Dzisiaj jest: 28.10.2020, imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty

Remont balkonów z wymianą balustrad

Dodano: 7 miesięcy temu Czytane: 92

Remont balkonów wraz z wymiana balustrad budynek mieszkalnym zlokalizowany przy ul. Belwederskiej 3 w Warszawie

Przetarg nr 2/2020 Warszawa, 20.03.2020 r.
MSM Energetyka
OGŁASZA

ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

(w trybie przetargu nieograniczonego)
na wykonanie remontu balkonów z wymiana balustrad w budynku mieszkalnym położonym przy ulicy Belwederskiej 3 w Warszawie, będącym w zasobach Administracji Osiedla "Sielce"

Okres gwarancji: min. 60 miesięcy
Termin realizacji zamówienia: trzy miesiące od podpisania umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zawierającą szczegółowe informacje i materiały przetargowe można zakupić, po ustaleniu terminu telefonicznie pod nr 22 / 841 38 86, w sekretariacie siedziby Zamawiającego: Warszawa, ul. Zwierzyniecka 8B, sekretariat, w dniach: poniedziałek - piątek w godz. 10:00-15:00

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:
  • w sprawach technicznych: Paweł Szczepański - tel. 22 / 841 38 86, wew. 20
  • w sprawach formalnych: Agnieszka Więcko - tel. 22 / 841 90 59
Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w formie pieniądza w wysokości 13 500 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych 00/100).
Zamawiający wykluczy z postępowania przetargowego Oferenta, który nie wykupił SIWZ.
Cena SIWZ wynosi: 100 zł (słownie: sto złotych 00/100). Materiały przetargowe nie podlegają zwrotowi oraz nie podlega zwrotowi wniesiona za nie opłata. Termin zakupu materiałów przetargowych do dnia: 06.04.2020 r.

Składanie ofert, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie pod nr 22 / 841 38 86, w Sekretariacie siedziby Zamawiającego do dnia: 07.04.2020 r. do godz. 11:00
Otwarcie ofert nastąpi w MSM "Energetyka", A.O. "Sielce", Warszawa, ul. Zwierzyniecka 8B, dnia 07.04.2020 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej.

Dodatkowe informacje przetargowe:
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w części lub w całości, bez podania przyczyn, oraz do nie ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za zakup przez Oferentów materiałów przetargowych i przygotowania przez nich ofert.
  2. Koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty bez względu na wynik postępowania przetargowego ponosi Oferent.
  3. Dokumenty przetargowe dostarczone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
  4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie , którą Oferent opisuje swoją nazwą oraz tytułem postępowania którego dotyczy.
  5. Postępowanie przetargowe przeprowadzane jest na zasadach i warunkach określonych w "Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w MSM "Energetyka".
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.