Dzisiaj jest: 1.12.2020, imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza

Przetarg na remont pustostanów w Warszawie

Dodano: 3 lata temu Czytane: 292

Oferta przetargowa na roboty budowlane związane z remontem 11 pustostanów lokali mieszkalnych w Warszawie

Wartość zamówienia Poniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-04-25 , 13:06:08
I Zamawiający
Zamawiający Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
- adres Jagielońską 23, 03-719 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon (0-22) 818-67-41
- faks (0-22) 818-67-41
- e-mail zamow@zgn-praga-pn.pl
- adres internetowy http://www.zgn-praga-pn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agnieszka Michałowska
- adres Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Jagielońską 23, 03-719 Warszawa
- lokal 2
- telefon (22) 818-67-41
- email zamow@zgn-praga-pn.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznych Ewa Wilniewczyc
- adres Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Jagielońską 23, 03-719 Warszawa
- lokal 17
- telefon (22) 205 41 40
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Jagielońską 23, 03-719 Warszawa
- lokal 2
Adres, na który należy przesyłać oferty Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Jagielońską 23, 03-719 Warszawa
- lokal 107
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia Remont pustostanów lokali mieszkalnych (11 pustostanów – 11 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.42.2018 
Opis zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje remont lokali mieszkalnych (pustostany) – Część I – lokal przy ul. Jadowskiej 7 m 15 w Warszawie; Część II – lokal przy ul. Kowieńskiej 27 m 10 w Warszawie; Część III – lokal przy ul. 11 Listopada 26 m 6 w Warszawie; Część IV – lokal przy ul. Łochowskiej 53 m 12 w Warszawie; Część V – lokal przy ul. Panieńskiej 3A m 1 w Warszawie; Część VI – lokal przy ul. Stalowej 6 m 11 w Warszawie; Część VII – lokal przy ul. Stalowej 38 m 15 w Warszawie; Część VIII – lokal przy ul. Środkowej 17 m 6 w Warszawie; Część IX – lokal przy ul. Środkowej 21 m 38 w Warszawie; Część X – lokal przy ul. Targowej 78 m 9 w Warszawie; Część XI – lokal przy ul. Witkiewicza 33 m 3 w Warszawie w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych. Szczegółowy zakres robót został określony w załącznikach stanowiących integralną część siwz tj. przedmiarach robót dla poszczególnych lokali, szkicach lokali dla poszczególnych lokali, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, projekcie umowy i siwz.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Warszawa
Główny przedmiot (CPV) 45.45.30.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.00.00.00-7 
45.40.00.00-1 
45.45.00.00-6 
45.41.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej Tak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową Nie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System Zakupów Nie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej oferty Nie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)  
Nr
części
Nazwa części Wadium
części
1 Część I – lokal przy ul. Jadowskiej 7 m 15 w Warszawie 490,00
2 Część II – lokal przy ul. Kowieńskiej 27 m 10 w Warszawie 630,00
3 Część III – lokal przy ul. 11 Listopada 26 m 6 w Warszawie 270,00
4 Część IV – lokal przy ul. Łochowskiej 53 m 12 w Warszawie 790,00
5 Część V – lokal przy ul. Panieńskiej 3A m 1 w Warszawie 630,00
6 Część VI – lokal przy ul. Stalowej 6 m 11 w Warszawie 1200,00
7 Część VII – lokal przy ul. Stalowej 38 m 15 w Warszawie 440,00
8 Część VIII – lokal przy ul. Środkowej 17 m 6 w Warszawie 1070,00
9 Część IX – lokal przy ul. Środkowej 21 m 38 w Warszawie 470,00
10 Część X – lokal przy ul. Targowej 78 m 9 w Warszawie 350,00
11 Część XI – lokal przy ul. Witkiewicza 33 m 3 w Warszawie 910,00
Razem 7250,00
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania 28 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium 7250,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000 zł oraz będzie posiadał takie ubezpieczenie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 
Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 
1) Wykonał, w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 zadania remontowe lokali mieszkalnych lub użytkowych, obejmujące swoim zakresem prace budowlane, elektryczne i sanitarne, każde o wartości co najmniej 25 000 zł. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli 1 z wykonawców wykaże, że wykonał, w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 zadania remontowe lokali mieszkalnych lub użytkowych, obejmujące swoim zakresem prace budowlane, elektryczne i sanitarne, każde o wartości co najmniej 25 000 zł. 
2) Dysponuje do kierowania robotami budowlanymi w branży budowlanej – jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1332 z zm.) i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1725),


3) Dysponuje do kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej – jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1332 z zm.) i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1725), 
4) Dysponuje do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej – jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1332z zm.) i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1725), 
5) dysponuje do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej 6 osobami w tym: elektryk - 1 osoba, hydraulik - 1 osoba, tynkarz – 1 osoba, malarz - 1 osoba, posadzkarz – 1 osoba, stolarz – 1 osoba. 

Czy zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie 
Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust.5 pkt 1ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do siwz; 
2) Kosztorysy ofertowe odpowiednio dla części zamówienia na którą składana jest oferta –– Załącznik Nr 4/I, Nr 4/II, Nr 4/III, Nr 4/IV, Nr 4/V, Nr 4/VI, Nr 4/VII, Nr 4/VIII, Nr 4/IX, Nr 4/X, Nr 4/XI. 
3) W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a pzp – tj. zaistnienia okoliczności o których mowa w Rozdziale V ust. 4 siwz składa zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zawierające w szczególności elementy określone w Rozdziale V ust. 4 pkt. 2 siwz. 
4) wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy dołączyć w oryginale do oferty, natomiast w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu - Zamawiający zaleca dołączenie do oferty potwierdzenia dokonania przelewu wadium - zgodnie z postanowieniami Rozdziału VIII niniejszej siwz; 
5) pełnomocnictwo –w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, które w swej treści jednoznacznie wskazuje czynności do których pełnomocnik jest umocowany. 
6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena 60 %
okres gwarancji 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień Formularz można odebrać do dnia 2018-05-09
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: ---
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgn-praga-pn.waw.pl
Termin i miejsce składania ofert Oferty należy składać do dnia 2018-05-09 godzina 11:00 
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert 2018-05-09, 11:10, ZGN ul. Jagiellońska 23, 03-719 Warszawa, pok. 1 parter
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE? Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE 2018-04-25
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.