Dzisiaj jest: 26.1.2022, imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Konkurs na na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej

Dodano: 2 lata temu Czytane: 173

Przeprowadzanie opisów i ocen badań TK, RM oraz badań RTG w oparciu o dane medyczne przekazywane drogą teletransmisji, oznaczone jako usługi obrazowania medycznego CPV 85150000-5

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu ul. Poznańska 97
działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t. j. Dz.U. 2018 poz. 2190 z późn. zm.)
Ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
Diagnostyki obrazowej, polegających na przeprowadzaniu opisów i ocen badań TK, RM oraz badań RTG w oparciu o dane medyczne przekazywane drogą teletransmisji, oznaczone jako usługi obrazowania medycznego CPV 85150000-5.

Czas trwania umowy: od dnia 01.04.2020r. do dnia 31.12.2021r.
Czas rozpoczęcia udzielania świadczeń od 01.04.2020r. lub inny obustronnie ustalony przez strony.
Oferty w zamkniętych kopertach, oznaczonych imieniem i nazwiskiem / nazwą oferenta oraz napisem:

"Postępowanie konkursowe nr 1/NM/2020 Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
Diagnostyki obrazowej, polegających na przeprowadzaniu opisów i ocen badań TK, RM oraz badań RTG
w oparciu o dane medyczne przekazywane drogą teletransmisji"

należy składać w Dziale Marketingu (budynek administracji, pokój nr 3) Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu lub przesłać pocztą (ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław), w terminie do dnia 11.03.2020r. do godz. 9.00.
W przypadku przesłania oferty pocztą, napis należy umieścić na kopercie wewnętrznej.

Szczegółowe warunki konkursu ofert, wzór formularza ofert, wzór umowy można pobrać ze strony internetowej udzielającego zamówienie: www.szpitalino.pllub w Dziale Marketingu (budynek administracji, pokój nr 3, w godz. od 8.00 do 14.00).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2020r. o godz. 09:30, w gabinecie Zastępcy Dyrektora d/s Lecznictwa - Naczelnego Lekarza Szpitala.
Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs ofert oraz ogłosi o rozstrzygnięciu konkursu ofert w terminie do dnia 27.03.2020r., poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w Dyrekcji Zakładu Udzielającego zamówienia oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienie.

Oferent jest związany ofertą w okresie 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela: Kierownik Działu Marketingu oraz Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej odpowiednio pod numerami telefonów: 52/3545(237, 436).

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert.
W toku postępowania, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do Komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Oferent ma prawo wniesienia do Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.