Dzisiaj jest: 28.11.2021, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Gdańsk przetarg na dostawę samochodu osobowo-dostawczego

Dodano: 2 lata temu Czytane: 128

Przetarg na dostawę samochodu osobowo-dostawczego typu kombivan

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. 
80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2,
ogłasza

przetarg nieograniczony sektorowy na
Dostawa samochodu osobowo-dostawczego typu kombivan

 1. Termin realizacji zamówienia - do 120 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert alternatywnych lub wariantowych.
 4. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
 • dysponują potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na naszej stronie internetowej www.gait.pl- przetargi.
 • Kryteria dokonywania oceny: cena - 100 %.
 • Termin składania ofert upływa dnia 05.05.2020 r. o godz. 9:30.
 • Otwarcie ofert dnia 05.05.2020 r. godz. 1000 w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. o .o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2 pok. nr 7 lub 17.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.