Dzisiaj jest: 16.1.2019, imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Przetarg na budowę kanału ściekowego w Warszawie

Dodano: 9 miesięcy temu Czytane: 30

Oferta przetargowa na roboty budowlane związane z budową kanału ściekowego w Warszawie w Dzielnicy Białołęka

Wartość zamówienia Powyżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-04-13 , 11:09:30
I Zamawiający
Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
- adres Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon 0-22) 445-53-25
- faks (0-22) 445-53-15
- e-mail d-zamowien@mpwik.com.pl
- adres internetowy http://www.mpwik.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Beata Arciszewska-Kozubowska
- adres Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
- lokal 311
- telefon (0-22) 445 53 26
- email d-zamowien@mpwik.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznych Beata Arciszewska-Kozubowska
- adres Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
- lokal 311
- telefon (0-22) 445 53 26
- email d-zamowien@mpwik.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
- lokal 313
Adres, na który należy przesyłać oferty Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
- lokal 313
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia Budowa kanału ściekowego z odcinkami sieci w ulicach: Mehoffera Bis, Prząśniczek, Czeremchowej, Animuszu, Modlińskiej, Husa w Warszawie w Dzielnicy Białołęka.
Opis zamówienia szczegółowe informacje dostępne na stronie
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Warszawa
Główny przedmiot (CPV) 45.23.13.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową Nie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System Zakupów Nie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej oferty Nie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania inny dla każdej części (p.tabela powyżej)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium 100000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena 100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień Formularz można odebrać do dnia 2018-05-21
Cena: 0.00 zł.
Termin i miejsce składania ofert Oferty należy składać do dnia 2018-05-21 godzina 10:45 
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert 2018-05-21, 11:00, pok.315
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE? Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE 2018-04-13
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.