Dzisiaj jest: 28.11.2021, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Wrocław przetarg na wymianę pionów wody zimnej i ciepłej

Dodano: 2 lata temu Czytane: 121

Przetarg na wykonanie wymiany pionów wody zimnej ciepłej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Latawcowej 2 oraz ulicy Szybowcowej 54

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SZÓSTKA” WE WROCŁAWIU
z siedzibą przy ul. Bajana 31A
OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA
Wymianę pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ulicy Latawcowej 2 oraz Szybowcowej 54


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  • a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
  • b) dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności,
  • c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
  • d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane,
  • f) wpłacili wadium w wysokości 4 500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych).
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA O/III WROCŁAW nr 37 10205242 0000 2502 0018 1719. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego w terminie do dnia 22.05.2020 r. do godziny 10.00.
Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

Szczegóły dotyczące robót zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, można uzyskać pod numerem telefonu 71 78 210 52 lub poprzez e-mail: techniczny@smszostka.pl.

Koszt nabycia specyfikacji wynosi 150,00 zł netto plus obowiązujący podatek VAT.
Kwotę należy uiścić na numer rachunku Zamawiającego PKO BP SA O/III Wrocław nr 37 1020 5242 0000 2502 0018 1719. Po przesyłaniu potwierdzenia na adres e-mailowy techniczny@smszostka.pl, zostanie odesłana w formie elektronicznej Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Oferty przygotowane zgodnie ze SIWZ należy przesłać pocztą na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach do dnia 22.05.2020 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Jerzego Bajana 31A.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.