Dzisiaj jest: 26.1.2022, imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Wymiana chodnika z płytek betonowych na chodnik z kostki brukowej betonowej

Dodano: 2 lata temu Czytane: 128

Przetarg na wykonanie prac remontowych usunięcia starej nawierzchni, wykonanie rowków pod obrzeża betonowe, wykonanie podbudowy betonowej, ułożenie obrzeza betonowego, ułożenie kostki betonowej

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy 21/2020r.
 1. Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie zaprasza do złożenia oferty na: na wymianę chodnika z płytek betonowych na chodnik z kostki brukowej betonowej przy budynku mieszkalnym ul. Granicznej 43 w Ciechanowie Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika przy budynku mieszkalnym przy ul. Granicznej 43 w Ciechanowie należącym do Gminy Miejskiej Ciechanów w zakresie szczegółowo określonym w przedmiarze robót.
  • Zakres robót obejmuje:
  • Usunięcie starej nawierzchni
  • Wykonanie rowków pod obrzeża betonowe
  • Wykonanie podbudowy betonowej
  • Ułożenie obrzeza betonowego
  • Ułożenie kostki betonowej
  • Wywiezienie gruzu z prac remontowych i uporządkowanie trenu wokół budynku po wykonanych robotach, oraz wszystkie inne roboty budowlane nie wymienione powyżej ale wyszczególnione w przedmiarze robót.
  Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na ww. obiekcie po ustaleniu terminu z Zamawiającym.
   
 2. Wymagany okres wykonania zamówienia 30 dni od daty przekazania terenu do wykonania robót.
   
 3. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: TBS Sp. z o.o.- DRI ul. Wyzwolenia 10a Ciechanów pok. nr 1.
   
 4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w., tel. (023)672-23-04
   
 5. Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert.
  Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
   
 6. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia :
  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  • posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
  • posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 7. Dokumenty wymagane do złożenia oferty.
  • wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1
  • wyceniony i podpisany przedmiar robót - załącznik nr 2
  • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  • oświadczenie o braku zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym i ZUS,
  • dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • podpisaną przez Wykonawcę klauzulę informacyjną – zał. nr 3.
 8. Warunki umowy:
  • o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,
  • umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.
 9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia (jeżeli jest wymagany): Nie jest wymagane.
   
 10. Wymaga się aby Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zakresu robót.
   
 11. Sposób przygotowania ofert.
  Ofertę należy sporządzić na załączonym druku formularza ofertowego (zał. nr 1), Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania w tym utrzymanie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, koszty związane ze zużyciem wody i energii, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

  Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony przedmiar robót (zał. nr 2), i inne koszty związane z realizacją zamówienia. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją: „Zapytanie ofertowe nr sprawy 21/2020r. do postępowania o udzielenie zamówienia na remont chodnika przy budynku mieszkalnym przy ul. Granicznej 43”.
   
 12. Składanie ofert.
  Ofertę należy złożyć do dnia 20.04.2020 roku, do godziny 1000 w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter-sekretariat.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.