Dzisiaj jest: 24.10.2020, imieniny: Arety, Marty, Marcina

Ochrona obiektów GAiT

Dodano: 7 miesięcy temu Czytane: 145

Przetarg na usługę ochrony obiektów przy ulicy Wita Stwosza od nr 108 do nr 112 w Gdańsku

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. 
80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2 
ogłasza

przetarg nieograniczony sektorowy na Ochronę obiektów GAiT przy ul. Wita Stwosza od nr 108 do nr 112

 
 1. Termin realizacji zamówienia - 36 miesięcy, tj. od dnia 1.05.2020 r. do dnia 31.04.2023 r.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, alternatywnych lub wariantowych.
 3. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
  • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na naszej stronie internetowej www.gait.pl- przetargi
 5. Kryteria dokonywania oceny: cena - 100 %.
 6. Termin składania ofert upływa dnia 21.04.2020 r. o godz. 930.
 7. Otwarcie ofert dnia 21.04.2020 r. godz. 1000 w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. o .o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2 pok. nr 17.
 8. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni od terminu składania ofert.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.