którą przyjmuje Zamawiający, określa § 3 pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.). 2) Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: a) koordynatorem kontraktu z ramienia Wykonawcy (KK), który musi posiadać: ? wykształcenie wyższe ? uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi i/lub do projektowania w dowolnej specjalności technicznej, ? minimum 8-letnie doświadczenie zawodowe jako koordynator kontraktu lub kierownik budowy ? personalne doświadczenie w pełnieniu funkcji koordynatora kontraktu* lub kierownika budowy - przy realizacji co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze minimum 10 000 m3 brutto. Uwaga: 1. (*) Przez pełnienie funkcji koordynatora kontraktu Zamawiający rozumie wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem i administrowaniem kontraktem z ramienia wykonawcy robót budowlanych w szczególności jako koordynator kontraktu, koordynator projektu, kierownik projektu, inżynier kontraktu, inżynier rezydent, menadżer kontraktu. 2. Funkcji koordynatora kontraktu nie można łączyć z funkcją innych osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia, b) kierownikiem budowy (KB), który musi posiadać: ? wykształcenie wyższe ? uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, ? minimum 8-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy ? personalne doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy - przy realizacji co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze minimum 10 000 m3 brutto. Uwaga: Funkcji kierownika budowy nie można łączyć z funkcją innych osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia. c) kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (KRB), który musi posiadać: ? wykształcenie wyższe ? uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, ? minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót budowlanych lub kierownik budowy d) Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w co najmniej zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (KRS), który musi posiadać: ? wykształcenie wyższe ? uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, ? minimum 8-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót w wymaganej specjalności Uwaga: powyższy warunek może spełniać jeden kierownik robót lub kilku kierowników robót, tzn. jeden z kilku kierowników robót może posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w węższym zakresie, ale każdy musi spełniać pozostałe wymagania odnośnie liczby lat doświadczenia zawodowego jako kierownik robót w wymaganej specjalności. e) Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (KRE), który musi posiadać: ? wykształcenie wyższe ? uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, ? minimum 8-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót w wymaganej specjalności Uwaga: powyższy warunek w zakresie posiadanych uprawnień może spełniać jeden kierownik robót lub kilku kierowników robót, tzn. jeden z kilku kierowników robót może posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w węższym zakresie, ale każdy musi spełniać pozostałe wymagania odnośnie liczby lat doświadczenia zawodowego jako kierownik robót w wymaganej specjalności. f) Kierownikiem robót w specjalności telekomunikacyjnej (KRT), który musi posiadać: ? wykształcenie co najmniej średnie ? uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej, ? minimum 8-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót w wymaganej specjalności Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk kierowników robót pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk. Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do stosownej izby odbywa się po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Uwaga: a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedmiotowy dokument należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów, 2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Uwaga: a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedmiotowy dokument należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów, 3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Uwaga: a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedmiotowy dokument należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów, UWAGA: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI ppkt 5 poz. 1)-3) SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. a) UWAGI, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu składania ofert, a dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. b) UWAGI, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 UWAGI, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 2. UWAGI stosuje się.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: a) Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w pkt V. Ad.2 pkt. 2. SIWZ. b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego w pkt V. Ad. 2. pkt 2. SIWZ. c) Dla potrzeb oceny spełniania powyższego warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN przyjmując średni kurs PLN do tej waluty podawany przez Narodowy Bank Polski (NBP) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NBP nie publikuje tabeli średniej kursów walut, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli średnich kursów walut opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia, d) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Uwaga: a) Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w pkt V Ad. 2 pkt. 3 ppkt. 1) SIWZ. b) Rodzaj wykazanych robót należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku określonego w pkt V Ad. 2 pkt. 3 ppkt. 1) SIWZ. c) Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR A-7 do SIWZ (Wykaz robót budowlanych). d) Wartości podane w walutach innych niż PLN, zostaną przez Zamawiającego przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN do tej waluty podawanego przez Narodowy Bank Polski (NBP) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NBP nie publikuje tabeli średniej kursów walut, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli średnich kursów walut opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia, e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten, który w imieniu wszystkich wykaże spełnianie warunku określonego w pkt V Ad.2 pkt. 3 ppkt.1) SIWZ. 3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Uwaga: a) Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w pkt V Ad. 2 pkt. 3 ppkt. 2) SIWZ. b) Dla osób wskazanych w wykazie należy podać informację na temat kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, podstawy dysponowania, informacji o posiadanych uprawnieniach (rodzaj uprawnień, numer uprawnień, datę wystawienia), liczbę lat doświadczenia odpowiednio jako koordynator kontraktu lub kierownik budowy lub kierownik robót w danej specjalności oraz wymagane personalne doświadczenie dla koordynatora kontraktu (KK) w pełnieniu funkcji koordynatora kontraktu lub kierownika budowy i kierownika budowy (KB) w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze minimum 10 000 m3 brutto Doświadczenie personalne należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi sprawdzenie wymaganego warunku tj. podać pełnioną funkcję, nazwę zadania, rodzaj budynku, kubaturę brutto oraz nazwę i adres Zamawiającego c) Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR A-8 do SIWZ (Wykaz osób). d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1) Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uwaga: a) Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR A-9 do SIWZ. b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane oświadczenie Wykonawcy składają wspólnie.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Dokumenty stanowiące dowód dysponowania przez Wykonawcę niezbędnymi zasobami podmiotów trzecich, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. Uwaga: a) Dokumenty mają określać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. b) Zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR A-5 do SIWZ. 2) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Uwaga: a) Wykonawca przedmiotowe oświadczenie przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, b) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, c) Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR A-6 do SIWZ. d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy PKO BP SA O/ELBLĄG 75 1020 1752 0000 0502 0130 7479 z dopiskiem: WADIUM: Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu - znak sprawy: NP.261.2.2018 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza uważa się termin uznania kwoty na podanym wyżej rachunku Zamawiającego. Wykonawca winien dokonać przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 6. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) należy zdeponować w sekretariacie Zamawiającego (Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu, Plac Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg - I piętro, pokój nr 31) lub dołączyć do oferty. W przypadku zdeponowania wadium w sekretariacie zaleca się dołączenie kopii dokumentu wniesienia wadium do składanej oferty. 7. Z dokumentu wadialnego złożonego w formie innej niż pieniądz musi wynikać wprost bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego, wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie Pzp. 8. Przedłożona przez Wykonawcę gwarancja lub poręczenie nie może zawierać postanowień, na mocy których gwarant/poręczyciel byłby uprawniony do merytorycznego badania zasadności żądania wypłaty. 9. Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli Wykonawca nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy. 10. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 11. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2019-10-31

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) Zamawiający określa zakres przewidywanych zmian umowy z Wykonawcą oraz charakter i warunki ich wprowadzenia: 1.1 Zmiany umownego terminu wykonania zamówienia oraz harmonogramu realizacji robót z powodu: a) konieczności pozyskania dodatkowych: badań, ekspertyz, opinii, uzgodnień, decyzji itp., b) konieczności zmiany dokumentacji projektowej inwestycji lub jej części wraz z jej formalnoprawnym zatwierdzeniem do realizacji, c) konieczności wykonania robót zamiennych, wynikających z dokumentacji zamiennej i/lub stosownych protokołów konieczności i zasadności wykonania tych robót zatwierdzonych przez Zamawiającego. Roboty wynikające z wprowadzenia rozwiązań zamiennych, mogą być wykonane wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego, d) działania siły wyższej, o której mowa w §14 umowy; 1.2 zmiany sposobu spełnienia świadczenia poprzez wprowadzenie istotnych odstępstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej inwestycji skutkujących zmianą administracyjnego pozwolenia na budowę i/lub zmianą umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków pomocowych UE - wynikające z: a) zmiany technologicznej - objawiającej się w szczególności: ? niedostępnością na rynku wyrobów budowlanych o parametrach (techniczno-technologicznych, funkcjonalno-użytkowych i jakościowych) wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych wyrobów i/lub pojawieniem się na rynku wyrobów nowszej generacji technologicznej, ? pojawieniem się na rynku budowlanym nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót usprawniających proces budowlany, b) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań techniczno-technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej inwestycji - w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych projektem rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, c) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań techniczno-technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej inwestycji - w sytuacji, gdy jest to wymagane dostosowaniem do zmieniających się przepisów prawa lub normatywów, d) konieczności dostosowania projektowych rozwiązań techniczno-technologicznych, funkcjonalno-użytkowych i jakościowych do zaleceń państwowych organów kontrolnych i/lub wytycznych instytucji i podmiotów opiniotwórczych, e) konieczności dostosowania projektowych rozwiązań techniczno-technologicznych, funkcjonalno-użytkowych i jakościowych zapewniających efektywne osiągnięcia celu inwestycji zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego; 1.3 zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, wynikające z: a) ustawowych zmian stawki podatku VAT ? zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w §7 ust.1 umowy, ? zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia, ? do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana obowiązująca na dzień dokonania zmiany stawka podatku od towarów i usług, ? zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług, b) konieczności wykonania robót zamiennych, wynikających z dokumentacji zamiennej i/lub stosownych protokołów konieczności i zasadności wykonania tych robót zatwierdzonych przez Zamawiającego. Roboty wynikające z rozwiązań zamiennych rozliczone będą na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę, uwzględniającego ceny jednostkowe z kosztorysu Wykonawcy, przedłożonego przed podpisaniem umowy, dalej zwanego "Kosztorysem Wykonawcy", lub uzgodnione z Zamawiającym w wyniku negocjacji. c) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę: ? jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność, ? obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, ? wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia osób, które bezpośrednio wykonują zamówienie (o kwotę różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w dniu złożenia oferty, a kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej wynikającej ze zmienionych przepisów), a) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpiec

Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.