Dzisiaj jest: 20.10.2020, imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Szczecin przetarg na zbycie masy upadłości Stoczni Szczecińskiej NOWA

Dodano: 5 miesięcy temu Czytane: 63

Przetarg na zbycie pakietu autorskich praw majątkowych do 45 dokumentacji projektowych statków

Syndyk masy upadłości Stoczni Szczecińskiej NOWA Sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Szczecinie Przemysław Wardyn
ogłasza

pisemny przetarg ofertowy

Przetarg obejmuje zbycie wchodzącego w skład masy upadłości Stoczni Szczecińskiej NOWA Sp. z o.o. - Pakietu autorskich praw majątkowych do 45 dokumentacji projektowych statków szczegółowo opisanych w aktualizacji wyceny za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 10% oszacowanej wartości rynkowej netto wskazanej w aktualizacji wyceny, tj. za cenę nie niższą niż 36.751,44 zł netto (słownie: trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 44/100).

Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego. Uczestniczą w nim jedynie ci oferenci, którzy złożyli prawidłowe pod względem formalnym oferty tj. zgodne z Regulaminem przetargu wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz wpłacili wadium w wysokości 3.675,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych) na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości Stoczni Szczecińskiej NOWA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej przez BANK PKO BP S.A. Oddział 1 w Szczecinie o numerze 18 1020 4795 0000 9502 0182 6148. Za dzień zapłaty wadium uznaje się dzień uznania rachunku bankowego masy upadłości.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie 6 (sześciu) tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia (decyduje data wpływu) w Biurze syndyka masy upadłości Stoczni Szczecińskiej NOWA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Szczecinie, tj. przy ul. Królowej Korony Polskiej 24 pok. 11, 70-486 Szczecin. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Przetarg - dokumentacja projektowa - SSN Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, XII GUp 33/11".

Oferty powinny być sporządzone prawidłowo pod względem formalnym, tj. sporządzone zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie przetargu, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert. Każdy oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu.

Otwarcie ofert przez syndyka oraz wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi w terminie 7 dni od dnia upływu terminu na składanie ofert. Syndyk masy upadłości niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty wyśle na wskazany przez oferentów adres e-mail zawiadomienie czy ich oferta została wybrana. W przypadku oferenta wygrywającego przetarg syndyk masy upadłości dodatkowo niezwłocznie na wskazany przez oferenta adres e-mail wyśle zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy, oraz dane dotyczące rachunku bankowego masy upadłości na który należy dokonać zapłaty całej ceny wraz z należnym podatkiem VAT pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.

Umowa zawarta zostanie w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wskazanym w zawiadomieniu syndyka wysłanym do oferenta na podany przez niego adres e-mail po dokonaniu zapłaty całej ceny wraz z należnym podatkiem VAT pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium przelewem na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości. Za moment zapłaty przyjmuje się moment uznania rachunku bankowego masy upadłości ceną wraz z należnym podatkiem VAT pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.

Brak zapłaty przez oferenta wygrywającego przetarg całej ceny wraz z należnym podatkiem VAT pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium w terminie 7 dni od dnia wysłania przez syndyka na wskazany przez oferenta adres e-mail zawiadomienia o wyborze oferty oznacza rezygnację wygrywającego przetarg z zakupu przedmiotu przetargu. Syndyk uprawniony jest wówczas do wyboru oferty oferenta, który zaproponował kolejno najwyższą cenę.

Informacje na temat można uzyskać w biurze syndyka masy upadłości Stoczni Szczecińskiej NOWA Sp. z o.o. przy ul. Królowej Korony Polskiej 24 pok. 11 w Szczecinie oraz pod numerem telefonu 514-362-001 od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 do 15:00.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.