Dzisiaj jest: 23.10.2020, imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna

Dostawa selektywnego reduktora NOX

Dodano: rok temu Czytane: 135

Przetarg na dostawę selektywnego reduktora NOX w systemach SCR silników wysokoprężnych

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.,
80-252 Gdańsk ul. Jaśkowa Dolina 2
ogłasza
przetarg nieograniczony sektorowy nie podlegający przepisom Ustawy - Prawo zamówień publicznych
na dostawę selektywnego reduktora NOX w systemach SCR silników wysokoprężnych
 
1. Termin realizacji zamówienia: dwa lata od dnia zawarcia umowy
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert alternatywnych lub wariantowych
3. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
  • dysponują potencjałem technicznym, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
4. SpecyfikacjaIstotnych Warunków Zamówienia dostępna na naszej stronie internetowej: www.gait.pl- przetargi.
5. Kryteria oceny: cena - 100 %
6. Termin składania ofert - 08.01.2020 r. godz. 09:30.
Oferty należy składać w Gdańskich Autobusach i Tramwajach Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina 2 80-252 Gdańsk pok. nr 17.
7.Otwarcie ofert dnia 08.01.2020r. o godz. 10:00w siedzibie Gdańskich Autobusach i Tramwajach Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2 80-252 Gdańsk pok. nr 7 lub 17.
8. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.


Przetarg na Dostawę selektywnego reduktora NOX
 
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.