Dzisiaj jest: 27.11.2021, imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana

Nadleśnictwo Damnica przetarg na sprzedaż nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa

Dodano: 2 lata temu Czytane: 621

Na sprzedaż działka zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym i działki zabudowane budynkami gospodarczymi stanowiącymi byłe zaplecze techniczne nadleśnictwa

 Na podstawie art. 38 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r., (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 6 ze zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej                        w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U. z 2007 r., Nr 78, poz. 532),                  
Nadleśnictwo Damnica
ogłasza

postępowanie w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Damnica


Przedmiot przetargu podzielony jest na dwie części:
 1. I część - działka zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym (nr 229/53) oraz
 2. II część - działki zabudowane budynkami gospodarczymi, stanowiącymi byłe zaplecze techniczne nadleśnictwa (nr 229/42, 229/43, 229/44, 229/45, 229/46, 229/47 i 229/48).
Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i prawne, po wniesieniu wadium w terminie określonym w pkt 14 i złożeniu oferty zgodnie z pkt 16 niniejszego ogłoszenia.

Dla nieruchomości, która składa się z działki nr 229/53 oraz dla działek nr 229/42, 229/43, 229/44, 229/45, 229/46, 229/47 i 229/48 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Słupsku Księga Wieczysta nr SL1S/00058090/7.
 

Według danych z ewidencji gruntów i budynków przedmiotem sprzedaży są: - zabudowana działka nr 229/53 o klasyfikacji gruntu Ls;
 • zabudowane działki o nr: 229/42, 229/43, 229/44, 229/45, 229/46, 229/48 o klasyfikacji gruntu Br-RIVa, nr  229/47 – dr.
Położenie nieruchomości: województwo pomorskie, powiat słupski, gmina Damnica, obręb ewidencyjny Damnica-Leśnictwo, miejscowość Damnica, ulica Leśna nr 11 i nr 7a.

Powierzchnia nieruchomości wynosi:
 • działka nr 229/53 - 0,1117 ha;
 • działki nr 229/42, 229/43, 229/44, 229/45, 229/46, 229/47, 229/48 - 0,7304 ha.

Opis nieruchomości
 • część I - dz. nr 229/53 zabudowana trzykondygnacyjnym budynkiem administracyjno-biurowym, murowanym, podpiwniczonym, o pow. użytkowej 399,70 m2 (pow. zabudowy 203 m2). Na działce znajduje się plac z kostki brukowej o pow. 715 m2 oraz kanał c.o.
 • część II - dz. nr 229/42 zabudowana jednokondygnacyjnym, murowanym budynkiem kotłowni o pow. użytkowej 76,39 m2 (pow. zabudowy 95 m2)  i wiatą składu opału o konstrukcji stalowej, pow. 410 m2. Na działce znajduje się: komin stalowy, kanał c.o., ogrodzenie oraz sieć kanalizacji deszczowej.
 • Dz. nr 229/43 i nr 229/44 zabudowane budynkiem warsztatowym, murowanym, jednokondygnacyjnym, o pow. użytkowej 403,27 m2 (pow. zabudowy 454 m2). Na działkach znajduje się ogrodzenie i sieć kanalizacji deszczowej. 
 • Dz. nr 229/45 zabudowana murowanym garażem o pow. użytkowej 316,20 m2 (pow. zabudowy 351 m2).
 • Dz. nr 229/46 zabudowana murowaną wiatą magazynową, o pow. użytkowej  244,80 m2 (pow. zabudowy 264 m2).
 • Dz. nr 229/47 stanowi drogę dojazdową wewnętrzną utwardzoną płytami betonowymi. Na działce znajduje się podziemny osadnik błota oraz sieć kanalizacji deszczowej i kanalizacji technologicznej.
 • Dz. nr 229/48 zabudowana magazynem olejów i smarów, murowanym, jednokondygnacyjnym, o pow. użytkowej 25,70 m2 (pow. zabudowy 34 m2), stacją paliw pow. zabudowy 9 m2, myjnią płytową. Na działce znajdują się dwa podziemne jednopłaszczowe zbiorniki paliw, sieć kanalizacji deszczowej i kanalizacji technologicznej.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
 1. I część - działka oznaczona nr 229/53 położona w miejscowości Damnica nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
 2. II część - działki oznaczone nr 229/42, 229/43, 229/44, 229/45, 229/46 229/47, 229/48 położone w miejscowości Damnica nie są objęte aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W aktualnym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Damnica (uchwała nr XVIII/119/2000 Rady Gminy Damnica z dnia 31.08.2000 r. z późn. zm.) powyższe działki oznaczone są jako tereny istniejącego zainwestowania. Rada Gminy Damnica nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów rewitalizacji.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:
 1. I cześć - działka nr 229/53 dotychczas wykorzystywana jako siedziba nadleśnictwa;
 2. II część - działki nr 229/42, 229/43, 229/44, 229/45, 229/46, 229/47 i 229/48 wykorzystywane jako zaplecze techniczne nadleśnictwa. Obecnie część budynków  i gruntu oddane są w najem i dzierżawę.
Obciążenia nieruchomości: nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz spółki ENERGA OPERATOR SA ograniczona do działek nr 229/54, 229/53, 229/13, 229/34, 229/12, 229/44, 229/50, 228/6. W dziale IV KW brak wpisów.
 
Zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości: działka nr 229/42 wydzierżawiona do 30.06.2020 r., obowiązuje dwumiesięczny termin wypowiedzenia; działka nr 229/44 w części oddana w dzierżawę na czas nieokreślony, obowiązuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia; działki nr 229/45 i 229/46 w części oddane w najem na czas nieokreślony, obowiązuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia.
Działki wchodzące w skład nieruchomości nie są wpisane do rejestru zabytków.
 
Cena wywoławcza nieruchomości:
 1. I część - działka nr 229/53 – 391.000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych, 00/100);
 2. II część - działki 229/42, 229/43, 229/44, 229/45, 229/46, 229/47, 229/48 – 262.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych, 00/100).
Oferty na zakup części nieruchomości należy składać na każdą część osobno.
 
Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Damnica, ul. Wincentego Witosa 2A, 76-231 Damnica od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00, lub pod nr tel. 59 811 30 33.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 9.30 w siedzibie Nadleśnictwa Damnica ul. Wincentego Witosa 2A, 76-231 Damnica pok. nr 101 (sala konferencyjna).
 
Wadium w wysokości: 
 1. I część - działka nr 229/53 – 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych, 00/100);
 2. II część - działki nr 229/42, 229/43, 229/44, 229/45, 229/46, 229/47, 229/48 – 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych, 00/100) należy wnieść                  w pieniądzu lub gwarancjach bankowych. Wadium w pieniądzu płatne przelewem na rachunek bankowy Nadleśnictwa Damnica Bank BGŻ SA O/Słupsk nr 15 2030 0045 1110 0000 0092 8610 lub w kasie Nadleśnictwa Damnica, z dopiskiem „WADIUM DAMNICA”, w terminie do dnia 27 maja 2020 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do składanej oferty. Gwarancja bankowa musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wpłaty na rzecz Skarbu Państwa - Nadleśnictwa Damnica pełnej kwoty zabezpieczenia wadium, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Skarb Państwa reprezentowany przez Nadleśnictwo Damnica w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Termin wygaśnięcia gwarancji nie może upływać wcześniej niż 90 dni od daty składania ofert. Gwarancję bankową należy dołączyć do składanej oferty.
Zwrot wadium nastąpi w terminie 3 dni od dnia odwołania albo zamknięcia przetargu uczestnikom, którzy przegrali przetarg, z zastrzeżeniem pkt 21. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą obowiązany jest on zapłacić. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
Termin składania ofert ustala się na dzień 29 maja 2020 r. do godz. 9.00. Za datę złożenia oferty uznaje się dzień potwierdzenia jej odbioru przez Nadleśnictwo Damnica. Oferty należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Damnica ul. Wincentego Witosa 2A, 76-231 Damnica (pok. nr 13) z dopiskiem „PRZETARG SPRZEDAŻ DAMNICA. Nie otwierać przed 29.05.2020r.”. Formularz oferty dostępny jest w siedzibie nadleśnictwa i na stronie internetowej BIP w dziale „Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia”.
 
Jedynym kryterium oceny oferty jest cena. Cena oferowana musi być wyższa od ceny wywoławczej.
 
Sprzedający podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa Damnica.
 
Nabywca ustalony w wyniku przetargu zostanie zawiadomiony pisemnie o miejscu i terminie zawarcia z nim umowy sprzedaży nieruchomości.
 
Termin zapłaty całości ceny nabycia nieruchomości przez oferenta, który przetarg wygra ustala się do godz. 12.00 w dniu poprzedzającym dzień podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, co oznacza, że do tego terminu pieniądze muszą znaleźć się na rachunku bankowym Nadleśnictwa Damnica. Kupujący ponosi koszty spisania umowy sprzedaży, wszelkie koszty opłat związanych z zawarciem aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości, opłat sądowych, skarbowych oraz podatków.
 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości w podanym miejscu i terminie, Nadleśnictwo Damnica może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
 
Sprzedający może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.
 
Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.