Dzisiaj jest: 30.10.2020, imieniny: Augustyny, Łukasza, Urbana

Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznej

Dodano: 7 miesięcy temu Czytane: 210

Przetarg na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej w budynkach mieszkalno-usługowych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO 2/2020
NA WYKONANIE  OKRESOWYCH KONTROLI STANU TECHNICZNEGO W ZAKRESIE  BADAŃ I POMIARÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I  ODGROMOWEJ W WIELORODZINNYCH BUDYNKACH MIESZKALNO-USŁUGOWYCH


Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście”
90-302 Łódź, ul. Wigury 15
KRS nr 0000176235, NIP 7240003941, REGON 001248676
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wykonania okresowych badań i pomiarów instalacji elektrycznej i  odgromowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi.

Zakres rzeczowych robót zleconych do wykonania jest określony w poniższym wykazie budynków objętych badaniami i pomiarami.

Wykaz budynków objętych kontrolą stanu technicznego w zakresie badań i pomiarów instalacji elektrycznej:
 
Przetarg na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej

Wykaz budynków objętych kontrolą w zakresie badania  instalacji odgromowej:
 
Przetarg na wykonanie pomiarów instalacji odgromowej
 
Termin realizacji zamówienia: Okres świadczenia usługi: do 30.04.2020r.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ NADSYŁANIA OFERT
Oferty należy składać do dnia  10.04.2020 r. drogą pocztową na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” ul. Wigury 15, 90-302 Łódź z dopiskiem: „BADANIA INSTALACJI OFERTA  nie otwierać”.

W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty/kuriera decyduje data wpływu oferty do Spółdzielni, a nie data stempla pocztowego; lub drogą mailową: przetargi@srodmiescie.lodz.pl

SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W sprawach związanych ze wskazaniem budynków, zakresem robót będących przedmiotem zamówienia udzielane będą informację oferentom w Dziale Technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi.
Osoba do kontaktu: Ryszard Chodasewicz tel. 42 201-18-26, 42 201-18-27.

INNE DANE ISTOTNE PRZY SKŁADANIU OFERTY
Zobowiązuje się Wykonawcę do przekazania polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności.
Ubezpieczenie prac pod względem OC oraz BHP obciąża całkowicie Wykonawcę. Za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z tego tytułu odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do lokatorów w przypadku powstania szkód w trakcie prowadzonego badania.
Istotne postanowienia, które będzie zawierała umowa:

Zakres rzeczowo-finansowy i termin płatności
Podstawę rozliczenia stanowić będą protokoły z kontroli na poszczególnych budynkach.
Podstawę wystawienia faktury przez wykonawcę stanowić będzie przedłożenie wymaganych dokumentów (protokoły z badań i pomiarów instalacji w poszczególnych budynkach).
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.