Dzisiaj jest: 31.10.2020, imieniny:

Głogów przetarg na wykonanie rozprowadzenia instalacji ciepłej wody i montaż wodomierzy

Dodano: 7 miesięcy temu Czytane: 76

Rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z zakupem i montażem wodomierzy wody ciepłej oraz likwidacją podgrzewaczy wody w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie 
ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów,
działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy Pl. 1000-lecia 1-4 w Głogowie
ogłasza

postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na
Rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z zakupem i montażem wodomierzy wody ciepłej oraz likwidacją podgrzewaczy wody w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Pl. 1000-lecia 1-4 w Głogowie

 1. Termin realizacji zamówienia: zamawiający wymaga zrealizowania zamówienia w terminie do 90 dni od dnia podpisania umowy.
 2. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy Pl. 1000-lecia 1-4 w Głogowie reprezentowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów.
 3. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 701 – 704 Kodeksu Cywilnego.
 4. SIWZ do pobrania bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego www.zgm.glogow.pl.
 5. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych łącznie z robotami towarzyszącymi w zakresie rozprowadzenia instalacji ciepłej wody z montażem wodomierzy wody ciepłej oraz likwidacją gazowych podgrzewaczy wody w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Pl. 1000-lecia 1-4 w Głogowie.
 6. Pełny zakres realizacji przedmiotu zamówienia określają:
 • projekt budowlany wraz z rysunkami - zał. nr 9 do SIWZ,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. nr 10 do SIWZ,
 • przedmiar robót - zał. nr 11 do SIWZ
UWAGA. Zamontowane gazowe podgrzewacze wody są własnością lokatorów i po demontażu należy je pozostawić do dyspozycji mieszkańców.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 zostały opracowane przez firmę Biuro Projektów i Realizacji INSTALACJE SADOWSKI, ul. Grunwaldzka 48/4, 64-100 Leszno.
5. Zamawiający żąda aby oferowane wodomierze wody ciepłej, o których mowa w przedmiarze robót załączonym do niniejszej SIWZ były wodomierzami z modułem radiowym i odpowiadały następującym parametrom:
 • a) elektroniczne liczydło z wielofunkcyjnym wyświetlaczem,
 • b) miesięczna pamięć wskazań,
 • c) certyfikat badania typu MID,
 • d) atest higieniczny PZH,
 • e) średnica: DN: 15mm,
 • f) klasa metrologiczna nie mniej jak H R=80, V R=50 przy Q3=1,6 m3/h
 • g) rejestracja i pomiar przepływu wstecznego
 • h) strata ciśnienia przy Q3, ΔP nie większa jak 30kPa
 • i) zabezpieczenie przed próbami manipulacji wskazań wodomierzy
 • i) Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
7. Kryterium oceny ofert: 100% cena
8. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3.500,00 zł.
Wadium w formach określonych w Rozdziale XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub wnieść na konto bankowe firmy nie później niż do dnia składania ofert w osobnych kopertach opieczętowanych pieczątką firmową Wykonawcy (w przypadku przelewu pieniędzy na konto Zamawiającego należy złożyć dowód przelewu lub wpłaty wadium).
9. Termin związania ofertą – 30 dni.
10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 • 10.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów określonych w pkt. 3 rozdz. XI SIWZ.
 • 10.2. Wykonali w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania roboty instalacyjne, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, odpowiadające swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie min. 2 robót budowlanych w zakresie wymiany, modernizacji lub montażu nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub usługowych.

10.3. Dysponują osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia.
Potwierdzeniem dysponowania przez Wykonawcę osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia będzie wykaz osób w ilości minimum 5, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że minimum 1 osoba, którą dysponuje Wykonawca posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z §23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1278)oraz posiada aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

10.4. Posiadają ubezpieczenie działalności od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 100 % oferowanej kwoty brutto

10.5. Udzielą minimum 3-letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i zastosowane materiały. Zamawiający wymaga, by niezależnie od gwarancji producenta, gwarancja na wykonane roboty oraz wszystkie zamontowane instalacje, materiały i urządzenia wynosiła minimum 3 lata, licząc od dnia protokolarnego, ostatecznego odbioru robót. Podane przez Wykonawców okresy udzielenia gwarancji nie mogą zawierać warunków wstępnych, np. uzależnienia od zobowiązania użytkownika do płatnych przeglądów dokonywanych przez autoryzowany serwis i temu podobne sformułowania.

10.6. Wnieśli wadium w wysokości i formie określonej w Rozdziale XI SIWZ.

10.7. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy zgodnie

11. Ofertę należy złożyć w skrzynce podawczej mieszczącej się na parterze (w wejściu) do siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1.

Termin składania ofert: do dnia 22.04.2020 r. do godziny 9:00

12.Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 22.04.2020 o godzinie 930 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie w Sali Konferencyjnej na I piętrze.

Uwaga. W związku z epidemią koronawirusa w Polsce oraz koniecznością zachowania niezbędnych środków bezpieczeństwa otwarcie ofert odbędzie się bez udziału wykonawców. Protokół z otwarcia ofert w formie skanu będzie udostępniony drogą
e-mailową zainteresowanym wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

13. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie - bez podawania przyczyny.

16. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z wykonawcami.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.