Dzisiaj jest: 31.10.2020, imieniny:

Gdańsk dostawa odkuwek obręczy tramwajowych

Dodano: 5 miesięcy temu Czytane: 82

Przetarg nieograniczony sektorowy nie podlegający przepisom Ustawy - Prawo zamówień publicznych na dostawę odkuwek obręczy tramwajowych

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
80-252 Gdańsk ul. Jaśkowa Dolina 2
ogłasza

przetarg nieograniczony sektorowy nie podlegający przepisom Ustawy - Prawo zamówień publicznych

na dostawę odkuwek obręczy tramwajowych
  1. Termin realizacji zamówienia: dwa lata od dnia zawarcia umowy
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert alternatywnych lub wariantowych
  3. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
  • dysponują potencjałem technicznym, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na naszej stronie internetowej: www.gait.pl- przetargi.
5. Kryteria oceny: cena - 100 %
6. Termin składania ofert - 25.06.2020 r. godz. 09:30.
7. Oferty należy składać w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk pok. nr 17.
8. Otwarcie ofert dnia 25.06.2020r. o godz. 10:00 w siedzibie Gdańskich Autobusach i Tramwajach Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2 80-252 Gdańsk pok. nr 7 lub 17.
9. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.