Dzisiaj jest: 28.11.2021, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Poręba przetarg na remont płyt balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Dodano: 2 lata temu Czytane: 119

Przetarg na wykonanie remontu płyt balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Mickiewicza 19 w Porębie

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PORĘBA" w Porębie
ul. Przemysłowa 2, 42-480 PORĘBA
ZAPRASZA

do składania ofert do pisemnego przetargu nieograniczonego

na
Remont płyt balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 19 w Porębie

Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest generalny remont 20 szt. płyt balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 19 w Porębie.

Zakres robót

Określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokument wraz z niezbędnymi załącznikami będzie przesyłany do zainteresowanych Oferentów pocztą elektroniczną, po zgłoszeniu zainteresowania na adres e-mail: sm.poreba@vp.pl


Oferta winna zawierać

  1. pisemną ofertę,
  2. formularz cenowy obejmujący także obowiązujący podatek VAT - wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do SIWZ,
  3. dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, referencje, wykaz zrealizowanych robót - wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do SIWZ,
  4. aktualny wypis lub odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji, lub inny dokument właściwy dla oferenta potwierdzający dopuszczenie bądź uprawnienie do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem,
Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PORĘBA" lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego do dnia 22.05.2020 do godz. 1000 (decyduje data i godzina wpływu do Spółdzielni).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest
  1. Wpłata wadium w wysokości 5.000,00 zł do dnia 22.05.2020 do godz. 1000 (decyduje data i godzina wpływu na konto bankowe Zamawiającego).
  2. Wpłata kosztów organizacyjnych w wysokości 50,00 zł do dnia 22.05.2020 do godz. 1000 (decyduje data i godzina wpływu na konto bankowe Zamawiającego).
  3. Maksymalna odległość siedziby Oferenta/przyszłego Wykonawcy do 100 km od Poręby.
  4. Złożenie kompletnej oferty zgodnej z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 25.05.2020 o godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi bez obecności Oferentów lub ich Przedstawicieli.
Szczegółowych informacji udziela Mirosław Kuban, tel. 326771284 wew. 13 w godzinach pracy Spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PORĘBA" w Porębie zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.