Dzisiaj jest: 3.12.2021, imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Gdańsk dostawa podnośników kanałowych autobusowych

Dodano: rok temu Czytane: 81

Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę podnośników kanałowych autobusowych

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. 
80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2 
ogłasza

przetarg nieograniczony sektorowy na Dostawę podnośników kanałowych autobusowych

  1. Termin realizacji zamówienia - 60 dni od dnia zawarcia umowy.
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, alternatywnych lub wariantowych.
  3. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
  • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na naszej stronie internetowej www.gait.pl - przetargi.
5. Kryteria dokonywania oceny ofert: cena - 80% i gwarancja 20%
6. Termin składania ofert upływa dnia 29.06.2020 r. o godz. 9:30, GAiT Sp. z o.o., 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2 pok. Nr 17 lub na adres poczty elektronicznej przetargi@gait.pl
7. Otwarcie ofert dnia 29.06.2020 r. godz. 10:00 w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. o .o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2 pok. nr 7 lub 17.
8. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni od terminu składania ofert.

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.