Dzisiaj jest: 6.12.2019, imieniny: Dionizji, Leontyny, Mikołaja

Przetarg na montaż drewnianych pochwytów balustrad w Redzie

Dodano: 4 miesiące temu Czytane: 46

Oferta przetargowa na roboty budowlane w zakresie wykonania i montażu drewnianych pochwytów balustrad 86 klatek schodowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Redzie
Ogłasza konkurs ofert na wykonanie i montaż drewnianych pochwytów balustrad 86 klatek schodowych


 
I.         ZAMAWIAJĄCY
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Redzie
Łąkowa 29A, 84-240 Reda
NIP: 5882326751, REGON: 2208636618, KRS: 0000333978
 

II.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
– wykonanie 1850 mb pochwytu drewnianego,

– wykonanie montażu pochwytów na balustradach klatek schodowych w latach 2019 – 2020,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 

III.      TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia do 31.12.2020r.

IV.       OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna :
zawierać kosztorys ofertowy,
być opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę sporządzenia,
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
być podpisana czytelnie przez uprawnioną osobę reprezentującą wykonawcę.
 

V.        MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być dostarczona do siedziby Spółdzielni na adres ul. Łąkowa 29A
do godz. 15.00 dnia 19.08.2019r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do dnia 26.08.2019 r. na stronie internetowej Spółdzielni www.sm-sloneczna.pl dodatkowo oferenci mogą uzyskać informację o wynikach telefonicznie.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.sm-sloneczna.pl
VI.       OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena
Wiarygodność oferenta
 

VII.     DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela p. Mariusz Krawiec Tel. 58-6783526 email: biuro@sm-sloneczna.pl

Przetargi

Aktualne przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.