Dzisiaj jest: 30.10.2020, imieniny: Augustyny, Łukasza, Urbana

Termomodernizacja budynku mieszkalnego–SUW Czaniec

Dodano: 7 miesięcy temu Czytane: 144

Roboty budowlane, Roboty rozbiórkowe, Usuwanie azbestu, Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, Roboty izolacyjne

Termomodernizacja budynku mieszkalnego – SUW Czaniec

 
Data publikacji: 28.02.2020

CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane, 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe, 45262660-5 - Usuwanie azbestu, 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45320000-6 - Roboty izolacyjne, 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej, 45443000-4 - Roboty elewacyjne, 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych, 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących, 45431000-7 - Kładzenie płytek, 45262900-0 - Roboty balkonowe, 45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych, 45453100-8 - Roboty renowacyjne, 45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów, 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Termomodernizacja budynku mieszkalnego – SUW Czaniec
Nr postępowania: FZP/322/11/2020

Postępowanie (zwane dalej „Postępowaniem”) prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) – zwaną dalej „Ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ stosuje się przepisy Ustawy. Do niniejszego postępowania zastosowanie mają przepisy art. 24aa ust. 1 Ustawy - tzw. „procedury odwróconej”.

Zmiana terminu składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B nie później niż do dnia 06.04.2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 06.04.2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XXI ust.9 SIWZ.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA ZAMIESZCZONA POD NASTĘPUJACYM LINKIEM:https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/12622/details
 

ZAMAWIAJĄCY ZAWIADAMIA, ŻE INFORMACJA DOTYCZĄCA EWENTUALNYCH PYTAŃ ZADAWANYCH DO TREŚCI SIWZ PRZEZ WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI NA NIE, ZOSTANIE PODANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO WIADOMOŚCI W DNIU 31 MARCA 2020 R.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.