Dzisiaj jest: 28.11.2021, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku Przedszkola

Dodano: 2 lata temu Czytane: 210

Dostosowanie istniejącego budynku Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce do obowiązujących przepisów p-poż

BI.271.2.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 

Przebudowa Przedszkola nr 3

  1. Zamawiający
 Gmina Miejska Hajnówka
 ul. A. Zina 1
 17-200 Hajnówka

2. Tryb udzielenia zamówienia
 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Adres strony internetowej, na której będzie zamieszczona SIWZ www.bip.hajnowka.pl
4. Opis przedmiotu zamówienia
4.1 Opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn: „Dostosowanie istniejącego budynku Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce do obowiązujących przepisów p-poż”.
 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostosowanie istniejącego budynku Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce do przepisów p-poż. i bezpieczeństwa pożarowego poprzez wydzielenie klatki schodowej wraz z systemem oddymiania oraz wykonaniem wewnętrznej instalacji wodociągowej p-poż (hydrant w piwnicy) i kanalizacyjnej (leżaki w poziomie piwnicy).

Zakres prac obejmuje m.in.:
  • wykonanie prac ogólnobudowlanych, w szczególności: roboty rozbiórkowe, roboty murarskie, roboty wykończeniowe (tynkarskie, malarskie), montaż stolarki drzwiowej,
  • wykonanie robót elektrycznych, w szczególności: instalacja oddymiania klatki schodowej,
  • wykonanie robót sanitarnych, w szczególności: system oddymiana klatki schodowej, instalacja wewnętrzna p-poż hydrantowa oraz wymiana leżaka kanalizacyjnego na poziomie piwnicy wraz z podłączeniem do wyjścia kanalizacji sanitarnej z budynku.

CPV: 45210000-2, 45310000-3, 45332200-5

 4.2 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu robót: rozbiórkowych, demontażowych, montażowych, konstrukcyjnych, tynkarskich, murarskich, malarskich, ściennych, stropowych, wykończeniowych, wykuć, robót instalacyjnych sanitarnych, robót instalacyjnych elektrycznych, wymiany stolarki drzwiowej z dostosowaniem ich do wymogów ochrony przeciwpożarowej, wykonanie otworów w ścianach, montażu systemu oddymiania i systemu p.poż.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Termin wykonania zamówienia.
 Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 31.07.2020 r.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.
6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
  •  brak wymagań

 b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
  •  brak wymagań
 
 c) zdolności technicznej lub zawodowej;
  • wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem zawodowym polegającym na wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości min. 100 tys. zł. brutto polegającej na budowie lub przebudowie obiekru budowlanego
 
6.2 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.3 Z postępowania wyklucza się wykonawców, o których mowa w art.24 ust.1 oraz art.24 ust.5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7.1 Dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) brak wymagań

7.2 Dokumenty potwierdzające, że wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej:
a) brak wymagań

 7.3 Dokumenty potwierdzające zdolność techniczną lub zawodową:
 a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; wzór wykazu robót - zał. nr 4 do SIWZ

7.4 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o pkt 6.1 siwz.

7.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4 złoży dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.6 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.5 lit a, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach określonych w pkt. 7.5 lit.a.

7.7 Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - zał. nr 2 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
 
7.8 Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 pzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 pzp - zał. nr 3 do SIWZ.
 7.9 Dokumenty, o których mowa w pkt 7.3 i 7.4 wykonawca złoży na wezwanie zamawiającego.

8. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:
  •  cena - 60%
  •  gwarancja - 40%
10. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Urząd Miasta Hajnówka
17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1 pokój nr 219 (sekretariat), do dnia 10.04.2020 r. do godz. 1000
Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

11. Termin związania ofertą
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
14. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty
15. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6
16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
 Zastępca Burmistrza
 Ireneusz Kiendyś
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.