Dzisiaj jest: 29.1.2020, imieniny: Franciszka, Konstancji, Salomei

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony sektorowy

Dodano: 2 miesiące temu Czytane: 34

Modernizacja elektronicznego systemu informacji pasażerskiej i monitoringu w tramwajach typu N8C-MF0

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2,
ogłasza
przetarg nieograniczony sektorowy pn.
Modernizacja elektronicznego systemu informacji pasażerskiej i monitoringu w tramwajach typu N8C-MF01.

1. Termin realizacji zamówienia - 120 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert alternatywnych lub wariantowych.
4. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
dysponują potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na naszej stronie internetowej www.gait.pl- przetargi.
6. Kryteria dokonywania oceny: Cena - 100%.
7. Termin składania ofert upływa dnia 26.11.2019 r., do godz. 930. Oferty należy składać w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, pokój nr 17.
8. Otwarcie ofert dnia 26.11.2019 r., o godz. 1045 w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, pok. nr 17.
9. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.

 

Przetarg na Modernizację elektronicznego systemu informacji pasażerskiej i monitoringu w tramwajach typu N8C-MF0

Modernizacja elektronicznego systemu informacji pasażerskiej i monitoringu w tramwajach typu N8C-MF0

Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.