Dzisiaj jest: 28.10.2020, imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty

Przetarg na remont przebudowę chodników

Dodano: 7 miesięcy temu Czytane: 78

Przetarg na rozebranie dotychczasowej nawierzchni z płyt chodnikowych, oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału, wywóz gruzu, wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, ustawienie obrzeży

Spółdzielnia Mieszkaniowa ‘CENTRUM” w Ostrołęce 
ul. Sikorskiego 45 
ogłasza

przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Remont – przebudowa
chodników w Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w Ostrołęce,
ul. Sikorskiego 45– dot. dz. ew. nr 52820/52”

 
W ramach planowanego remontu/przebudowy przewiduje się wykonanie n/w robót:
 1. Rozebranie dotychczasowej nawierzchni z płyt chodnikowych,
 2. Oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,
 3. Ewentualny wywóz gruzu,
 4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej (przygotowanie z wykorzystaniem skruszonego gruzu budowlanego odzyskanego z rozbiórki istniejących chodników),
 5. Ustawienie obrzeży oraz ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu „polbruk” grub. 6 cm, wypełnienie spoin,
 6. Ewentualna regulacja studzienek.
Postępowanie przetargowe prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM”.
Termin realizacji zamówienia: 15 lipca 2020 r.

Opis warunków udziału w postepowaniu, kryteria oceny ofert oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni:www.smcentrum.pl

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych).
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium (na wniosek Wykonawcy) jeżeli :
 • a) upłynął termin związania ofertą,
 • b) zawarto umowę w sprawie niniejszego zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału IX ust. 2 SIWZ;
 • c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium (na wniosek Wykonawcy) :
 • a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
 • b) który został wykluczony z postępowania,
 • c) którego oferta została odrzucona.

Zamawiający dokonuje zwrotu wadium we wpłaconej wysokości (bez odsetek) na wskazany przez Wykonawcę (w Formularzu ofertowym) rachunek bankowy.
Oferty należy składać w terminie do dnia 16.04.2020 r. do godz. 11:00 w sekretariacie Spółdzielni – Ostrołęka, ul. Sikorskiego 45.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni j.w. - sala konferencyjna, w dniu 16.04.2020 r., godz. 11:05.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.