Dzisiaj jest: 26.1.2022, imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Wykonanie dokumentacji remontu dachu budynku

Dodano: 2 lata temu Czytane: 113

Przetarg na wykonanie dokumentacji techniczno–kosztorysowej dotyczącej remontu dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Jedności Robotniczej 12 w Głogowie

Głogów, dnia 01.04.2020 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie 
ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jedności Robotniczej 12 w Głogowie
ogłasza

postępowanie w trybie „zapytania ofertowego” art. 701 i następne Kodeksu Cywilnego na 
Wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej dotyczącej remontu dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jedności Robotniczej 12 w Głogowie

 
1. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jedności Robotniczej 12 w Głogowie, w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów.

2. Przedmiot zamówienia

2.1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dotyczącej remontu pokrycia dachowego na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jedności Robotniczej 12 w Głogowie.
 
2.2.Zakres ilościowy realizacji zamówienia:
 • projekt budowlany - 5 egz.
 • przedmiar robót - 1 egz.
 • kosztorys inwestorski - 1 egz.
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 1 egz.
 • wszelkie uzgodnienia formalno - prawne związane z wykonaniem zamówienia w tym, jeżeli wymagane, uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie do właściwego organu, uzgodnienia dotyczące przepisów przeciwpożarowych (jeżeli wymagane) oraz uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków.
3. Termin realizacji zamówienia: do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
5. Tryb zamówienia: „zapytanie ofertowe” zgodnie z art. 701 i następne Kodeksu Cywilnego
6.Materiały dotyczące zamówienia (których wypełnienia, podpisania i złożenia żąda Zamawiający) dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego:www.zgm.glogow.pl
 • 6.1. Formularz ofertowy (zał. nr 1 do ogłoszenia)
 • 6.2.Projekt umowy (zał. nr 2 do ogłoszenia)
 • 6.3.Wykaz wykonanych dokumentacji (zał. nr 3 do ogłoszenia)
 • 6.4. Wykaz podwykonawców (zał. 4 do ogłoszenia)
 • 6.5. Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zał. nr 5 do ogłoszenia)
 • 6.6. Podstawowe dane budynku niezbędne do realizacji zamówienia (zał. nr 6 do ogłoszenia)
 • 6.7. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy (Załącznik nr 7 do ogłoszenia).
7. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:
 • 7.1. W sprawach technicznych: Kierownik lub Zastępca Kierownika Działu Technicznego ZGM w Głogowie, Ryszard Sajko lub Barbara Grabowska, tel. 76-853-11-35 lub 575-677-020.
 • 7.2. W sprawach proceduralnych: Dział Techniczny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie: Sławomir Sadecki, Eliza Nowak, tel. 076-853-11-31
8.Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
 • 8.1. Zestawienie minimum 2 usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej remontu lub wznoszenia pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej budynków mieszkalnych lub użytkowych. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dokumentacje zostały wykonane należycie (referencje, protokoły przekazania dokumentów, etc.)
 • 8.2. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
 • 8.3.Kserokopie aktualnych uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
 • 8.4.Podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy zgodnie z zał. nr 7 do ogłoszenia.
9. Opisaną i oznaczoną pieczątką firmową Wykonawcy ofertę należy złożyć do dnia 15.04.2020 r. do godz. 900 w Sekretariacie siedziby firmy przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie (w skrzynce podawczej na parterze budynku przy ul. Poczdamskiej 1).
Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do Wykonawcy bez jej otwierania.
10. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.04.2020 r. o godz. 910 w Sali Narad ZGM przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – I piętro.

Uwaga. W związku z epidemią koronawirusa w Polsce otwarcie ofert odbędzie się bez udziału wykonawców. Protokół z otwarcia ofert w formie skanu będzie udostępniony drogą e-mailową zainteresowanym wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

11.Kryterium oceny ofert: 100% cena
12.Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny
13.Wyniki postępowania zostaną opublikowane na podanej w ust. 6 stronie internetowej Zamawiającego.
14.Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty.
15.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego, bez względu na umiejscowienie siedziby Wykonawcy, w terminie ustalonym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający nie dopuszcza przesłania umowy do podpisania drogą pocztową.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.