Dzisiaj jest: 26.10.2020, imieniny: Ewarysta, Lucyny, Lutosławy

Wrocław czyszczenie mycie odgrzybienie i malowanie części elewacji budynku

Dodano: 4 miesiące temu Czytane: 120

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót polegających na czyszczeniu myciu odgrzybieniu i malowaniu części elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Skrzydlata 4 - 14 we Wrocławiu

"Szóstka" Spółdzielnia Mieszkaniowa
OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

realizacje robót polegających na czyszczeniu, myciu, odgrzybieniu i malowaniu części elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skrzydlata 4 - 14 stanowiącego zasób Spółdzielni Mieszkaniowej „Szóstka” we Wrocławiu

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  • a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
  • b) dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności,
  • c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
  • d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • e) nie  podlegają  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówień  na dostawy, usługi i roboty budowlane,
  • f) wpłacili wadium w wysokości 7500,00 zł. ( siedem tysięcy pięćset złotych ). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA O/III WROCŁAW nr 37 10205242 0000 2502 0018 1719. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli  zostanie zaksięgowane na rachunku bankowy Zamawiającego  w terminie do dnia 07.07.2020r. do godziny 14.00.
Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

Szczegóły dotyczące robót zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która jest do nabycia w Dziale Technicznym Spółdzielni pokój nr 8, tel. 71/ 889 00 12 w cenie 150,00 zł netto szt. + obowiązujący podatek VAT. Kwotę należy uiścić na numer rachunku Zamawiającego PKO BP SA O/III Wrocław nr 37 1020 5242 0000 2502 0018 1719.

Oferty przygotowane zgodnie ze SIWZ należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 08.07.2020r. do godz.1100 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Jerzego Bajana 31A.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.