Dzisiaj jest: 30.10.2020, imieniny: Augustyny, Łukasza, Urbana

Gdańsk przetarg na dostawę błotników osłon i laminatów do tramwajów

Dodano: 5 miesięcy temu Czytane: 75
Redakcja poleca!

Przetarg nieograniczony sektorowy na realizację dostawy błotników osłon i laminatów do tramwajów

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. 
80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2 
ogłasza

przetarg nieograniczony sektorowy

pn. "Dostawy błotników, osłon i laminatów do tramwajów"
 1. Termin realizacji zamówienia - 30 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert alternatywnych lub wariantowych.
 4. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
 • dysponują potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na naszej stronie internetowej www.gait.pl- przetargi.
6. Kryteria dokonywania oceny: Cena - 100 pkt
7. Termin składania ofert upływa dnia 16.06.2020 r., do godz. 930.
8. Oferty należy składać:
 • w formie pisemnej - w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, pokój nr 17,
 • lub w formie elektronicznej - na adres e-mail przetargi@gait.pl.
9. Otwarcie ofert dnia 16.06.2020 r., o godz. 1000 w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, pok. nr 7 lub 17.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.