Dzisiaj jest: 18.1.2021, imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra

Przetarg na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzekuń

Gmina Rzekuń

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzekuń od marca 2018 r. do końca lutego 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 509090-N-2018 z dnia 2018-01-23 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Rzekuń

Regon: 55066795900000

ulica: ulicy Kościuszki

Numer domu: 33

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 07411

Miejscowość: Rzekuń

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 29 7617301 w. 47

e-mail: awierzba@rzekun.net

Fax: 297 617 302

Adres strony internetowej (URL): www.rzekun.net

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.rzekun.net

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.rzekun.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

firmy kurierskie, Poczta Polska, dostarczenie osobiste do Zamawiającego

Adres:

Urząd Gminy w Rzekuniu ul.Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń pok. 103

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzekuń od marca 2018 r. do końca lutego 2019 r.

Numer referencyjny:

FPZ.271.5.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

0

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Charakterystyka Gminy Rzekuń: Powierzchnia gminy Rzekuń wynosi 13 087,25 ha; Liczba mieszkańców Gminy Rzekuń wynosi 9579 st. na 28.12.2017r. dane według złożonych deklaracji. Na terenie gminy Rzekuń znajduje się 21 miejscowości, w tym 2 902 punkty odbioru odpadów - dane według złożonych deklaracji. W zabudowie jednorodzinnej jest 2 899 gospodarstw domowych, natomiast w 3 budynkach zabudowy wielorodzinnej znajduje się 47 gospodarstw domowych. 2) Szczegółowy opis przedmiotu oraz zakresu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest odbieranie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Rzekuń, na których zamieszkują mieszkańcy i ich transporcie do Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrołęce - instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych ulicy gen. T. Turskiego 4 w Ostrołęce będąca Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Uwaga: Przedmiot zamówienia nie obejmuje nieruchomości niezamieszkałych (mieszkańcy prowadzący działalność gospodarczą winni zawrzeć odrębne umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności). 3) Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia. 1. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest do: 1.1. Odbioru każdej ilości odpadów komunalnych wytworzonych i przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa oraz z należytą starannością, jakiej wymaga się od profesjonalnego przedsiębiorcy świadczącego usługi w tym zakresie. Szacunkową liczbę nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne zawiera Tabela Nr 1 do SIWZ. 1.2. Wyposażenia na czas obowiązywania umowy nieodpłatnie w niezbędne urządzenia do gromadzenia odpadów z terenu nieruchomości (worki), które Wykonawca pozostawi w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez Zamawiającego. Ilość worków, które zapewni Wykonawca w ramach umowy szczegółowo opisana jest w punkcie 9 ppkt 2. Uwaga: Mieszkańcy Gminy Rzekuń na czas realizacji umowy będą posiadać pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych. 1.3. Wykonania (przed przystąpieniem do świadczenia usług na okres obowiązywania umowy) szczegółowego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych (w formie papierowej i elektronicznej np. kalendarz w formacie A4) z poszczególnych miejscowości położonych na obszarze gminy Rzekuń, zgodnego z częstotliwościami odbioru odpadów ustalonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzekuń, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz ulotki informacyjnej dotyczącej szczegółowych zasad i wymogów w zakresie segregacji odpadów (w formie papierowej i elektronicznej) w porozumieniu z Zamawiającym. Szczegóły dotyczące treści harmonogramu oraz ulotki informacyjnej Wykonawca przedstawi najpóźniej w dniu podpisania umowy. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże harmonogram oraz ulotki informacyjne każdemu właścicielowi nieruchomości zamieszkałej wraz z przekazaniem worków do zbierania odpadów komunalnych (ilość harmonogramów oraz ulotek informacyjnych dostosowana do ilości nieruchomości zamieszkałych): a) dla zabudowy jednorodzinnej - 1 egzemplarz w formie papierowej dla każdego właściciela, b) dla zabudowy wielolokalowej - 1 egzemplarz w formie papierowej dla zarządcy nieruchomości, jak również udostępni te treści na swojej stronie internetowej i eksponować je będzie przez cały okres, na jaki został przygotowany. Zamawiający umieści te informacje również na własnej stronie internetowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamieszczenia w harmonogramie informacji o terminach płatności za odbiór odpadów komunalnych oraz danych kontaktowych Koordynatorów z obydwu stron. 1.4. Nie mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rzekuń. Zakazuje się mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych; 1.5. Monitorowania, należytego wypełniania przez Właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnego z zasadami ustalonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzekuń oraz w uchwale NR XLI/259/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku, Wykonawca odbiera odpady jako zmieszane odpady komunalne. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (poczta e-mail), lecz nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia opisanej sytuacji i dołączyć do zgłoszenia niezbędną dokumentację w formie informacji pisemnej i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Powiadomienie powinno zawierać niezbędną dokumentację umożliwiającą identyfikację nieruchomości, np. wskazanie dnia odbioru odpadów komunalnych, adres nieruchomości, z której odebrano odpady komunalne i zdjęcie fotograficzne w postaci papierowej lub cyfrowej na poziomie świadczącym, że odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy. 1.6. Przed wyjazdem w trasę Wykonawca dokona zważenia pojazdu z pustą komorą ładunkową na legalizowanej wadze w punkcie zlokalizowanym w miejscu przekazywania odpadów do zagospodarowania . (Waga dostępna od 7.15) 1.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do upoważnienia pracowników Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych do skontrolowania śmieciarek w zakresie zawartości komory auta. 1.8. Ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Rzekuń na legalizowanej wadze w punkcie zlokalizowanym w miejscu przekazywania odpadów do zagospodarowania, po każdym zapełnieniu pojazdu transportującego odpadami z terenu gminy Rzekuń. 1.9. Odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego - zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas dokonywania odbioru i przewozu, a w przypadku wysypania - zebrania odpadów leżących obok pojemników, worków lub altan śmietnikowych lub w innych miejscach. 1.10. Ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych należących do Gminy Rzekuń oraz właścicieli nieruchomości powstałych z winy Wykonawcy podczas odbioru odpadów komunalnych i do niezwłocznej bezpłatnej wymiany pojemników w przypadku ww. sytuacji. 1.11. Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 1.12. W uzasadnionych przypadkach, na które Wykonawca nie ma wpływu (złe warunki atmosferyczne- zima, brak dojazdu), po uprzednim uzyskaniu zgody od Zamawiającego (w formie elektronicznej bądź fax.) dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu wskazanego w harmonogramie wywozu, do 3-5 dni bez ponoszenia konsekwencji finansowych przez Wykonawcę. 1.13. Zapewnienia wykonania przedmiotu umowy w sposób sprawny, ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu drogowym. 1.14. Dostarczania odpadów na własny koszt do najbliższej instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi w przypadku awarii regionalnej instalacji wskazanej w umowie oraz poinformowania o tej okoliczności Zamawiającego. 1.15. Pojazdy Wykonawcy, w trakcie realizacji usług odbioru odpadów realizowanych na rzecz Zamawiającego nie mogą jednocześnie odbierać odpadów, które nie są objęte gminnym system gospodarki odpadami. 1.16. Przekazanie niezwłocznie informacji dotyczących realizacji Umowy na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania żądania. 1.17. Przestrzeganie poufności co do informacji pozyskanych w związku z realizacją Umowy w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla wykonywania Umowy w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w celach reklamowych lub marketingowych. 1.18. Zapewnienia przez cały okres realizacji zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym systemu monitorowania pracy sprzętu obejmującego: a) monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postojowych oraz wykonanych czynności w szczególności załadunku i wyładunku odpadów z podaniem czasu lokalnego zdarzeń b) odwzorowanie przebytej trasy pojazdu na mapie cyfrowej z dokładnością umożliwiającą jednoznaczne określenie miejsca (adresu) wykonywania czynności, w szczególności załadunku i wyładunku odpadów c) odtwarzanie i analizę "historii" pracy sprzętu z okresu realizacji umowy udostępniane przez Wykonawcę na każde żądanie Zamawiającego, d) wyposażenia wszystkich pojazdów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu umowy w urządzenia monitorujące ich pracę i lokalizację, e) zapewnienie nieprzerwanego dostępu do narzędzia z interfejsem webowym (dostępnym przez przeglądarkę internetową), za pośrednictwem sieci Internet, umożliwiającym dostęp do aktualnych danych opisanych w punktach a-c do w dowolnym czasie. Dostęp do interfejsu będzie wymagał uwierzytelnienia danymi dostarczonymi przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do otrzymania dowolnej ilości danych uwierzytelniających/ kont bez dodatkowych opłat i przekazania tych danych innym podmiotom do stosowania. Interfejs powinien mieć możliwość utworzenia kont z dostępem "read only", które Zamawiający będzie mógł udostępnić publicznie. Dostępność interfejsu to 99% w stosunku miesięcznym. 1.19. wykonywania przedmiotu umowy pojazdami wyposażonymi w liniowo-płytowy system prasowania odpadów z zastrzeżeniem nie używania przy tym w tych pojazdach siły zgniotu (prasowania) odpadów podczas odbierania i transportu odpadów segregowanych- szkła. 1.20. Wykonawca przed opróżnieniem pojemnika na odpady komunalne powinien dokonać jego sprawdzenia pod kątem znajdujących się na nim uszkodzeń. W przypadku braku protokołu z uszkodzeń znajdujących się na pojemniku oraz kolorowych fotografii potwierdzających fakt wcześniejszego uszkodzenia Wykonawca będzie musiał wymienić pojemnik na własny koszt. 4) Wymagania dotyczące przekazywanej dokumentacji przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia 1. Wykonawca zobowiązany jest do okazania na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa. Wyżej wymienione dane Wykonawca usługi powinien przechowywać przez cały okres trwania umowy. 2. Przedkładania Zamawiającemu comiesięcznych raportów w formie pisemnej dotyczących ilości i rodzaju odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Rzekuń, zestawienia wag pojazdów z pustą komorą z danego miesiąca oraz karty przekazania odpadów do RIPOK-ów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji o niezgodnym z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzekuń gromadzeniu odpadów, w szczególności ich mieszaniu lub przygotowaniu do odbierania w niewłaściwych pojemnikach bądź też w przypadku stwierdzenia innych rodzajów odpadów zebranych przez właścicieli nieruchomości (w tym odpadów niebezpiecznych lub pochodzących z wykonywanej przez właściciela nieruchomości działalności gospodarczej). Informacja w postaci papierowej oraz elektronicznej powinna zawierać w szczególności: a) adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzekuń, b) zdjęcia w postaci papierowej lub cyfrowej dowodzące, że odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy, c) dane pracowników Wykonawcy, którzy stwierdzili fakt niezgodnego z Regulaminem postępowania z odpadami komunalnymi oraz ewentualne oświadczenie przez nich przekazane. 5) Wymogi dotyczące standardów sanitarnych dotyczących wykonywania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia 1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia uwzględniając wszystkie przepisy z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.), w tym zgodnie z art. 9d ust. 1 i ust. 2 tej ustawy oraz spełniania wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz.122); 6) Wymagania dotyczące przekazywania odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będących przedmiotem zamówienia 1. Wykonawca jest zobowiązany do transportu odpadów komunalnych do instalacji wskazanej przez Zamawiającego, z zachowaniem zasad rozładunku odpadów obowiązujących w danej instalacji (oddzielne ważenie odpadów według kodu, weryfikacja zawartości worków, rozładunek według kodów na wyznaczone place lub do wyznaczonych urządzeń) oraz do przestrzegania panującego na jej terenu regulaminu. 2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotyczy to między innymi załadunku, przeładunku, magazynowania, transportu, spełniania wymogów Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów prawnych, a w szczególności: a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.), b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.), c) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz.122); d) uchwały nr XLI/258/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzekuń. 7) Sposób i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych przez Wykonawcę usługi 1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zbiórki odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w sposób zgodny z terminami ich odbioru w porozumieniu z Zamawiającym (z częstotliwościami zgodnymi z określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzekuń oraz zgodnie z obowiązującą klasyfikacją odpadów) z podziałem na następujące frakcje, tj.: - odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) zgromadzone w pojemnikach lub workach o minimalnej pojemności 120 l, wystawione przez właściciela nieruchomości przed nieruchomość lub w wyznaczonych miejscach odbioru (np. altanach śmieciowych w przypadku nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej) w miejscu umożliwiającym ich sprawny odbiór, odbierane zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu w odstępach nie większych niż 21 dni pomiędzy odbiorami, - odpady komunalne zbierane w sposób selektywny (metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe) zgromadzone w pojemnikach lub workach o minimalnej pojemności 120 l wystawione przez właściciela nieruchomości przed nieruchomość lub w wyznaczonych miejscach odbioru (np. altanach śmieciowych w przypadku nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej), w miejscu umożliwiającym ich sprawny odbiór, zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru, nie rzadziej niż raz w miesiącu, - odpady komunalne zbierane w sposób selektywny papier (papier, tektura, opakowania tekturowe, itp.) zgromadzone w pojemnikach lub workach o minimalnej pojemności 120 l wystawione przez właściciela nieruchomości przed nieruchomość lub w wyznaczonych miejscach odbioru (np. altanach śmieciowych w przypadku nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej), w miejscu umożliwiającym ich sprawny odbiór, zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru, raz na kwartał, - odpady komunalne zbierane w sposób selektywny szkło (szkło białe, kolorowe i mieszane) zgromadzone w pojemnikach lub workach o minimalnej pojemności 120 l wystawione przez właściciela nieruchomości przed nieruchomość lub w wyznaczonych miejscach odbioru (np. altanach śmieciowych w przypadku nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej), w miejscu umożliwiającym ich sprawny odbiór, zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru, raz na kwartał, - odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, zgromadzone w pojemnikach lub workach o minimalnej pojemności 120 l, wystawione przez właściciela nieruchomości przed nieruchomość lub w wyznaczonych miejscach odbioru (np. altanach śmieciowych w przypadku nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej), w miejscu umożliwiającym ich sprawny odbiór, zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru, nie rzadziej niż: raz w miesiącu, a w okresach letnich: czerwiec, lipiec, sierpień, dwa razy w miesiącu, w przypadku nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej nie rzadziej niż trzy razy w miesiącu, - odpady typu meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - odbywać się będzie po wystawieniu ww. odpadów przez właścicieli nieruchomości przed swoje nieruchomości w miejscu umożliwiającym ich sprawny odbiór, w terminach określonych w harmonogramie odbioru, nie rzadziej niż dwa razy w roku. 2. Odbierania odpadów komunalnych w sposób: ciągły, niezakłócający spoczynku nocnego (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30), w terminach wynikających z harmonogramu odbioru odpadów, pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów, w sposób wykluczający mieszanie odpadów zebranych w sposób zmieszany z odpadami wyselekcjonowanymi. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach. 3. Dodatkowy pojedynczy odbiór odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji z terenów zabudowy jednorodzinnej w każdym miesiącu tj: wrzesień, grudzień 2018r. W przypadku zaznaczenia TAK w formularzu ofertowym. 4. Pojęcia użyte w umowie należy interpretować zgodnie ze znaczeniem nadanymi im ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 8) Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów 1. Urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych: 1.1 Do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), odpadów zbieranych w sposób selektywny oraz odpadów ulegających biodegradacji w zabudowie jednorodzinnej mogą być stosowane pojemniki lub worki o minimalnej pojemności 120 l Każda nieruchomość będzie wyposażona w co najmniej jeden pojemnik na zmieszane odpady komunalne oraz co najmniej 1 pojemnik lub worek na odpady zbierane w sposób selektywny z przeznaczeniem na dany rodzaj odpadów oraz pojemnik lub worek na odpady ulegające biodegradacji. 1.2 Wykonawca wyposaży nieodpłatnie każde gospodarstwo domowe w cenie świadczonej usługi na czas trwania umowy w worki na poszczególne rodzaje gromadzonych w nich odpadów, w ilości: - 1 szt. na jedno gospodarstwo domowe na frakcję typu (metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe), w odpowiedniej kolorystyce z napisem "Metale i tworzywa sztuczne", - 1 szt. na jedno gospodarstwo domowe na frakcję typu papier, w odpowiedniej kolorystyce z napisem "Papier" - 1 szt. na jedno gospodarstwo domowe na frakcję typu szkło, w odpowiedniej kolorystyce z napisem "Szkło", - 1 szt. na jedno gospodarstwo domowe na odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, w odpowiedniej kolorystyce z napisem "Bio". Wykonawca nie musi wyposażać mieszkańców Gminy Rzekuń na czas realizacji umowy w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych). 2. Worki do gromadzenia odpadów dostarczone przez Wykonawcę powinny być wykonane z materiału - folii polietylenowej LDPE, o pojemności 120 l, odporne na rozerwanie o grubości minimalnej co najmniej 60 mikronów, odporne na działanie promieni UV, niskich temperatur i środków chemicznych, oznakowane odpowiednim kolorem z napisem odpowiadającym określonemu rodzajowi gromadzonych w nich odpadów. 3. Wykonawca wyposaży w dostateczną ilość worków w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia - każdy zgłoszony przez Zamawiającego nowy punkt odbioru odpadów komunalnych. 4. Wykonawca pozostawi przy wejściu na nieruchomość jeden nowy pusty worek w dniu odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a w przypadku zwiększonej ilości wytwarzanych odpadów gromadzonych selektywnie przekaże jeden dodatkowy worek w miesiącu właścicielowi nieruchomości na jego zgłoszenie (zgłoszenie i odbiór worków w siedzibie Wykonawcy). 5. Wykonawca wyposaży dodatkowo w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych w sposób zmieszany lub selektywny o pojemności 120 l (w formie dzierżawy lub zakupu nowego) w przypadku zwiększonej ilości zapotrzebowania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych każdorazowo według indywidualnego zamówienia przez właściciela nieruchomości. Rozliczenie Wykonawcy za wydzierżawienie lub zakup dodatkowego pojemnika nastąpi poza umową - bezpośrednio z właścicielem nieruchomości składającym zamówienie na ww. urządzenia. 6. Fakt przekazania worków oraz harmonogramu i ulotek właścicielowi nieruchomości Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w formie potwierdzeń od właścicieli nieruchomości opatrzonych datą i podpisem właściciela bądź jego przedstawiciela. W przypadku niemożności spełnienia tego warunku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskaże on Zamawiającemu te przyczyny na piśmie i udokumentuje ich zaistnienie. Za dowód mogą być uznane wskazania urządzeń kontrolujących czas i przebieg trasy pojazdów takich jak kartograf czy GPS. Za przyczyny niezależne od Wykonawcy należy uznać w szczególności co najmniej trzykrotne nie zastanie właściciela nieruchomości pod wskazanym adresem w odstępach co najmniej 3-dniowych w godz. 7.00-20.00. 9) Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie 1.Dane na podstawie złożonych deklaracji: 2 902 punktów odbioru odpadów (stan na 28.12.2017) Liczba budynków jednorodzinnych 2 899 wg danych z deklaracji. Liczba budynków wielorodzinnych 3 (47 gospodarstw domowych) Liczba punktów, które zadeklarowały zmieszany sposób przekazywania odpadów komunalnych - 1009 Liczba punktów, które zadeklarowały selektywny sposób przekazywania odpadów komunalnych - 1893 Liczba punktów, które będą objęte systemem zbiórki odpadów biodegradowalnych - 193 (stan na 28.12.2017). Szacunkowa ilość odebranych odpadów komunalnych zmieszanych od grudnia 2016 do listopada 2017 ustalona na podstawie miesięcznych raportów składanych przez firmę odbierającą odpady komunalne na terenie gminy Rzekuń wynosi 2105,7 Mg; Szacunkowa ilość odebranych odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny od grudnia 2016 do listopada 2017 ustalona na podstawie miesięcznych raportów składanych przez firmę odbierającą odpady komunalne na terenie gminy Rzekuń wynosi: - odpady odebrane w sposób selektywny (papier, metal, tw. sztuczne, opakowania wielomat.): 141,92 Mg; - opakowania ze szkła: 79,64 Mg; - odpady kuchenne ulegające biodegradacji: 81,5 Mg; - odpady wielkogabarytowe: 46,4 Mg; - urządzenia elektryczne i elektroniczne: 18,08 Mg; Razem: 367,54 Mg Podane powyżej dane stanowią wielkości orientacyjne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany tych danych, gdyż wielkości te mogą ulec zmianie w ciągu okresu realizacji zamówienia. Ilość punktów odbioru odpadów komunalnych oraz ilość przekazanych odpadów komunalnych zależna jest od ilości deklaracji złożonych przez mieszkańców zamieszkujących gminę Rzekuń i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. W trakcie trwania okresu realizacji zamówienia przewiduje się wzrost lub spadek liczby gospodarstw domowych oraz liczby mieszkańców na terenie gminy Rzekuń do 10 %. 2) Liczba i rodzaje pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych: Mieszkańcy Gminy Rzekuń na czas realizacji umowy będą posiadać własne pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych). Worki o pojemności 120 l. - 1 szt. miesięcznie na odpady zbierane w sposób selektywny - (metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe) 12 miesięcy x 1 893 punktów deklarujących selektywną zbiórkę odpadów = 22 716 szt. Worki o pojemności 120 l. - 1 szt. raz na kwartał na odpady zbierane w sposób selektywny - papier - 4 kwartały x 1 893 punktów deklarujących selektywną zbiórkę odpadów = 7 572 szt Worki o pojemności 120 l. - 1 szt. raz na kwartał na odpady zbierane w sposób selektywny - szkło - 4 kwartały x 1 893 punktów deklarujących selektywną zbiórkę odpadów = 7 572 szt. Worki o pojemności 120 l. - 1 szt. miesięcznie na odpady biodegradowalne - 193 gospodarstw domowych wyrażających chęć objęcia nieruchomości systemem odbioru odpadów ulegających biodegradacji x 15 odbiorów = 2 895 szt. Szczegółowy wykaz adresów nieruchomości z których odbierane będą odpady zmieszane jak również adresy nieruchomości, których właściciele nieruchomości zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, w tym miejsc gromadzenia odpadów komunalnych - altan (w zabudowie wielorodzinnej), Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie nie później niż do dnia 01 marca 2018 roku. Zamawiający zastrzega, mając na uwadze możliwe ruchy migracyjne ludności na terenie gminy Rzekuń, że wykaz nieruchomości, który przekaże Wykonawcy w trakcie trwania umowy może ulegać zmianie pod względem liczby obsługiwanych nieruchomości zamieszkałych do 10 %, bez zmiany warunków wynagrodzenia. 3) Zamawiający wskazuje następującą instalację do przekazywania odpadów komunalnych: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrołęce - instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych ulicy gen. T. Turskiego 4 w Ostrołęce będąca Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych - do tej instalacji Wykonawca będzie przekazywać wszystkie odpady komunalne (segregowane i niesegregowane) odbierane od nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Rzekuń.

II.5) Główny kod CPV:

90500000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV90512000-990511000-290513100-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2019-02-28

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca: jest wpisany do Rejestru Działalności Regulowanych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rzekuń;

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Określenie warunków: c) Wykonawca winien wykazać, że przedmiot zamówienia w zakresie odbioru odpadów komunalnych będzie realizował pojazdami wyposażonymi w liniowo- płytowy system prasownia odpadów z wyjątkiem odpadów gromadzonych w kontenerach ci) przedmiot zamówienia w zakresie odbioru odpadów segregowanych szkła winien być realizowany pojazdami wyposażonymi w liniowo-płytowy system prasowania odpadów, jednakże nie używając przy tym w tych pojazdach siły zgniotu (prasowania) odpadów.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnymi, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. 2). zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnymi, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży: wpis do Rejestru Działalności Regulowanych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rzekuń. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych (dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami- wykaz pojazdów wyposażonych w liniowo-płytowy system prasowania odpadów. Spełnianie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale V ust. 2 lit. ci i cii SIWZ. -Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia- oryginał dokumentu.Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt. 1) i 2) SIWZ. 1). Składa dokumenty lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzając, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnymi, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2). Dokumenty, o których mowa w pkt. 1). pkt.a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert. 3). Dokumenty o których mowa w pkt. 1). pkt. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4). Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1. niniejszego rozdziału SIWZ, zastępuje się je dokumentami zawierającymi odpowiednio oświadczenia Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentowania, lub oświadczenia osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone prze notariusza lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 2) niniejszego rozdziału SIWZ stosuje się. 4. Korzystanie z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1) Posiadanie kompetencji i uprawnień do wykonywania określonej działalności nie mogą być przedmiotem udostępnienia. Koncesja, zezwolenie czy tez licencja są przypisane indywidualnie oznaczonemu przedmiotowi, który uprawnień z tego tytułu nie może przenosić na inne podmioty. 2) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (dot. warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Rozdziale V ust. 2 lit. ci i cii SIWZ, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - dokument ten (np. zobowiązanie) zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejszą). a) Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt. 3) niniejszego rozdziału musi wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4). Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22. 5). W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane - podwykonawstwo. 6). Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału. 7). Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Rozdział V ust. 2 lit. ci i cii polega na zdolnościach innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy (Rozdział VI ust.1 pkt.1 i pkt.2 SIWZ). 8). Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu (dokumenty wskazane w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1 i 2). Wykonawca zobowiązany będzie również złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków. 9).Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert dołączając dowód jego wniesienie do składanej oferty. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr 69 8923 0008 0124 2371 2012 0007 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 7. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11. lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ. 8. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 7. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej, b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2019-02-28

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian: 1) W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian dotyczących danych stron umowy, w tym zmiany teleadresowe, zmiany w nazwie firmy itp.: 2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, 3) wystąpienie okoliczności uzasadniających dokonanie zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Zamówienia, jeśli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 4) konieczność zmiany harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, przy zachowaniu dotychczasowej częstotliwości odbioru odpadów wg. umowy. 5) Termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionego w literach a) termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 6) Wysokość ceny ryczałtowej brutto w przypadku: a) zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia. 7) Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy-zgodnie z art. 149, ust. 1 Pzp. 8) Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, po spełnieniu warunków określonych w § 9-wzoru umowy. 9) Dołączenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy po spełnieniu warunków określonych w § 9-wzoru umowy. 10) Jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art.144 ust.1 pkt. od 2) do 6) ustawy Prawo zamówień publicznych 11) Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmiana terminu wykonania umowy w § 2 ust. 1 - wzór umowy, Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu. 2. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-31

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Język Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Prze

Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.