Dzisiaj jest: 26.10.2020, imieniny: Ewarysta, Lucyny, Lutosławy

Wleń przetarg na sprzedaż świetlicy wiejskiej oraz lokalu użytkowego

Dodano: 4 miesiące temu Czytane: 43

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż świetlicy wiejskiej i lokalu użytkowego położonych w miejscowości Radomice 22

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń
ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 świetlicy wiejskiej oraz lokalu użytkowego nr 1
sala i pom. socjalne, położonych w miejscowości Radomice 22 na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 125/1 o pow. 0,1886 ha
 
Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy nr 2 - świetlica wiejska o pow. użytkowej 192,9 m2 i pomieszczenia przynależne o pow. użytkowej 102,9 m2, położony w budynku mieszkalno-użytkowym, na I piętrze, a także lokal użytkowy nr 1 - sala i pom. socjalne o pow. użytkowej 50,8 m2 położone na parterze budynku nr 22 w miejscowości Radomice na działce gruntu nr 125/1 o pow. 0,1886 ha. Udział tych lokali wynosi 56,99% w budynku i działce gruntu. KW JG1S/00034756/7.

Budynek mieszkalno-użytkowy, w zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjny, ze strychem. Wejście do lokalu użytkowego – świetlicy ze wspólnego korytarza. W budynku znajduje się jeden lokal mieszkalny. Stan budynku słaby - budynek do kapitalnego remontu lub rozbiórki.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wleń (uchwała Rady Miasta i Gminy Wleń nr 65/XIV/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 28 poz.411 z dnia 6 lutego 2008 r.) działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem: UP - tereny usług publicznych, MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – istniejące GSB/OW – przeznaczenie terenu strefa „B” ochrony podstawowych wartości kulturowych, strefa „OW” obserwacji archeologicznej.
  • Cena wywoławcza lokali użytkowych: 55,000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy zł)
  • Wadium: 5.500,00 (słownie: pięć tysięcy pięćset zł)
Przetarg odbędzie się 7 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wleń przy Placu Bohaterów Nysy 7.
Wadium w pieniądzu, w wyżej określonej wysokości winno wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy Wleń BS Lwówek Śląski O/Wleń nr 79 8384 1019 0000 0228 2000 0019 w terminie do dnia 3.08.2020 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie, po pisemnej dyspozycji wpłacającego. Wypłata wadium nastąpi na wskazane konto.
W przetargu mogą brać udział:
  • osoba prawna – jej reprezentant lub jej przedstawiciel upoważniony notarialnie do jej reprezentowania;
  • osoba fizyczna – osobiście lub przez upoważnionego notarialnie pełnomocnika.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 167 poz. 1758 ze zm.).

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, dowód wniesienia wadium, który podlega przedłożeniu komisji przetargowej. W przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru(oryginał lub poświadczoną za zgodność kopię).
Osoby, które nie będą posiadały ww. dokumentów, nie będą dopuszczone do uczestnictwa w przetargu. Umowa w formie aktu notarialnego powinna być zawarta w terminie jednego miesiąca od dnia przetargu. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wleń oraz ogłoszeniu w prasie, podając przyczynę odwołania przetargu.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wleń na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wleń oraz zwyczajowo przyjęte w sołectwie Radomice oraz w prasie. Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Urząd Miasta i Gminy Wydział ds. Gospodarki Lokalami we Wleniu (pok. nr 3) tel. 75 713 60 75.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.