Dzisiaj jest: 20.10.2020, imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Rębiszowie

Dodano: 7 miesięcy temu Czytane: 77

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Rębiszowie gmina Mirsk w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 574/1 o powierzchni 0,2271 ha

Zarząd Powiatu Lwóweckiego
ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Rębiszowie, gmina Mirsk 
w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem574/1 o pow. 0,2271 haCena wywoławcza tej nieruchomości wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Wadium – 5.000,00 zł(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą – KW JG1S/00023269/6.
Zgodnie z wypisem ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Mirsk, uchwalonego uchwałą nr XLVIII/436/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 18 października 2018 r. działka ewidencyjna znajduje się na terenie oznaczonym w studium:
U – tereny z przewagą usług, w tym usług publicznych oraz sportu i rekreacji,
  1. dopuszcza się zabudowę mieszkaniową, w tym w budynkach o funkcji usługowej,
  2. dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej,
  3. dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych działalności gospodarczych oraz lokalizację garaży,
  4. zaleca się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek: 500 m2.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 maja 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (ul. Szpitalna 4, II piętro, sala konferencyjna) o godz. 10.00.
Nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,2271 ha, niezabudowana, położona w górnej części miejscowości Rębiszów w strefie historycznego układu ruralistycznego wsi. Otoczenie najbliższe nieruchomości stanowi rozproszona zabudowa jednorodzinna oraz zabudowa zagrodowa.Teren działki niezagospodarowany, w dużej mierze (ok. 90%) porośnięty samosiejkami drzew liściastych (klon, olsza, wierzba, brzoza, leszczyna) oraz pojedynczymi drzewami (lipa, klon). Działka w kształcie nieregularnym, dostęp do głównej części działki poprzez wymagający urządzenia sięgacz drogowy. Działka posiada wspólne ogrodzenie (wygrodzona siatką metalową na słupach betonowych) z bezpośrednio przyległą działką nr 574/2– terenem Ośrodka Zdrowia w Rębiszowie. Teren lekko pochyły w kierunku południowym. Działka z dostępem do następujących urządzeń infrastruktury technicznej: sieci energii elektrycznej, sieci telekomunikacyjnej, dojazd z drogi utwardzonej o nawierzchni bitumicznej. Pozostałe media: teren niezurbanizowany, brak sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w zasięgu (kanalizacja oraz zaopatrzenie w wodę – do wykonania na własny koszt).

Grunty te sklasyfikowane są jako Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.
Dla ww. nieruchomości do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki (na dzień ogłoszenia przetargu stawka wynosi 23%).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu w terminie do dnia8 maja2020 r.wadiumw podanej wyżej wysokości na rachunek bankowy Powiatu Lwóweckiego prowadzony przezBank PKO BP S.A. nr 72 1020 5226 0000 6102 0546 2355.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto wskazane powyżej.

Uwaga: Treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.powiatlwowecki.pl, a dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (I piętro, pokój 111), pod nr tel. (75) 782 28 94.

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu.

WICESTAROSTA
Zbigniew Grześków

Lwówek Śląski, dnia 27 marca 2020 r.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.