Dzisiaj jest: 8.8.2020, imieniny: Izy, Rajmunda, Seweryna

Zbycie nieruchomości stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego

Dodano: 9 miesięcy temu Czytane: 121

Przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty położonej w Przemyślu obręb 207 przy ulicy Łukasińskiego 12

Zbycie nieruchomości stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego, zabudowanej budynkiem oświaty położonej w Przemyślu, obręb 207, przy ul. Łukasińskiego 12, oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 1506  o pow. 0,1254 ha i 1512  o pow. 0,1459 ha, wpisanej do rejestru zabytków województwa podkarpackiego pod nr A-1266, objętej księgą wieczystą  nr PR1P/00070655/7.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w Przemyślu przy ul. Łukasińskiego 12, na południowy – wschód od centrum miasta. Składa się z dwóch działek ewidencyjnych nr 1506 i 1512 o łącznej powierzchni 0,2713 ha.  W najbliższym otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz punkty handlowo – usługowe. Na działce nr 1506 znajduje się podpiwniczony budynek z trzema kondygnacjami naziemnymi oraz z częściowo nadbudowanym poddaszem użytkowym. Budynek pochodzi z okresu międzywojennego XX wieku, wykonany w technologii tradycyjnej  o powierzchni użytkowej 1485 m². Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków województwa podkarpackiego pod nr A-1266. Obecnie znajduje się w trwałym zarządzie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu. Obiekt wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, c.o. z własnej kotłowni na gaz ziemny, wentylację grawitacyjną, teletechniczną, odgromową. Kompleks  w całości ogrodzony, lokalizacja korzystna, wjazd na nieruchomość od ulicy Łukasińskiego. 

Nieruchomość leży na obszarze, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla, uchwalonego Uchwałą nr 68/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 maja 2017 r. działki nr: 1506 1512 położone są: "jednostka II - Śródmieście II – Śródmieście”, obszar wokół centralnej części miasta, gdzie skupiają się funkcje mieszkaniowe, administracyjne, handlowe, usługowe o największej koncentracji i aktywności społecznej. Pozytywną cechą przestrzeni tego jest występowanie wyraźnych cech zabudowy miejskiej – historycznej i współczesnej o uformowanych granicach przestrzeni publicznej i o ukształtowanych układach urbanistycznych oraz zespołów ogólnodostępnej zieleni urzędowej. Obszar ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – strefa ochrony konserwatorskiej „B”.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 500 000,00 zł (słownie złotych:  dwa miliony pięćset tysięcy 00/100)
Wadium wynosi:   250 000,00  zł   (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
Minimalne postąpienie wynosi: 25 000,00  zł   (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100).

Przetarg odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy  al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 319.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie i miejscu wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.
Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego: Bank PKO BP 09 1020 4391 0000 6102 0159 0348, w sposób umożliwiający odnotowanie wpłaty najpóźniej do dnia 22 listopada 2019 r.
Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Marszałkowskiego. Na dowodzie wniesienia wadium należy uwidocznić numery działek, których dotyczy wpłata.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu wpłacenia pozostałej części należności, a pozostałym osobom zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt nabywcy.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dokument tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium oraz dodatkowo - dla podmiotów gospodarczych – numer NIP oraz w zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej aktualny wydruk z KRS lub CEIDG bądź też urzędowo poświadczone zaświadczenie o wpisie do innego właściwego rejestru (wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy). W przypadku osób fizycznych pozostających w ustawowej wspólności majątkowej, konieczna jest zgoda współmałżonka na przystąpienie do przetargu oraz odpowiednie pełnomocnictwo bądź też oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego. W przypadku cudzoziemców wszelkie dokumenty okazywane do przetargu powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego oraz koniecznym jest przedłożenie promesy, tj. przyrzeczenia wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości, wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o ile nie są spłonione przesłanki do zastosowania zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia.

Przed przystąpieniem do przetargu, uczestnik przetargu jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz że stan prawny, stan faktyczny  i stan techniczny  nieruchomości jest mu znany i nie wnosi w/w zakresach żadnych zastrzeżeń i roszczeń, jak również nie będzie wnosił ich  w przyszłości i że wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych osobowych na cele związane z przeprowadzeniem procedury przetargu.  
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.  

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, będzie ceną sprzedaży i zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) zostanie obniżona o 50 % (słownie procent: pięćdziesiąt). 
Cena sprzedaży musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty związane z umową sprzedaży ponosi kupujący.
W przypadku, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Województwo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Na podstawie art. 109 u.o.g.n Gminie Miejskiej Przemyśl przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.
Zastrzega się prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4,  Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 314B, tel. (0-17) 773 60 23.

Rzeszów, dnia  23 września 2019 r.

Przetarg na Zbycie nieruchomości stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego

Zbycie nieruchomości stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.