Dzisiaj jest: 21.10.2020, imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza

Gdańsk konkurs ofert na automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Dodano: 6 miesięcy temu Czytane: 79

Konkurs ofert na budowę automatycznego monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA z siedzibą w Gdańsku 
ul. Nowe Ogrody 8/12
ogłasza

KONKURS OFERT

na realizację w roku 2021 zadania

Automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska (w tym w szczególności badanie stężenia takich zanieczyszczeń jak:
 • dwutlenek siarki 
 • tlenki azotu 
 • pyły 
 • tlenek węgla 
 • ozon 
 • benzen
, przygotowywanie i upowszechnianie, w różnych formach, informacji o stanie powietrza atmosferycznego (np. na stronie internetowej, panelach informacyjnych, mediach społecznościowych), zarządzanie informacją o jakości powietrza w oparciu o dane pochodzące z pomiarów i modelowania, edukacja ekologiczna w mediach społecznościowych dot. zanieczyszczeń i ochrony powietrza atmosferycznego.

Podmiot realizujący w/w zadanie ma prawo ubiegać się o pokrycie kosztów funkcjonowania (np. kosztów administracyjnych, operacyjnych, wynagrodzenia, kosztów utrzymania siedziby, udziału w projektach unijnych itp.).

Planowana kwota środków przeznaczona na finansowanie w/w zadania: 500 000 zł.
Zadanie zlecone zostanie w formie powierzenia.

Warunki konkursu
 1. Konkurs kierowany jest do podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, będących w posiadaniu co najmniej czterech stacjonarnych stacji, zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonych do prowadzenia pomiarów zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.
 2. Wymagane jest co najmniej 3-letnie doświadczenie Oferenta w zakresie realizacji zadań związanych z prowadzeniem monitoringu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego oraz w zakresie współpracy z administracją.
 3. Oferty należy składać, według załączonego wzoru, zgodnie z zapisami paragrafu 7 uchwały Nr V/42/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 31.01.2019r, w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r., w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, w Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Środowiska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową - za ofertę złożoną w terminie uznana zostanie oferta, która wpłynie do Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r. (nie decyduje data stempla pocztowego!).
 4. Oferty dotyczyć muszą zadań, których rozpoczęcie planowane jest od 1 stycznia 2021 i których zakończenie jest przewidziane do dnia 31 grudnia 2021 roku.

UWAGA
 • A. Wydatki związane z realizacją zadania, poniesione przez Oferenta przed datą podpisania umowy nie będą refundowane z zastrzeżeniem pkt B.
 • B. W przypadku zadań realizowanych w sposób ciągły (czyli z roku na rok) - dotacja może obejmować wydatki poniesione przed datą podpisania umowy, konieczne do zapewnienia ciągłości realizacji zadania.
5. Wykaz podmiotów, które złożyły oferty oraz wielkość wnioskowanych dotacji opublikowany zostanie, w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
6. Prezydent Miasta Gdańska ogłosi wyniki konkursu ofert w terminie do dnia 15 lipca 2020 r. Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
7. Wersja elektroniczna wzoru oferty oraz uchwały Nr V/42/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na rzecz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań w zakresie innych zadań publicznych niż objęte przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku (Komunikaty).
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.