Dzisiaj jest: 26.1.2022, imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Wrocław sprzedaż środków majątku trwałego

Dodano: 2 lata temu Czytane: 315

TAURON Dystrybucja S.A. pisemny przetarg publiczny na środków majątku trwałego samochodów i sprzętów

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział we Wrocławiu
Plac Powstańców Śląskich 20,
53-314 Wrocław
OGŁASZA

PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY

na sprzedaż niżej wymienionych środków majątku trwałego
 
Lp. | Marka, model | Nr rejestracyjny/ fabryczny | Rok produkcji | Cena wywoławcza brutto | Stawka podatku VAT [%] | Uwagi
 1. Fiat Panda 1.2 | DW194PM | 2011 | 6 800,00 | 23 | 
 2. Fiat Panda 1.2 Van | DW237SN | 2012 | 9 600,00 | 23 | 
 3. Fiat Panda 1.2 | DW432PM | 2011 | 8 800,00 | 23 | 
 4. MAN TGA 26.320 | DW0947Y | 2006 | 45 300,00 | 23 | 
 5. Teknamotor Skorpion 120 przyczepa-rębak | DW857FP | 2007 | 6 600,00 | 23 | 
 6. Kompresor 3JW60 ASPA Wrocław | Brak danych  | 1979 | 300,00 | 23 | urządzenie niesprawne
 7. Kosiarka Traktor HUSQVARNA VTH 183T | 020511A001187 | 2011 | 3 900,00 | 23 | 
 8. Kosiarka Traktor HUSQVARNA VTH 183T | 021211A001296 | 2011 | 3 900,00 | 23 | 
 9. Prasa W 7420 Technika Warsztatowa Kraków | Brak danych  | Brak danych   | 400,00 | 23 | 
 10. Wiertarka Kadłubowa WED-32 FUM CHOCIANÓW | 1443 | 1972 | 900,00 | 23 | urządzenie niesprawne
 1. Prowadzącym przetarg jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, Oddział we Wrocławiu: pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław.
 2. Przetarg przeprowadzony zostanie w formie pisemnej i odbędzie się dnia 2.07.2020 o godzinie 12:00 bez udziału oferentów w związku z profilaktyką z powodu COVID-19.
 3. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na dany środek trwały, z zastrzeżeniem pkt 7.
 4. Ofertę należy składać na formularzu ofertowym zamieszczonym na stronie: www.tauron-dystrybucja.pl (odnośnik: Przetargi?Pozostałe ogłoszenia, Spółka: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Wrocław, Rodzaj postępowania, sprzedaż). Formularze ofertowe dostępne będą również w miejscu oglądania pojazdów.
 5. Ofertę należy składać na każdy środek transportu oddzielnie,w osobnej kopercie, tzn. że każda koperta może zawierać jedną ofertę zakupu jednego środka. Kopertę należy zaadresować na: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu, ul. Trzebnicka 35/37, 50-231 Wrocław, podać nazwę i adres oferenta oraz oznaczyć: „Przetarg pisemny na środek trwały nr ……?(oznaczenie nr pozycji z tabeli ogłoszenia). Nie otwierać przed 2.07.2020 godz. 1200”
 6. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, prowadzący przetarg nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
 7. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta i opatrzone napisem„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 8. Oferty należy składać do dnia2.07.2020 do godz. 1100 w Kancelarii TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu przy ul. Trzebnickiej 35/37 we Wrocławiu.
 9. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego do składania ofert.
 10. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą, najwyższą cenę, prowadzący przetarg informuje tych oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie aukcji. Wysokość postąpienia zostanie podana przed rozpoczęciem aukcji.
 11. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od daty zakończenia przetargu (akceptacji protokołu z przetargu).
 12. Nabywca jest zobowiązany odebrać nabyty środek trwały w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie później niż do dnia 20.07.2020.
 13. Wszystkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży pokrywa Nabywca w całości.
 14. Nabywca, który w wyznaczonym terminie, nie uiści ceny nabycia, lub pisemnie zrezygnuje z nabycia, traci prawa wynikające z wyboru oferty. W tym określonym przypadku prowadzący przetarg powiadamia o możliwości nabycia następnego nabywcę, który zaoferował kolejną najwyższą cenę.
 15. Wyniki przetargu ogłoszone będą po rozstrzygnięciu przetargu na stronie internetowej:www.tauron-dystrybucja.pl (odnośnik: Przetargi?Pozostałe ogłoszenia,Spółka: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Wrocław,Rodzaj postępowania,sprzedaż).
 16. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do wycofania środka transportu lub unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn oraz nie odpowiada za wady fizyczne i braki w wyposażeniu oferowanych środków transportu.
 17. Przystąpienie do przetargu przez oferenta oznacza akceptację warunków sprzedaży środków transportu zawartych w niniejszym ogłoszeniu.
 18. Środki transportu będące przedmiotem przetargu można oglądaćw dniach od 18.06.2020do 1.07.2020 w godzinach od 900 do 1200 dla pozycji od nr 1 do nr 5 w Dziale Transportu TAURON Dystrybucja S.A. przy ul. Trzebnickiej 35/37 we Wrocławiu. Dla pozycji od nr 7 do nr 10 w Regionie Sn i Nn Oleśnica TAURON Dystrybucja S.A., ul. Energetyczna 1 w Oleśnicy. W związku z profilaktyką z powodu COVID-19 przed wejściem na teren TAURON Dystrybucja S.A. każdemu zainteresowanemu przetargiem będzie mierzona temperatura ciała.
 19. Bliższych informacji o przetargu udziela w dni robocze od godziny 9:00 do 12:00: dla pozycji od nr 1 do nr 5 Dział Transportu, tel. 71 889 36 23, 71 889 36 19, 71 889 36 29. Dla pozycji od nr 7 do nr 10 pod nr tel.71 889 43 74,71 889 43 35.
 20. Klauzula informacyjna TAURON Dystrybucja S.A. dotycząca przetwarzania danych osobowych Oferentów w przetargach dot. sprzedaż środków trwałych znajduje się pod adresem:https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział we Wrocławiu
Plac Powstańców Śląskich 20,
53-314 Wrocław
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.