Dzisiaj jest: 30.11.2021, imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka

Dostawa uszczelniaczy do autobusów marki Mercedes Man Solaris

Dodano: 2 lata temu Czytane: 129

Uszczelniacze do autobusów marki Mercedes, Man i Solaris

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.,
80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2,
ogłasza
przetarg nieograniczony sektorowy na "Dostawę uszczelniaczy do autobusów marki Mercedes, Man i Solaris"
 
 1. Termin realizacji zamówienia - 2 lata od dnia zawarcia umowy.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, alternatywnych lub wariantowych.
 3. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
  • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na naszej stronie internetowej www.gait.pl- przetargi.
 5. Kryteria dokonywania oceny ofert: cena - 100 %.
 6. Termin składania ofert upływa dnia 27.02.2020 r. o godz. 930, GAiT Sp. z o.o., 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2 pok. Nr 7 lub 17.
 7. Otwarcie ofert dnia 27.02.2020 r. godz. 1015 w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. o .o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2 pok. nr 7 lub 17.
 8. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.