Dzisiaj jest: 1.10.2020, imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza

Sprzedaż niezabudowanej działki gruntu w Darłowie

Dodano: rok temu Czytane: 140

Przetarg ograniczony na sprzedaż działki gruntu o powierzchni 0,0076 ha położonej w obrębie ewidencyjnym numer 0006

Burmistrz Miasta Darłowo
ogłasza na dzień 10 grudnia 2019 roku
pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż :
 
1. niezabudowanej działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie numerem 30/19 o powierzchni 0,0076 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 0006 Miasta Darłowo.

Cena wywoławcza netto wynosi-  15.000,00 zł
Wadium-  1.500,00 zł
Przetarg odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Darłowie pokój numer 22 , o godzinie 9.00. 

2. niezabudowanych działek gruntu oznaczonych ewidencyjnie numerami 30/24 o powierzchni 0,0006 ha i 30/26 o powierzchni 0,0070 ha ( łączna powierzchnia 0,0076 ha) , położonych w obrębie ewidencyjnym numer 0006 Miasta Darłowo.

Cena wywoławcza netto wynosi-  15.000,00 zł
Wadium-  1.500,00 zł
Przetarg odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Darłowie pokój numer 22 , o godzinie 10.00.
 
Do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT określony na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2018 roku, poz. 2174 z późń. zm.).

Wyżej wymienione działki gruntu stanowią część nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej numer KO1K/00026928/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C- Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo ( Uchwała Nr IV/34/07 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 06 lutego 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C-Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo), zbywane działki gruntu położone są na terenie oznaczonym symbolem 31. 3 MN,U z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami wbudowanymi.

W ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Sławnie zbywane działki gruntu wpisane są jako użytek: „RIVa”, a na działce gruntu numer 30/26 obręb ewidencyjny numer 0006 znajduje się część sieci wodnej ( woA32) , która wychodzi z budynku położonego przy ulicy Hieronima Fiodorowa 5.

Zbywane działki gruntu wolne są od wszelkich praw i obciążeń na rzecz osób trzecich w tym hipotek przymusowych, natomiast działki gruntu numer 30/19 i 30/26 są przedmiotem dzierżawy na czas określony tj. od 1 marca 2018 roku do 28 lutego 2021 roku z właścicielem nieruchomości przyległych, położonych w Darłowie przy ulicy Wiosennej 4 i 8.

Formę przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, przyjęto z uwagi na fakt, iż zbywane działki gruntu nie stanowią samodzielnych działek budowlanych , przylegają do więcej niż jednej nieruchomości i stanowić będą funkcjonalną całość gospodarczą z jedną nieruchomości do nich przyległą.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu zbywanych działek gruntu na podstawie art. 34 ust.1 pkt  1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.  z 2018 roku, poz.2204 z późń. zm.), upłynął w dniu 6 listopada 2019 roku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium  w pieniądzu , które musi wpłynąć do dnia  5 grudnia 2019  roku na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie w PKO Bank Polski S.A. numer 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411, oraz zgłoszenie na piśmie do dnia 5 grudnia 2019 roku osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu, które należy przedłożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Darłowie w Biurze Obsługi Interesanta.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Darłowie nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Warunki pierwszego przetargu ustnego ograniczonego:

I.      Warunki sprzedaży prawa własności nieruchomości :

1.      Gmina Miasto Darłowo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte w zbywanej nieruchomości.

2.      Z dniem podpisania umowy sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, przenoszącej własność nieruchomości, na nabywcę przechodzą wszelkie ciężary i korzyści związane z jej nabyciem.

3.      Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi w całości nabywca .

4.      W przypadku konieczności wznowienia punktów granicznych zbywanej nieruchomości, ustalony nabywca wykona to we własnym zakresie i na własny koszt.

5.      Osobom, które wpłaciły wadia i złożyły pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu spełniając tym samym warunek dopuszczenia do przetargu, w przypadku ich odwołania lub unieważnienia nie przysługuje roszczenie o zwrot odsetek.

6.      Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata przed zawarciem aktu notarialnego ceny osiągniętej w przetargu wraz z podatkiem VAT, a wpłacone wadium przez ustalonego w przetargu nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia wylicytowanej nieruchomości. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.

7.      Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości organizator przetargu, w terminie 21 dni od dnia jego rozstrzygnięcia, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

8.      W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od sprzedaży, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

9.      W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży  nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

10.  W przypadku gdy nabywcą nieruchomości zostanie osoba prawna ( dotyczy spółek

 handlowych), do zawarcia umowy notarialnej nabywca winien przedłożyć w  oryginale    uchwałę  /  protokół     Walnego     Zgromadzenia    Wspólników    Spółki,  wyrażającej/cego zgodę na nabycie licytowanej nieruchomości.

11.  Planuje się , że umowa notarialna dotycząca zbycia nieruchomości zostanie zawarta w ciągu 30 dni od zakończenia postępowania przetargowego. W przypadkach szczególnych terminy te, za zgodą Organizatora przetargów mogą zostać wydłużone.

II.                Warunki uczestnictwa w przetargu:


1.      Uprawnieni do wzięcia udziału w przetargu na nabycie działki gruntu numer 30/19 o powierzchni 0,0076 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym numer 0006 Miasta Darłowo są :

a) właściciele przyległej nieruchomości, oznaczonej jako działka gruntu numer 32 o powierzchni 0,0485 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 0006 Miasta Darłowo przy ulicy Hieronima Fiodorowa 11,

b) właściciele przyległej nieruchomości, oznaczonej jako działka gruntu numer 30/18 o powierzchni 0,0636 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 0006 Miasta Darłowo przy ulicy Wiosennej 8.

2.      Uprawnieni do wzięcia udziału w przetargu na nabycie działek gruntu numer 30/24 o powierzchni 0,0006 ha i 30/26 o powierzchni 0,0070 ha położonych w obrębie ewidencyjnym numer 0006 Miasta Darłowo są :

a) właściciel przyległej nieruchomości, oznaczonej jako działka gruntu numer 35 o powierzchni 0,0454 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 0006 Miasta Darłowo przy ulicy Hieronima Fiodorowa 5,

b) właściciele przyległej nieruchomości, oznaczonej jako działka gruntu numer 30/25 o powierzchni 0,0931 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 0006 Miasta Darłowo przy ulicy Wiosennej 4.

3.      Uczestnicy przetargu, przed ich rozpoczęciem, zobowiązani będą do przedłożenia komisji przetargowej :

a)      do wglądu dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość, ze wskazaniem obywatelstwa, daty i miejsca urodzenia ( dotyczy wszystkich osób, także pełnomocników),

b)      pisemnego pełnomocnictwa z notarialnie potwierdzonym podpisem osoby uprawnionej albo pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, na podstawie którego w imieniu i na rzecz osób uprawnionej w przetargu działać będzie pełnomocnik,

c)      aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, lecz wydanego nie wcześniej niż

3 miesiące przed otwarciem przetargu, w przypadku gdy o nabycie nieruchomości ubiegać się będzie osoba prawna lub osoba nieposiadająca osobowości prawnej, a podlegająca wpisom do rejestru, w tym cudzoziemiec,

d)     pisemnej zgody współmałżonka z potwierdzonym notarialnie podpisem,  w przypadku gdyby uprawnionym do wzięcia udziału w przetargu było małżeństwo , a tylko jedno z nich miałoby przystąpić do przetargu. 

4.      Czynności związane z przeprowadzeniem przetargów wykonuje komisja przetargowa, na podstawie przepisów  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

5.      Przetarg może się odbyć , chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

6.      O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7.      Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia ceny dopóty, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

8.      Cena zaoferowana przez uczestnika przetargu przestanie wiązać, jeżeli inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.

9.      Po    ustaniu    zgłaszania   postąpień   Przewodniczący   Komisji   Przetargowej   wywoła

      trzykrotnie ostatnią, najwyższą  cenę, po  czym  zamknie przetarg, a następnie ogłosi imię

      nazwisko lub nazwę osoby, która przetarg wygrała.

10.  Komisja Przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania, a w przypadku równej liczby głosów zdecyduje głos przewodniczącego komisji przetargowej. Rozstrzygnięcia nie dotyczą ustalonej w wyniku licytacji ceny części nieruchomości.

11.  Przewodniczący Komisji Przetargowej sporządzi protokół z przeprowadzonego przetargu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla organizatora przetargu, a pozostałe dwa odpowiednio dla Kancelarii Notarialnej i osoby ustalonej jako nabywca działki gruntu. Protokół ten stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

12.  Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, jego uczestnikom, przysługuje prawo złożenia skargi, w terminie 7 dni licząc od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

( Podstawa prawna:  art.40 ust.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości).

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.darlowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Ogłoszenie o przetargu jest do wglądu w siedzibie tut. Urzędu  Miejskiego w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania ( pokój numer 26-27) oraz na tablicy ogłoszeń od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju numer 26-27 lub pod numerem telefonu 94 314  22-23 do 26  wew.  242.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.


Sprzedaż niezabudowanej działki gruntu
 
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.