Dzisiaj jest: 3.12.2021, imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego

Dodano: 2 lata temu Czytane: 146

Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z lokalami usługowymi we Wrocławiu przy ul. Bajana 37-43a

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szóstka"
OGŁASZA  

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

Wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z lokalami usługowymi we Wrocławiu przy ul. Bajana 37-43a Osiedle Pod Skrzydłami Etap II – bud. F.

 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
 2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  • są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
  • dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie  podlegają  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówień  na dostawy, usługi i roboty budowlane,
  • wpłacili wadium w wysokości 30.000,00 zł. (trzydzieści tysięcy złotych).
 3. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
 4. Specyfikacja wydawana jest odpłatnie. Koszt nabycia wynosi 70,00 zł/netto + 23% obowiązującego podatek VAT, tj. 86,10 zł brutto.
Szczegóły dotyczące robót zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która  dostępna jest w Dziale Technicznym Spółdzielni pokój nr 8, tel. 71/ 78 210 53 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00.

Oferty przygotowane zgodnie ze SIWZ należy składać w zamkniętych kopertach do dnia  30.03.2020r. do godz.1000 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Jerzego Bajana 31A. Koperta winna być opisana czego dotyczy.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.