Dzisiaj jest: 25.10.2020, imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora

Wałbrzych przetarg na wykonanie przebudowy instalacji gazowej

Dodano: 5 miesięcy temu Czytane: 50

Przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie przebudowy instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku położonego przy ulicy Obrońców Westerplatte 45 w Wałbrzychu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Skarbek”
z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. St. Moniuszki 66I
ogłasza

przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie przebudowy instalacji gazowej

w częściach wspólnych budynku położonego przy ul. Obrońców Westerplatte 45 w Wałbrzychu
  • Termin wykonania robót III kw. 2020 r. (lipiec - sierpień).
  • Przed złożeniem oferty należy zapoznać się (do wglądu w Spółdzielni – dział techniczny) z projektem budowlanym przebudowy instalacji gazowej, zwymiarowć przewidywany zakres robót i podać koszt wykonania całej roboty w cenie brutto.
  • Należy złożyć oświadczenie o dysponowaniu odpowiednimi środkami finansowymi do zreali­zowania całości robót.
  • Należy przedstawić aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców, należy dołączyć zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym oraz przedstawić opłaconą polisę OC.
  • Określić udzielenie gwarancji na wykonanie całości prac na co najmniej 36 miesięcy.
  • Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z oznaczeniami Westerplatte 45 - gaz wsekretaria­cie Spółdzielni w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki 66I pok. 9 nie później niż do dnia 10.06.2020 r. /środa/ do godz. 12.00.
  • Należy wnieść na konto Spółdzielni wadium w wysokości3000 zł.
  • Zamawiający komisyjnie otworzy koperty z ofertami bez udziału oferentów w sali narad Spół­dzielni. Zamawiający powiadomi o wynikach przetargu i dokona zwrotu wadium oferentom niewy­branym.
  • Zawarcie umowy z wybranym oferentem nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia powiado­mienia o wynikach przetargu.
  • Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest kierownik Działu Technicznego Mieczy­sław Osuch, tel. 74 666 22 79 lub 74 666 22 63 wgodzinach od 8.00 do 14.00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu z powodu istotnych przyczyn.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.