Dzisiaj jest: 30.10.2020, imieniny: Augustyny, Łukasza, Urbana

Rydułtowy przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki

Dodano: 4 miesiące temu Czytane: 167

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej obręb Radoszowy stanowiącej działkę o powierzchni 0,0700 ha przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z Zarządzeniem nr 122.MK.GN.2017 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rydułtowach przy ulicy Pietrzkowickiej, będącej własnością Gminy - Miasta Rydułtowy

Burmistrz Miasta Rydułtowy
ogłasza

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 

położonej obręb Radoszowy k.m. 3, stanowiącej działkę numer 1949/163 o powierzchni 0,0700 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00011057/5, będącej własnością Gminy - Miasta Rydułtowy, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Działy III i IV ww. księgi wieczystej wolne są od wpisów.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy obejmującym obszar oznaczony symbolem MP/16, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Rydułtowy nr 36.255.2013 z dnia 23 maja 2013 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 25 maja 2013 r., poz. 4014, położona jest w strefie:
  • 37 MJ – terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
  • terenu objętego otuliną Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”,
  • zasięgu uciążliwości hałasu planowanej drogi głównej o wartości 50 dB bez zastosowania ekranów akustycznych,
  • terenu górniczego.
Dojazd do przedmiotowej nieruchomości od ulicy Pietrzkowickiej odbywał się będzie szlakiem o przebiegu określonym na załączniku nr 3 do warunków przetargu, ustanowionym na podstawie Zarządzenia Nr 130.MK.GN.2017 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności drogowej na nieruchomości położonej w Rydułtowach przy ulicy Pietrzkowickiej, będącej własnością Gminy - Miasta Rydułtowy. Przy zbywaniu nieruchomości, stanowiącej działkę numer 1949/163 ustanowiona zostanie odpłatna i nieograniczona w czasie służebność drogowa na nieruchomości będącej własnością Gminy - Miasta Rydułtowy, położonej obręb Radoszowy k.m.3, oznaczonej numerem działki 2094/163, zapisanej w księdze wieczystej Nr GL1W/00006495/9, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej numerem działki 1949/163, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GL1W/00011057/5, za kwotę brutto 2 583,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy i 00/100),tj. 2 100,00 zł /netto/ + 483,00 zł /23% VAT/.

W czasie ustanawiania służebności drogowej nabywca wyrazi zgodę na bezciężarowe odłączenie z księgi wieczystej nr GL1W/00006495/9 działek, które powstaną w przyszłości w wyniku geodezyjnego podziału działki numer 2094/163, na których nie będzie zlokalizowany szlak drogowy i wniesie o ujawnienie tego zapisu w akcie notarialnym.

W okresie od dnia 3 sierpnia 2020 r. do dnia 7 sierpnia 2020 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizji, działka może zostać okazana zainteresowanym uczestnikom.

Cena wywoławcza ustalona została na kwotę brutto 45 018,00 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy osiemnaście i 00/100), tj. 36 600,00 zł /netto/ + 8 418,00 zł /23% VAT/.

Przetarg odbędzie sięw dniu 19 sierpnia 2020 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta przy ul. Ofiar Terroru 36, sala nr 15.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
  • wniesienie wadium
  • złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu
Wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej brutto, tj. 9 003,60 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy trzy i 60/100), na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rydułtowy nr 78 1020 2528 0000 0802 0505 4582 PKO Bank Polski S.A. najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2020 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Rydułtowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetargu nie wygrał, zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, bez doliczenia odsetek i bez potrącenia opłat za czynności bankowe. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu oraz prawo zamknięcia przetargu, informując uczestników o przyczynie odwołania i z tego tytułu nie przysługuje uczestnikom żadne roszczenie wobec organizatora przetargu. Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy, publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Rydułtowy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Zachodnim.

Z warunkami przetargu można zapoznać się w Referacie Mienia Komunalnego i Geodezji Urzędu Miasta Rydułtowy przy ul. Ofiar Terroru 36 w godzinach pracy Urzędu (po uprzednim umówieniu wizyty).

Bliższych informacji udziela Referat Mienia Komunalnego i Geodezji Urzędu Miasta Rydułtowy przy ulicy Ofiar Terroru 36, tel. 32 45 37 438.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.