Dzisiaj jest: 30.11.2021, imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka

Zakup wraz z dostawą łożysk i uszczelniaczy do żurawia samojezdnego

Dodano: 2 lata temu Czytane: 152

Żuraw samojezdny T-401 HYDROS dla KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia”

Data publikacji:20.03.2020r. Jastrzębie-Zdrój, 20.03.2020r.
Data przetargu:27.03.2020r.
Znak sprawy:25/III/BOR/2020
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
KWK „Borynia-Zofiówka” ul. Rybnicka 6,
44-330 Jastrzębie-Zdrój
ogłasza

przetarg nieograniczony pn.
Zakup wraz z dostawą łożysk i uszczelniaczy do żurawia samojezdnego
T-401 HYDROS dla KWK „Borynia-Zofiówka”
Ruch „Borynia”.


Data otwarcia: 27.03.2020r. godz. 11:00
Miejsce przetargu: JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka”, ul. Rybnicka 6, 44-268 Jastrzębie-Zdrój, pok. 301.
Warunki uczestnictwa w przetargu :
 1. Termin wykonania zadania: do 14 dni, licząc od daty zawarcia umowy.
 2. Ofertę w zaklejonej kopercie - z dopiskiem „Przetarg – Zakup wraz z dostawą łożysk i uszczelniaczy do żurawia samojezdnego T-401 HYDROS dla KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia” należy złożyć w dniu otwarcia ofert do godz. (10:45) w JSW S.A. KWK „BoryniaZofiówka” Ruch „Zofiówka”, ul. Rybnicka 6, 44-268 Jastrzębie-Zdrój, Wydział Zamówień i Umów, pok. 308.
 3. Kryteria oceny oferty: najniższa cena – 100%. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę realizacji zadania. W przypadku zakwalifikowania do przetargu więcej niż jednej oferty przeprowadza się licytację zgodnie z obowiązującym regulaminem.
 4. Ważność oferty – 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
 7. Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium oraz zabezpieczania należytego wykonania umowy.
 8. Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia przez podwykonawców.
 9. Ustalenie warunków finansowo – ekonomicznych może nastąpić w dniu otwarcia ofert.
 10. Dodatkowych informacji w przedmiocie postępowania udzielają telefonicznie pracownicy KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia”
 • w sprawach technicznych: Marek Orzechowski tel. 32 756 1370,
 • w sprawach formalnych dotyczących przetargu: Karolina Wojak tel. 32 756 1170.
1. Załączniki: Wymagania ofertowe wraz z załącznikami.
JSW S.A. zastrzega sobie prawo do:
 • swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania;
 • zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO, niniejszym informujemy, że:
a) administratorem danych osobowych Oferenta, zawartych w dokumentacji przetargowej jest Zamawiający,
b) dane inspektora ochrony danych Zamawiającego, w tym jego dane kontaktowe zamieszczone są na jego stronie internetowej o adresie www.jsw.pl,
c) dane osobowe Oferenta przetwarzane będą przez Zamawiającego w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego, a następnie w celu zawarcia umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, a ponadto mogą być przetwarzane w celu wykonywania przez Zamawiającego obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Prawa Zamówień Publicznych i prawa Podatkowego, tj. art. 6 ust. 1 lit c) RODO, oraz w celu ochrony praw Zamawiającego wynikających z umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
d) Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe Oferenta przez okres nie dłuższy niż okres konieczny dla realizacji celów wskazanych w punkcie c) powyżej,
e) dane osobowe Oferenta mogą być przekazywane do przetwarzania innym podmiotom, przy pomocy których Oferent prowadzi działalność (podwykonawcy), takich jak firma informatyczna, hostingodawca, firma kurierska/spedycyjna, operator pocztowy, kancelaria adwokacka lub radcowska, a także innym podmiotom z Grupy Kapitałowe JSW,
f) Oferent ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania oraz przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
g) Oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacjach określonych w art. 77 ust. 1 RODO,
h) podanie przez Oferenta swoich danych osobowych jest obligatoryjne – niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia umowy.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.