Dzisiaj jest: 27.1.2021, imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława

roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego

Urząd Miasta Skierniewice

Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa części budynku administracyjno - magazynowego położonego przy ulicy Grzybowej 1 - etap II"

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 504626-N-2018 z dnia 2018-01-15 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Urząd Miasta Skierniewice

Regon: 000524306

ulica: ulicy Rynek

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 96-100

Miejscowość: Skierniewice

Województwo: łódzkie

Państwo: Polska

Numer telefonu: +48468345100

e-mail: k.stepien@um.skierniewice.pl

Fax: +48468345151

Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.um.skierniewice.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.um.skierniewice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

oferty należy składać w formie pisemnej

Adres:

Urząd Miasta Skierniewice, ulicy Rynek 1, 96-100 Skierniewice, Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa części budynku administracyjno - magazynowego położonego przy ulicy Grzybowej 1 - etap II"

Numer referencyjny:

RZP.271.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa części budynku administracyjno - magazynowego położonego przy ulicy Grzybowej 1 - etap II" . I. Informacje ogólne 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Skierniewice, ulicy Rynek 1, 96-100 Skierniewice, strona internetowa: www.bip.um.skierniewice.pl nr telefonu 0-46 834-51-00; 834-51-41 nr faksu 0-46 834-51-45, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa części budynku administracyjno - magazynowego położonego przy ulicy Grzybowej 1 - Etap II" 2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 3. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony przeprowadzany jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami zwaną dalej "ustawą" lub ,,ustawą pzp". 4. Przewiduje się udzielenie zamówień podobnych: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień podobnych: Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień podobnych zgodnie z art.67 ust.1 pkt 6 ustawy pzp. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych stanowić mogą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i będą zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia. 5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie 6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie 7. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie: 30.05.2018 r. 8. Źródła finansowania zadania: Środki własne budżetu Miasta Skierniewice 9. Nazwa zadania oraz jego lokalizacja Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa części budynku administracyjno - magazynowego położonego przy ulicy Grzybowej 1 - Etap II" Lokalizacja: ulicy Grzybowa 1, 96-100 Skierniewice 9.1 Wspólny słownik kodów CPV: - 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe, - 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane, - 45262700-8 - Przebudowa budynków, - 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne, - 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, - 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych - 45421000-4 - Stolarka i ślusarka budowlana, 9.2 Zakres robót a) Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru poszczególnych robót wchodzących w zakres realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia łącznie z dokumentacją techniczną i przedłożonymi przedmiarami robót. Zakres zamówienia obejmuje również roboty nie objęte przedmiarem, a niezbędne do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia. Przedmiary robót mają charakter orientacyjny. Prace konieczne dla wykonania umowy, a nie objęte przedmiarami robót nie stanowią podstaw do zwiększenia wynagrodzenia. b) Wykonawca pisemnie powiadamia zainteresowane służby o rozpoczęciu i zakończeniu robót. c) W przypadku możliwości ponownego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórki, na wniosek Zamawiającego Wykonawca przekaże je Zamawiającemu lub w ramach zamówienia wywiezie je na wskazane przez Zamawiającego miejsce. d) Pozostałe odpady i materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca jest zobowiązany do wywiezienia i utylizacji w ramach zamówienia. e) Do zakresu podstawowego należą również: odbiory robót zanikających, wszelkie odbiory UDT, itp., odbiór końcowy, sporządzenie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej w 2 egz. papierowych, opłaty za pobór mediów, m.in. wody, energii elektrycznej na czas budowy. Opłaty za pobór mediów, w przypadku wystawianych przez Zamawiającego faktur, regulowane będą w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury. II. Opis przedmiotu zamówienia: Nazwa zadania: Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa części budynku administracyjno - magazynowego położonego przy ulicy Grzybowej 1 - Etap II" Adres budowy: 96-100 Skierniewice, ulicy Grzybowa 1. . Charakterystyka przedmiotu zamówienia: Celem opracowania jest przebudowa części budynku administracyjno - magazynowego położonego przy ulicy Grzybowej 1 w Skierniewicach . Zakresem prac objęte będą trzy pomieszczenia , znajdujące się na parterze budynku , półpiętrze i pierwszym piętrze . Na parterze budynku znajduje się pomieszczenie socjalne, w którym będą wykonywane prace wnętrzarskie polegające na wyminie posadzki podłogowej , nałożeniu gładzi gipsowej na ścianach pomieszczenia oraz suficie . Istniejąca instalacja elektryczna zostanie dostosowana do nowej aranżacji wnętrza . Wnętrze będzie wyposażone także w zestaw nowych mebli wg. projektu aranżacji wnętrz. W pomieszczeniu socjalnym znajdującym się na półpiętrze zostanie przebudowana istniejąca toaleta oraz zaprojektowano trzy nowe kabiny natryskowe . Ściany pomieszczenia zostaną pokryte gładzią gipsową oraz pomalowane . Sufity pokryte gładzią gipsową i pomalowane. Istniejąca instalacja elektryczna zostanie dostosowana do nowej aranżacji pomieszczenia . W pomieszczeniu stolarni znajdującym się na pierwszej kondygnacji budynku, zostaną usunięte istniejące drzwi wejściowe . Zaprojektowane nowe drzwi wejściowe będą przeniesione zgodnie z załączonymi rysunkami . Istniejąca instalacja elektryczna zostanie przystosowana do nowej aranżacji pomieszczenia . W pomieszczeniu został także przewidziany nowy kanał wentylacji wywiewnej wspomaganej mechanicznie . OPIS PRAC DO WYKONANIA 1. Wykonanie wyburzenia ścian działowych. 2. Usunięcie z pozostałych ścian płytek ceramicznych , nałożenie nowego tynku gipsowego na istniejące ściany umożliwiającego położenie zaprojektowanych materiałów ściennych zgodnie z odrębną dokumentacją projektu wnętrz. 3. Usunięcie istniejącej wykładziny z powierzchni podłogi , ocena stanu spójności istniejącej wylewki. Jeśli wylewka znajdująca się pod wykładziną będzie się odwarstwiała lub pojawią się widoczne spękania, należy wykonać nową wylewkę cienkowarstwową, zgodnie z zaleceniami producenta zaprojektowanych gresów oraz odrębną dokumentacją projektu wnętrz. 4. Stolarka drzwiowa: istniejącą stolarkę drzwiową należy wymienić na nową. 5. Sufity, istniejące sufity z tynkiem cementowo wapiennym należy pokryć gładzią gipsową i pomalować w kolorze białym, zgodnie z dołączonymi rysunkami . 6. Instalacja elektryczna w całości do przebudowy. 7. Instalacja c.o.. do przebudowy 8. Instalacja wod.kan. do przebudowy. 9. Przewody wentylacyjne: w pomieszczeniu socjalnym znajdującym się na półpiętrze należy wykorzystać istniejący przewód wspomagany mechanicznie oraz doprowadzić wentylację wyciągową , wspomaganą mechanicznie do projektowanych kabin natryskowych . W pomieszczeniu stolarni należy wykonać nowy przewód wentylacji wyciągowej wspomagany z wrzutem na zewnątrz budynku . 10. Wyposażenie w zabudowy meblowe zgodnie z dołączonymi rysunkami w odrębnej części projektowej dotyczącej aranżacji wnętrz . 11. Istniejące okno w pomieszczeniu na półpiętrze należy zabezpieczyć barierką stalową Powierzchnia użytkowa projektowanych pomieszczeń 1.Pomieszczenie socjalne (parter budynku) - 11.15m2 2.Pomieszczenie socjalne (półpiętro budynku ) 15.78m2 3.Pomieszczenie stolarni (pierwsze piętro bud.) - 45.72m2 Do zakresu podstawowego wchodzi również wykonanie pozostałych prac zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną oraz oczyszczanie terenu i wywóz gruzu i nieczystości. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia harmonogramu prac z Zamawiającym. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności: - robót rozbiórkowych, - robót murarskich, - robót wykończeniowych w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w SIWZ jeżeli wykonywanie czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności: - robót rozbiórkowych, - robót murarskich, - robót wykończeniowych w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto w § 12 wzoru umowy stanowiącym załącznik Nr 10 do SIWZ. UWAGA: a) Przez termin "zakończenie całości robót" rozumie się uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, zakończenie wszelkich robót budowlanych i ich odbiór bez usterek, wad i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Za potwierdzenie odbioru całości robót bez zastrzeżeń, usterek i wad uznaje się protokół odbioru końcowego robót, stwierdzający brak zastrzeżeń, usterek i wad podpisany przez komisję odbioru końcowego. Decyzja o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie musi być załącznikiem do protokołu odbioru końcowego robót. b) Przed rozpoczęciem prac należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy prac. Tam, gdzie w opracowaniu zostały wskazane normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań RÓWNOWAŻNYCH. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. c) Dopuszcza się innych producentów materiałów budowlanych, niż podani w opracowaniu, pod warunkiem zagwarantowania RÓWNORZĘDNYCH parametrów technicznych i technologicznych oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi oraz w porozumieniu z projektantem.

II.5) Główny kod CPV:

45111300-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45220000-545262700-845310000-345330000-945400000-145421000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień podobnych zgodnie z art.67 ust.1 pkt 6 ustawy pzp. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych stanowić mogą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i będą zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

Przez termin "zakończenie całości robót" rozumie się uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, zakończenie wszelkich robót budowlanych i ich odbiór bez usterek, wad i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Za potwierdzenie odbioru całości robót bez zastrzeżeń, usterek i wad uznaje się protokół odbioru końcowego robót, stwierdzający brak zastrzeżeń, usterek i wad podpisany przez komisję odbioru końcowego. Decyzja o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie musi być załącznikiem do protokołu odbioru końcowego robót.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 4 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu: a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej c) zdolności technicznej lub zawodowej Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 3 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 1.2.a. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Zamawiający uzna warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1ustawy Pzp, dotyczący posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie zgodne z załącznikiem Nr 3 do SIWZ.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający uzna warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 ustawy Pzp, dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1. Zamawiający uzna warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp, dotyczący zdolności technicznej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowaniem co najmniej dwóch robót budowlanych związanych z wykonaniem obiektów kubaturowych o wartości minimum 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto każda. 2. Zamawiający uzna warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp, dotyczący zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w przypadku gdy jest to wymagane są członkami właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, do których może dojść w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dopuszcza się posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w kilku branżach przez jedną osobę. 3. Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 art. 22a ustawy Pzp. Treść zobowiązania lub innego dokumentu podmiotu trzeciego musi określać: 1.3.a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 1.3.b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 1.3.c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 1.3.d. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów: . odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. . oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ . oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 w ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 3. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy zawarte w § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) 1. W związku z powyższym, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt IV.8.3.a SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 10.1. lit a siwz powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 10.1 siwz zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji wykonawcy, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, zamawiający może dopuścić złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w przypadku gdy jest to wymagane są członkami właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, do których może dojść w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - wg załącznika nr 6 do SIWZ.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Do oferty - treść formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 2. Kosztorys ofertowy wg wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ; Kosztorys ma jedynie charakter pomocniczy i informacyjny dla Zamawiającego i nie ma wpływu na zobowiązania wynikające z przyjęcia ceny ryczałtowej, ? Wykonawcy winni oddzielnie wycenić każdą pozycję w przedmiarze robót (kosztorys ofertowy załącznik nr 2 do SIWZ), przestrzegając zasad dotyczących wyliczenia wartości w każdej pozycji oraz podsumowania kwot ogólnych podanych w przedmiarze. Wykonawcy nie wolno zmieniać ilości podanych w przedmiarze, ? Przedmiar należy odczytywać łącznie z innymi dokumentami kontraktowymi. Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania. Całość Robót winna być wykonana zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem przedmiotu zamówienia, ? Ilości podane w każdej pozycji przedmiaru są wielkościami informacyjnymi, wskazującymi jedynie orientacyjny zakres prac, które powinny być wykonane dla skompletowania danego elementu (roboty), za którą przysługuje wyliczone dalej wynagrodzenie ryczałtowe i nie mają znaczenia przy rozliczaniu wartości danego elementu (roboty) po jego wykonaniu, ? Niezależnie od wymienionego poprzednio przeznaczenia, ilości w przedmiarze zostały podane dla stworzenia wspólnych i porównywalnych wycen na potrzeby przetargu, krótkie opisy pozycji przedstawione w przedmiarze są podane tylko dla celów identyfikacyjnych i w żaden sposób nie modyfikują czy anulują szczegółowych opisów zawartych w specyfikacjach technicznych i projektach. 3. Dowód wniesienia wadium - potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wymagania dotyczące wadium zawarte zostały w pkt III.4. niniejszej SIWZ. 4. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. 5.Wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę o ile podwykonawcy Ci są znani Wykonawcy na etapie składania ofert firm podwykonawców wg wzoru - załącznik nr 8 do SIWZ. UWAGA: W przypadku korzystania z podwykonawców, przed podpisaniem umowy z podwykonawcą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wzór umowy z podwykonawcą do akceptacji. 6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu wg załącznika nr 9 do SIWZ. 7. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 23 Ustawy Pzp do oferty należy dołączyć dokumenty: a) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 23 Ustawy Pzp, b) dokument dotyczący: - braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ (w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp) - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. w/w dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot, c) Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców, d) Dokumenty wymienione w pkt: IV.1. SIWZ (oferta), IV.3. SIWZ (Dowód wniesienia wadium), podmioty składają wspólnie jako podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego, 8. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie dokumentów, o których mowa poniżej. 8.1.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 8.2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, zamawiający może dopuścić złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w przypadku gdy jest to wymagane są członkami właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, do których może dojść w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - wg załącznika nr 6 do SIWZ. 8.3.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 w ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Wadium a) Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100). Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. b) Wadium może być wniesione w następujących formach: . W pieniądzu przelewem na rachunek nr konta: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Nr 81 1020 3352 0000 1402 0193 3969 z dopiskiem - wadium - oferta na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa części budynku administracyjno-magazynowego położonego przy ulicy Grzybowej 1 - Etap II" ? Poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, ? Gwarancji bankowej, ? Gwarancji ubezpieczeniowej, ? Poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 poz. 359). c) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. ? Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w kasie Urzędu Miasta Skierniewice. ? Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które do terminu składania ofert włącznie, znajdzie się na koncie Zamawiającego. Chwilą wpłaty wadium jest chwila wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu. d) Wadium należy wnieść na okres związania ofertą. E) Zamawiający będzie przechowywał wadium wniesione w pieniądzu na rachunku bankowym i jego zwrot nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp. f) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. g) Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium na zasadach opisanych w SIWZ zostanie odrzucona. h) Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-05-30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy na zasadach określonych w § 26 wzoru Umowy stanowiących Załącznik Nr 10 do SIWZ. Na podstawie art.144 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy przy spełnieniu warunku, że zmiany postanowień wynikają z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 1. Zakres i warunki wprowadzenia zmian: 1.1 Zmiana terminu ukończenia robót. 1.1.1 Zmiany spowodowane niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi terminowe wykonanie zamówienia w tym, takimi jak: a) klęski żywiołowe, b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, prowadzenie robót i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 1.1.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 1.1.3. zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych i zwyczajowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.1.1 - 1.1.4 czas ukończenia robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 1.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia. 1.2.1 zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, e) Zmiany technologiczne prowadzące do: 1) obniżenia kosztów użytkowania obiektu czy eksploatacji urządzeń, przy braku zmiany ceny końcowej; 2) podniesienia wydajności urządzeń, podniesienia bezpieczeństwa, usprawnień w trakcie użytkowania obiektu , przy braku zmiany ceny końcowej; f) zlecenie robót z koniecznych do wykonania a wynikłych po odkryciu i ocenie stanu technicznego urządzeń infrastruktury technicznej, g) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, lub okoliczności gospodarczych, h) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.2.1 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. Zamawiający przewiduje w takiej sytuacji zmianę wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia. Rozliczenie robót nastąpi wtedy metodą powykonawczą, w zakresie objętym zmiana przedmiotu umowy, z zastosowaniem stawek przyjętych do wyceny robót w ofercie wykonawcy. 1.2.2. Zmiany spowodowane wprowadzeniem przez zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli takie zmiany dokumentacji okaże się konieczne; 1.3. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji. c) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.3 , możliwa jest zmiana wynagrodzenia, terminu, sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. 1.4. Zmiany dotyczące wysokości wynagrodzenia: Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy mogą nastąpić w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT w wysokości równej wysokości zmiany podatku VAT. 1.5. Wszystkie powyższe postanowienia w punktach 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 1.6. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w punktach 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 powyżej w postaci pisemnego i uzasadnionego wniosku. 1.7.Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie podpisanego przez obie Strony aneksu do Umowy, zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: przedłużenia terminu realizacji, terminów płatności. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę postanowień umowy pod warunkiem, że zmiany te nie będą niekorzystne dla Zamawiającego lub (w przypadku zmiany terminu realizacji zadania) wynikać będą z okoliczności nieprzewidzianych i niezawinionych przez Wykonawcę. Zmiana postanowień umowy może być dokonana tylko poprzez zawarcie pisemnego aneksu pomiędzy stronami.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-30

godzina:

09:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

oferty należy składać w języku polskim

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.