Dzisiaj jest: 26.6.2019, imieniny: Jana, Pauliny, Rudolfiny

Przetarg na montaż turbin kominowych i ław kominiarskich w Głogowie

Dodano: 6 miesięcy temu Czytane: 44

Oferta przetargowa na montaż turbin kominowych oraz ław kominiarskich na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Głogowie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów zaprasza do składania ofert cenowych w trybie „zapytania ofertowego” (art. 701 i następne Kodeksu Cywilnego) na:


Montaż turbin kominowych oraz ław kominiarskich na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Adama Mickiewicza 38 w Głogowie

1. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z montażem turbin kominowych oraz montażem ław kominiarskich na dachu budynku przy budynku przy ul. Adama Mickiewicza 38 w Głogowie. Szczegółowy zakres prac określają przedmiary robót, stanowiące załączniki nr 2 i 2a do niniejszego ogłoszenia.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Materiały dotyczące zamówienia, których złożenia żąda Zamawiający, dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.zgm.glogow.pl
- Formularz ofertowy (zał. nr 1 do ogłoszenia)
- Przedmiary robót (zał. nr 2 i 2a do ogłoszenia)
-Zestawienie wykonanych robót w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (zał. nr 3 do ogłoszenia)
- Projekt umowy (zał. nr 4 do ogłoszenia)
- Zakres prac powierzonych podwykonawcom (zał. 5 do ogłoszenia)
- Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zał. nr 6 do ogłoszenia)
- Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej obiektu (zał. nr 7 do ogłoszenia)
- Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (zał. nr 8 do ogłoszenia).
4. Osoby do kontaktu z ramienia Zamawiającego:
4.1. W sprawach technicznych:
Kierownik Działu Technicznego ZGM w Głogowie, Ryszard Sajko – tel. 76-853-11-30.
4.2. W sprawach proceduralnych: Dział Techniczny - Przetargi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – Izabela Szpocińska lub Sławomir Sadecki, tel. 76-853-11-31
5. Kryterium oceny ofert: 100% cena
6.Termin związania ofertą: 30 dni.
7.Przetwarzanie danych osobowych.
7.1. Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego będą przetwarzały wyłącznie na potrzeby postępowania oraz chroniły przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanym dalej „RODO”.
7.2. W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez strony danych osobowych, strony zamieszczają postanowienia określające jego zakres oraz wymagane informacje:
a) dane osobowe osób wskazanych do kontaktów reprezentujących każdą ze stron udostępniane będą drugiej stronie, która stanie się administratorem danych osobowych, i przetwarzane będą przez nią w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego (prawnie usprawiedliwiony interes administratora jako podstawa prawna przetwarzania),
b) oferent w związku z przygotowaną ofertą udostępnia dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie dane osobowe osób uprawnionych do reprezentowania firmy, pełnomocników do zaciągania zobowiązań oraz informacje potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia osób wskazanych do realizacji zadania.
8. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
8.1. Kosztorysy ofertowe sporządzone zgodnie z przedmiarem robót umieszczonym na stronieinternetowej Zamawiającego (zał. nr 2 i 2a do ogłoszenia).
Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza składania kosztorysów uproszczonych.
8.2. Zestawienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia, co najmniej 2 robót wykonanych 
w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. robotom dekarskim lub ogólnobudowlanym w zakresie instalowania akcesoriów dachowych lub kominowych lub inne podobne roboty budowlane.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru robót etc.)
8.3Zaparafowany i podpisany przez Wykonawcę projekt umowy zgodnie z zał. nr 4 do ogłoszenia
8.4.Wykaz podwykonawców oraz (lub) oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi zgodnie z zał. nr 5 i 6 do ogłoszenia
8.5.Kserokopie aktualnych uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane/ Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z późn. zm./ oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
8.6. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
8.7. Podpisane oświadczanie o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do ogłoszenie
9. Opisaną i oznaczoną pieczątką firmową Wykonawcy ofertę należy złożyć do dnia 10.01.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 201.
Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do Wykonawcy bez jej otwierania.
10. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.01.2019 r. o godz. 930w Sali Narad Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przyul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 214.
11.Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
12.Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu.

Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.