Dzisiaj jest: 26.1.2022, imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Gdańsk przetarg na wykonanie naprawy aparatów hamulcowych w wagonach

Dodano: 2 lata temu Czytane: 95

Przetarg nieograniczony sektorowy na wykonanie napraw aparatów hamulcowych w wagonach typu N8C-MF01

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2
ogłasza

przetarg nieograniczony sektorowy

pn. Naprawa aparatów hamulcowych w wagonach typu N8C-MF01
 
 1. Termin realizacji zamówienia - 2 lata od dnia zawarcia umowy.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert alternatywnych lub wariantowych.
 4. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
  • dysponują potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na naszej stronie internetowej www.gait.pl- przetargi.
 6. Kryteria dokonywania oceny ofert:
  • cena - 80% 
  • gwarancja - 20% 
 7. Termin składania ofert upływa dnia 23.07.2020 r., do godz. 9 30.
 8. Oferty należy składać w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, pokój nr 17.
 9. Otwarcie ofert dnia 23.07.2020 r., o godz. 10 15 w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, pok. nr 17.
 10. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni od terminu składania ofert.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.