Dzisiaj jest: 14.10.2019, imieniny: Alany, Damiana, Liwii

Przetarg na remont chodników w Ostrołęce

Dodano: 3 miesiące temu Czytane: 38

Oferta przetargowa na roboty budowlane związane z remontem chodników w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w Ostrołęce

Spółdzielnia Mieszkaniowa ‘CENTRUM” w Ostrołęce, ul. Sikorskiego 45,

ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Remont – przebudowa chodników w Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w Ostrołęce, ul. Sikorskiego 45”.


W ramach planowanego remontu przewiduje się wykonanie n/w robót:
1. Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z płyt chodnikowych,
2. Oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,
3. Ewentualne wywiezienie gruzu,
4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej (przygotowanie z wykorzystaniem skruszonego gruzu budowlanego odzyskanego z rozbiórki istniejących
chodników),
5. Ustawienie krawężników oraz ułożenie nawierzchni z kostki typu „polbruk” grub.
6 cm – wypełnienie spoin,
6. Ewentualna regulacja studzienek.
Postępowanie przetargowe prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej ‘CENTRUM”.
Termin realizacji zamówienia: 15 października 2019 r.
Opis warunków udziału w postepowaniu, kryteria oceny ofert oraz szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, którą można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni:
www.smcentrum.pl
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych).
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium (na wniosek Wykonawcy), jeżeli:
a) upłynął termin związania ofertą,
b) zawarto umowę w sprawie niniejszego zamówienia,
c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium (na wniosek Wykonawcy):
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) który został wykluczony z postępowania,
c) którego oferta została odrzucona.
Oferty należy składać w terminie do dnia 25.07.2019 r. do godz. 1100 w sekretariacie Spółdzielni – Ostrołęka, ul. Sikorskiego 45.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni j.w. -sala konferencyjna, w dniu 25.07.2019 r., godz. 1105.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.