Dzisiaj jest: 22.1.2021, imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Kołczygłowy budowa drogi gminnej w miejscowości Kołczygłowy z oświetleniem drogowym

Gmina Kołczygłowy

Budowa drogi gminnej ulica Tuwima w miejscowości Kołczygłowy

Data utworzenia: 2020-01-03T10:04:04.02

Data publikacji: 2020-01-03T10:20:52.867

Nazwa zamawiającego: Gmina Kołczygłowy

Ulica: Słupska

Numer domu: 56

Numer mieszkania:

REGON: 77097951300000

Miejscowość: Kołczygłowy

Kod pocztowy: 77-140

Państwo: Polska

Województwo: pomorskie

Telefon: 0-59 8213231

Fax: 0-59 8213597

E-mail: ug@kolczyglowy.pl, gospodarczy@kolczyglowy.pl

Biuletyn: 510000344-N-2020

Pozycja: 510000344-N-2020

Strona WWW: bip.kolczyglowy.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 628540-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Budowa drogi gminnej ulica Tuwima w miejscowości Kołczygłowy

Numer referencyjny: RII.271.5.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Tuwima w miejscowości Kołczygłowy wraz z oświetleniem drogowym, kanalizacją deszczową i kanalizacją sanitarną. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Wykonanie robót ziemnych, b) Budowę kanalizacji deszczowej, c) Budowę kanalizacji sanitarnej, d) Wykonanie nawierzchni jezdni drogowej o długości 523,30 m, e) Budowę zjazdów, f) Budowę chodnika o długości 482,55 m, g) Budowę oświetlenia ulicznego, h) Budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 209. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 2 – Projekt budowlany Załącznik Nr 3 – Przedmiar robót 4. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi minimum 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 5. Inwestycja dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych 6. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: 1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonujących prace fizyczne związane z robotami budowlanymi, operatorów sprzętu budowlanego. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

CPN główny przedmiot: 45233000-9



Kołczygłowy Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.