Dzisiaj jest: 26.1.2022, imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Wleń przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Pilchowicach

Dodano: 2 lata temu Czytane: 161

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Pilchowicach 75 na działce gruntu nr 51/1 o powierzchni 0,0780 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń
ogłasza

czwarty przetarg ustny nieograniczony

po bezskutecznym przetargu w dniu 6 VIII 2019 r., 7 XI 2019 r. i w dniu 9 IV 2020 r.
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Pilchowicach 75 na działce gruntu nr 51/1

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 7, położony na I piętrze budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Pilchowice 75, gmina Wleń. Pow. użytkowa lokalu 47,80 m2( 2 pokoje, kuchnia, łazienka z w.c., taras) działka gruntu nr 51/1 o powierzchni 0,0780 ha, KW JG1S/00019107/2. Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. Ogrzewanie piec w kuchni. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wleń (uchwała Rady Miasta i Gminy Wleń nr 65/XIV/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 28 poz. 411 z dnia 6 lutego 2008 r.) działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem: M- tereny zabudowy mieszanej (jednorodzinnej zagrodowej – istniejące) ZL – obiekt ujęty w ewidencji zabytków.
Udział lokalu w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 12,20%.
Cena wywoławcza: 42.000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące zł).
Wadium: 4.200,00 (słownie: cztery tysiące dwieście zł).
Wadium w pieniądzu, w wyżej określonej wysokości winno wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy Wleń BS Lwówek Śląski O/Wleń nr 79 8384 1019 0000 0228 2000 0019 w terminie do dnia 22 czerwca 2020 r.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie, po pisemnej dyspozycji wpłacającego. Wypłata wadium nastąpi na wskazane konto.
Przetarg odbędzie się dnia 26 czerwca 2020 r.o godz. 900 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wleń przy Placu Bohaterów Nysy 7.
W przetargu mogą brać udział:
  • osoba prawna – jej reprezentant lub jej przedstawiciel upoważniony notarialnie do jej reprezentowania;
  • osoba fizyczna – osobiście lub przez upoważnionego notarialnie pełnomocnika.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U z 2004 r. nr 167 poz.1758 ze zm).

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, dowód wniesienia wadium, który podlega przedłożeniu komisji przetargowej. W przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczona za zgodność kopię).
Osoby, które nie będą posiadały ww. dokumentów nie będą dopuszczone do uczestnictwa w przetargu. Umowa w formie aktu notarialnego winna być zawarta w terminie jednego miesiąca od dnia przetargu. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wleń oraz ogłoszeniu w prasie, podając przyczynę odwołania przetargu. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wleń na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wleń oraz zwyczajowo przyjęte w sołectwie Pilchowice oraz w prasie.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Urząd Miasta i Gminy Wleń ( pok. nr 3) tel. 75/713 60 75.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.