Dzisiaj jest: 1.11.2020, imieniny: Konrada, Seweryny, Wiktoryny

Gdańsk przetarg na dostawę czujników impulsów do wagonów tramwajowych

Dodano: 4 miesiące temu Czytane: 47

Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę czujników impulsów do wagonów tramwajowych NGT6, NGD99, N8C, 120NAG, 128NA

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. 
80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2 
ogłasza

przetarg nieograniczony sektorowy na

Dostawę czujników impulsów do wagonów tramwajowych NGT6, NGD99, N8C, 120NAG, 128NA
 1. Termin realizacji zamówienia - 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania alternatywnych lub wariantowych.
 4. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na naszej stronie internetowej www.gait.pl- przetargi.
 2. Kryteria dokonywania oceny: cena - 100 %.
 3. Termin składania ofert upływa dnia 29.07.2020 r. o godz. 930.
 4. Otwarcie ofert dnia 29.07.2020 r. godz. 10:00 w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. o .o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2 pok. nr 17.
 5. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni od terminu składania ofert.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.