Dzisiaj jest: 26.1.2022, imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Wrocław usługa sprzątania i utrzymania w czystości budynków mieszkalnych

Dodano: 2 lata temu Czytane: 237

Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych zlokalizowanych na terenie zasobu SM „Szóstka”

Społdzielnia Mieszkaniowa "Szóstka"
OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie w czystości budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych
zlokalizowanych na terenie zasobu SM „Szóstka”

w tym klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, pomieszczeń wspólnego użytku, hal garażowych oraz terenów przyległych, w tym drogi, chodniki, miejsca postojowe zewnętrzne, itp., utrzymanie zimowe dróg, chodników, dojść  i dojazdów, sprzątanie terenów zielonych, wymiana piasku w piaskownicach, mycie okien, naświetli i bram od wewnątrz i zewnątrz budynków, utrzymanie w czystości boksów na gromadzenie odpadów, opróżnianie kubełków na odpady, doręczanie korespondencji służbowej, pism, informacji, ogłoszeń, zawiadomień oraz inne czynności porządkowe, na terenie nieruchomości usytuowanych przy ulicach:
 • Szybowcowej 66,68,70,72,74;
 • Idzikowskiego 4,6,8;
 • Idzikowskiego 10,
 • Sterowcowej 11,13,15;
 • Sterowcowej 3,5,7,9;
 • Sterowcowej 4,6,8,10;
 • Sterowcowej 12,14,16,
 • Latawcowej 9;  
 • Bajana 67,69,71,73;
 • Skrzydlatej 4,6,8,10,12,14;
 • Tańskiego 3,5,7,9,11,13;
 • Bajana 13,15,
 • Latawcowa 21;
 • Bajana 23,25,27,29,31;
 • Bajana 17,19,21,33,35;
 • Bajana 45,45a,45b,45c,45d;
 • Bajana 37,37a,37b,39,39a,39b,41,41a,43,43a;
 • Bajana 35a,35b;
 • Sterowcowa 24,26,28,30;
 • Sterowcowa 20;
 • Sterowcowa 22;
 • Latawcowa19;
 • Skrzydlatej 11, 11a, 11b, 11c, 15, 17, 19, 21, 21a i 21b
we Wrocławiu.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 • są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
 • dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane,
 • wpłacili kwotę za specyfikację 150,00 zł netto plus VAT,
 • wpłacili wadium w wysokości 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych).
Wadium Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA O/III WROCŁAW nr 37 1020 5242 0000 2502 0018 1719

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego w terminie do dnia 15.07.2020 r. do godziny 10:00.

Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. Szczegóły dotyczące prac zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu 71 782 10 51 lub poprzez e-mail: administrator@smszostka.pl . Koszt nabycia specyfikacji wynosi 150,00 zł netto plus obowiązujący podatek Vat. Kwotę należy uiścić na numer rachunku Zamawiającego: PKO BP SA O/III WROCŁAW nr 37 1020 5242 0000 2502 0018 1719

Po przesyłaniu potwierdzenia na adres e-mail administrator@smszostka.pl, zostanie odesłana w formie elektronicznej Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Oferty przygotowane zgodnie ze SIWZ należy przesłać pocztą bądź dostarczyć do sekretariatu na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach do dnia 15.07.2020 r. do godz.1200 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Jerzego Bajana 31A (decyduje data wpływu).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.