Dzisiaj jest: 3.12.2021, imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Gdańsk wykonanie napraw nawierzchni drogowej w pasie torów tramwajowych

Dodano: rok temu Czytane: 91

Przetarg nieograniczony sektorowy na roboty remontowe wykonanie naprawy nawierzchni drogowej w pasie torów tramwajowych

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. 
80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2
ogłasza

przetarg nieograniczony sektorowy na

Naprawy nawierzchni drogowej w pasie torów tramwajowych
 1. Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, alternatywnych lub wariantowych.
 3. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
  • a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
  • c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na naszej stronie internetowej www.gait.pl- przetargi.
 5. Kryteria dokonywania oceny ofert:
  • cena - 80%,
  • gwarancja - 10% (rozdz. I ust. 1 pkt 1-5 SIWZ),
  • gwarancja - 10% (rozdz. I ust. 1 pkt 6 SIWZ).
 6. Termin składania ofert upływa dnia 15.07.2020 r. o godz. 9 30, GAiT Sp. z o.o., 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2 pok. Nr 7 lub 17.
 7. Otwarcie ofert dnia 15.07.2020 r. godz. 10 30 w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. o .o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2 pok. nr 7 lub 17.
 8. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni od terminu składania ofert.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.