Dzisiaj jest: 3.12.2021, imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

Dodano: 2 lata temu Czytane: 121

Przetarg na wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją c.w.u. w lokalach gminnych oraz likwidacja dotychczasowego systemu grzewczego Al. Wolności 65-67-69

Głogów, dnia 26.03.2020 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie 
ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów
zaprasza do składania ofert cenowych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych na 

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją c.w.u. w lokalach gminnych oraz likwidacja dotychczasowego systemu grzewczego - Al. Wolności 65-67-69

1. Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Głogów
2. Tryb zamówienia: zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do pobrania bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego.www.zgm.glogow.pl
4. Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
 • w sprawach technicznych: Zastępca Kierownika Działu Technicznego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie – Ryszard Sajko, tel. 076-853-11-30, tel. kom. 575-677-020
 • w sprawach proceduralnych: Eliza Nowak, Sławomir Sadecki tel. 076-853-11-31, fax.0 76-853-11-01
5. Opis przedmiotu zamówienia:
5.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja pełnego zakresu robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej oraz likwidacją dotychczasowego systemu ogrzewania w lokalach będących własnością Gminy Miejskiej Głogów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Al. Wolności 65, 67, 69 w Głogowie.
Ogólny zakres prac:
 • wykonanie prac rozbiórkowych,
 • wymiana instalacji c.o. na instalacje z rur ALUPLEX,
 • montaż zaworów grzejnikowych i odpowietrzających,
 • wymiana grzejników,
 • wykonanie prób szczelności,
 • wywiezienie gruzu.
5.2. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót – zał. nr 9 do SIWZ
5.3. Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót.
6. Termin realizacji zamówienia: do dnia 05.12.2019 r.
7. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 1.500,00 zł słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 Warunki oraz formy wniesienia wadium określa Rozdział XIII SIWZ.
8.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 • 8.1.Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów określonych w Rozdziale XII ust. 3 SIWZ.
 • 8.2.Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, roboty budowlane odpowiadające swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.
 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie min. 2 roboty w zakresie kompleksowego remontu obiektów budownictwa mieszkaniowego lub obiektów użyteczności publicznej itp.
 • 8.3. Dysponują osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w tym min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Potwierdzeniem dysponowania przez Wykonawcę osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia będzie wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia.
 • 8.4.Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę w wysokości minimum 50.000,00 zł.
 • 8.5. Udzielą minimum 3-letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i zastosowane materiały..
 • 8.6.Wnieśli wadium w wysokości i formie określonej w Rozdziale XIII SIWZ.
 • 8.7.Złożyli oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy zgodnie z zał. nr 10 do SIWZ.
9. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu umowy.
10. Kryterium oceny ofert: 100% cena
11. Oferty należy złożyć do dnia 07.04.2020 r. do godz. 900 w siedzibie ZGM w Głogowie (w skrzynce podawczej na parterze budynku przy ul. Poczdamskiej 1).
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.04.2020 r. o godz. 910 w Sali Narad ZGM - I piętro.

Uwaga. W związku z epidemią koronawirusa w Polsce otwarcie ofert odbędzie się bez udziału wykonawców. Protokół z otwarcia ofert w formie skanu będzie udostępniony drogąe-mailową zainteresowanym wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

13. Termin związania ofertą – 30 dni.
14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
16. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym.
17.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.